Programové vyhlásenie výboru SSS – 6. október 1971

Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti rozhodol vydať toto programové vyhlásenie pre členov Spoločnosti, aby ho posúdili a podali svoje kritické konštruktívne pripomienky.

Sexuologická spoločnosť je interdisciplinárnou spoločnosťou, ktorej problematika sa týka hlavne týchto odborov: psychiatrie, urológie, gynekológie, dermatovenerológie, klinickej biochémie, endokrinológie, psychológie, sociológie, pedagogiky, genetiky a právnych vied. Z toho vyplýva, že Spoločnosť okrem koordinácie práce medzi jednotlivými zmienenými medicínskymi odbormi v oblasti sexuológie bude riešiť j styčné problémy s medicínskymi odbormi v oblasti psychológie, pedagogiky, sociológie a práva.

Všeobecné úlohy Slovenskej sexuologickej spoločnosti sú totožné s úlohami ostatných odborných lekárskych spoločností. V oblasti špeciálnych úloh Slovenskej sexuologickej spoločnosti sa bude zabezpečovať spolupráca a priebežná koordinácia práce s Českou sexuologickou spoločnosťou na úrovni federálneho strešného orgánu i v rámci spoločných federálnych akcií.

Zhrňujeme niekoľko špeciálnych otázok programovej náplne práce Spoločnosti:

 1. Problematika funkčnej sexuológie (hraničné otázky sexuológie s psychiatriou a psychológiou).
 2. Problematika sexuológie orgánov (hraničné otázky sexuológie s urológiou, gynekológiou, endokrinológiou, venerológiou).
 3. Psychosomatická sexuológia.
 4. Problematika sexuálnych aberácií (v spolupráci predovšetkým s psychiatriou a právnymi. vedami, ale tiež s endokrinológiou a chirurgickými odbormi).
 5. Sociálne-sexuologická problematika ( v spolupráci s psychológmi, pedagógmi, sociológmi, odbormi sociálnej starostlivosti, Československým červeným krížom, Zväzom mládeže, s právnikmi).
 6. Experimentálna sexuológia (v širokej spolupráci so všetkými odbormi, ktoré sa parciálne podieľajú na štúdiu sexuológie).
 7. Spolupráca medzi pracovníkmi Českej a Slovenskej sexuologickej spoločnosti v prospech našej spoločnej starostlivosti o rozvoj výskumu, starostlivosti o zdravie, prevencii, sexuálnej výchovy občanov, postgraduálnej výchovy odborníkov a úspešnej populačnej politiky. V rámci tejto úlohy je zahrnutá aj spolupráca so všetkými inštitúciami, ktoré sú na tejto problematike zainteresované, menovite s ústavmi ČSAV, SAV, LF, psychologickými inštitúciami, s ministerstvom školstva, ministerstvom kultúry, ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom práce a sociálnych vecí.
 8. Spolupráca so zahraničnými sexuologickými inštitúciami.

Výbor slovenskej sexuologickej spoločnosti odporúča upriamiť pozornosť členstva na tieto praktické úlohy:

 1. Ako zlepšiť celkovo sa zhoršujúcu situáciu v narastaní počtu pacientov.
 2. Ako položiť základy serióznej vedecko-výskumnej základne pre túto problematiku.
 3. Ako organizačne pokryť celé územie Slovenska v poskytovaní sexuologických služieb vysokej úrovne.
 4. Ako vybudovať centrum alebo centrá, ktoré by okrem poskytovania sexuologických superkonziliárnych služieb boli aj metodickými centrami a boli by zabezpečené odborníkmi a materiálno-technickými prostriedkami.

Toto programové vyhlásenie predkladá výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti členstvu s očakávaním, že všetci spoločne vynaložíme všetko úsilie, aby sme dosiahli ciele, ktoré so Spoločnosť postavila pri svojom založení, a tak prispejeme k vybudovaniu kompletných sexuologických služieb obyvateľstvu a k podpore štátnej populačnej politiky a v konečných dôsledkoch k ďalšiemu rozvoju starostlivosti o zdravie ľudu podľa programu vytýčeného pre zdravotníctvo.

Bratislava, 6. októbra 1971