Príhovor predsedu Slovenskej sexuologickej spoločnosti

MUDr. Igor Bartl, predseda SSS

MUDr. Igor Bartl, predseda SSS

V prvom rade by som sa všetkým členom Slovenskej sexuologickej spoločnosti (ďalej len SSS) chcel poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vyslovili pri voľbe do výboru  SSS  ako aj členom výboru, pri voľbe predsedu  odbornej spoločnosti v novom volebnom období.  Zároveň ma to zaväzuje k zodpovednosti  voči  členom výboru, našej členskej základni, partnerským odborným spoločnostiam, dlhoročným priaznivcom a hlavne našim pacientom.

Pacienti a pacientske organizácie budú hrať čím ďalej tým významnejšiu rolu v zdravotníckom systéme.  Preto  musíme aj v našej spoločnosti  vytvárať nové kvalitatívne lepšie podmienky na skvalitnenie diagnostiky a liečby pacientov so sexuologickými problémami a chorobami prísne podľa európskych gajdlajnov v ére inovatívnych molekúl nových liekov.  V rámci projektu transparentnej spolupráce, ktorého podstatou je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi zdravotníckymi odborníkmi, inštitúciami a farmaceutickými firmami sme odborne, právne, ale aj ľudsky zaviazaní poskytnúť všetkým členom našej spoločnosti okrem edukácie a tlaku na vzniknutú situáciu aj patričnú metodickú podporu v koordinácii a úzkej spolupráci s prezídiom SLS.

Vedenie SSS tvorí predseda, podpredseda a vedecký sekretár, naším  prianím je využiť tieto kompetencie  prioritne v rovine odbornej, koordinačnej , plánovacej  a komunikačnej vo vnútri spoločnosti aj navonok. Každý člen výboru má v našom úsilí o rozvoj sexuológie na Slovensku rovnocennú a nezastupiteľnú roľu, pričom jeho prácu, názory aj individuálne aktivity každého člena výboru ako aj čestného člena výboru si nesmierne vážime.  Treba si však uvedomiť, že naša činnosť je v prvom rade odborná, ale svojím poslaním aj kolektívna, navonok aj smerom dovnútra transparentná, preto podporujeme každú zmysluplnú odbornú  aktivitu nielen každého člena výboru, ale aj celej členskej základne našej spoločnosti, prípadne partnerských odborných spoločností .

V rámci aktualizácie databázy členov sexuologickej spoločnosti sme v prvom kroku aktualizovali zoznam členov výboru SSS, na schôdzi výboru bola aj  odsúhlasená okrem riadneho člena výboru aj možnosť čestného členstva pri výbore SSS pre tých, ktorí chcú prispieť svojou odbornou aktivitou a charizmou aj po skončení svojho aktívneho obdobia. S tým súvisí aj ďalšia stabilizácia  členskej základne, administratívne zjednodušenie vyplňovania prihlášok cez internet ale najmä aktívne získavanie nových členov SSS najmä odbornou argumentáciou výhod členstva aj zvýšením kreditu našej spoločnosti.

Odbornosť, transparentnosť, vysoká profesionalita a pracovné nasadenie tvorí kvintesenciu receptu udržateľného úspechu nového výboru SSS. Časopis Sexology spolu s webstránkou www.sexology.sk a dlhodobou praxou overenými kongresmi – Košické sexuologické dni a t. r. aktuálne XI. Lábadyho sexuologické dni 1. – 3. 10. 2015, Trnava spolu s ďalšími pracovnými sympóziami so sexuologickou tematikou (napr. 3. Pracovná schôdza SSS, 15. 4. 2015, Trnava) sú plnohodnotnou platformou prezentácie výsledkov klinických štúdií, metaanalýz, workshopov, gajdlajnov, ale aj vlastných poznatkov a v neposlednom rade aj príjemných priateľských stretnutí.

Prognózy ďalšieho progresu jasne poukazujú na ďalšie rozširovanie a inováciu multiplatformných médií napr. pro futuro  implementáciou interaktívnych edukačných aplikácií do smartfónov či tabletov (najmä pre mladších kolegov).  V rámci ďalšieho sústavného vzdelávania lekárov najmä z pohľadu získavanie kreditov a následnej recertifikácie budeme využívať aj časovo, priestorovo a napokon aj  finančne nenáročné e-learningové aktivity. Pri rozširovaní portfólia činnosti našej spoločnosti budeme vytvárať podmienky prioritne pre projektové riešenia, odborné granty s dôrazom na dlhodobé partnerské vzťahy a zmluvy.

Intenzívne budujeme spoluprácu s urologickou, gynekologickou, psychiatrickou, dermatologickou, infektologickou, venerologickou spoločnosťou SLS a úspešne aj rozvíjame  pracovné aj priateľské vzťahy s psychologickou obcou. Zahraničné kontakty plánujeme rozvíjať na pôde odborných platforiem a kongresov organizovaných medzinárodnými spoločnosťami, najmä Európskou spoločnosťou pre sexuálnu medicínu (ESSM) a medzinárodná spoločnosť pre sexuálnu medicínu (ISSM).

Veľmi  cenná je pre nás aj dlhodobá odborná, priateľská a vysoko ľudská  spolupráca s českými kolegami  z Českej sexuologickej spoločnosti, ktorá sa zásluhou osobných kontaktov dennodenne prehlbuje a jej rezultátom sú nielen cenné odborné prednášky na kongresoch, príspevky v printových mediách ale aj spolupráca pri globálnych riešeniach medzinárodného významu ako aj z  pohľadu perspektívy atestácie a akreditácie odboru sexuológia na Slovensku, doriešenie znaleckoprávnych konsekvencií, problematika pracovísk ochrannej sexuologickej liečby, evidencie a odbornej garancie sexuologických pracovísk, centier reprodukčnej medicíny  apod.

Záverom chcem úprimne poďakovať mojej predchodkyni, MUDr. Danici Caisovej za jej úsilie pri vedení  slovenskej sexuologickej spoločnosti v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach.  Zostáva pre mňa veľkým príkladom v zložitom období  prienikov rozporuplných názorov a spoločenských tlakov do odbornej problematiky sexuológie, v ktorom obstála so cťou a aj jej zásluhou sa sexuológia na Slovensku zachovala bez väčšej ujmy dodnes.  Podieľala sa na zrode aj organizácii množstva odborných podujatí, ktoré boli pozitívne vnímané odbornou aj laickou verejnosťou, jej tvár a múdre myšlienky boli často prezentované v printových médiách, tlačových konferenciách aj televízii. Veľká vďaka patrí aj prim. MUDr. Anežke Imriškovej, ktorá po kvalitne odvedenej práci vo funkcii predsedníčky SSS a aj vo výbore pokračuje po ukončení aktívneho obdobia  vo svojej tvorivej činnosti ako čestný člen výboru SSS aj naďalej.

Záverom by som si prial, aby sme v aktuálnom volebnom období posunuli sexuológiu na Slovensku zas o krok ďalej…

31. 1. 2015

MUDr. Igor Bartl, predseda SSS


Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS (ďalej len SSS ) – volebné obdobie 2018 – 2022

Image
MUDr. Igor BARTL
prezident SSS

Urologická a andrologická ambulancia UNBA
Urologické oddelenie Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel:  0903 413 110
SSS.igorbartl@gmail.com

Image
MUDr. Dana ŠEDIVÁ
1. viceprezident a región západ SR

vedúca sekretariátu SSS
Fakultná nemocnica Trnava,
Psychiatrické oddelenie
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
tel: 033/5938414
dana.sediva@gmail.com

Image
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
2. viceprezident a región východ SR

Urologická a andrologická ambulancia
Americká trieda 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
tel:  0901 705 356
androlog.hrivnak@gmail.com
www.andrologia.sk

Image
PhDr. Robert MÁTHÉ, PhD.
vedecký tajomník

NZZ Psychologická ambulancia
Komárňanská 2
940 56 Nové Zámky
tel:. 035/6408551
psychoprof@psychoprof.sk

Členovia výboru

MUDr. Danica CAISOVÁ
člen výboru pre styk s médiami a propagáciu spoločnosti
Ambulancia FAIRA
Kuzmányho 43, 040 00 Košice
tel: 055/ 6257557
e-mail: ambulancia.faira@gmail.com

PhDr. Katarína JANDOVÁ, PhD.
člen výboru pre akreditácie a vzdelávanie
UNBA, 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU
Limbová 5, 833 05 Bratislava – Kramáre
tel: 02/59542833
e-mail: katarina.jandova@kr.unb.sk
katka.jandova@chello.sk

MUDr. Beatrix JEZNÁ
člen výboru
NZZ A. Rudnaya 100, 010 01 Žilina
tel: 041/7233475, fax: 041/5624505
beatrix.jezna@gmail.com

MUDr. Ivan KUBIŠ
člen výboru
Andrologická ambulancia
Diagnosticko preventívne centrum
Sládkovičova 9, Banská Bystrica
tel: 048/4164279, fax: 048 4164190
drkubis@yahoo.com

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
člen výboru
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Námestie SNP 10,  814 65 Bratislava
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel.: +4212  57887251
vaseckova@gmail.com