Skip to content

Vzdelávanie

ESSMMedzinárodný postgraduálny program v lekárskej sexuológii
Európska spoločnosť pre sexuálnu medicínu (ESSM) poriada Medzinárodný postgraduálny program v lekárskej sexuológii

Pod­rob­né informácie >

Partnerské organizácie

 1. Čes­ká sexu­olo­gic­ká spo­leč­nost  ČLS JEP, z.s., Praha

Multidisciplinárne, zahraničné a nadnárodné spoločnosti so sexuologickou tematikou

 1. ESSM  Euro­pe­an Socie­ty for Sexu­al Medicine
 2. ISSM  Inter­na­ti­onal Socie­ty for Sexu­al Medicine
 3. ISSAM Inter­na­ti­onal Socie­ty For The Stu­dy of the Aging Mail
 4. EMAS Euro­pe­an Meno­pau­se and Andro­pau­se Society
 5. EFS Euro­pe­an Fede­ra­ti­on of Sexology
 6. WAS World Asso­cia­ti­on for Sexu­al Health
 7. ČSSM  Čes­ká spo­leč­nost pro sexu­ál­ní medi­cí­nu, Čes­ké Budějovice
 8. SSE­MA Slo­ven­ská spo­loč­nosť pre endok­ri­no­ló­giu, meno­pau­zu a andropauzu

Časopisy so sexuologickou tematikou

Sexuológia/​SEXOLOGY
(Nové Zám­ky, SR) – Časo­pis Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti SLS, recen­zo­va­ný, zara­de­ný do data­bá­zy  národ­nej časo­pi­sec­kej pro­duk­cie BIB­LI­OG­RAP­HIA MEDI­CA SLO­VA­KIA a do národ­nej medi­cín­skej data­bá­zy slo­ven­ských auto­rov CIBa­Med, ISSN 1335–8820
E‑mail: psychoprof@​psychoprof.​sk

Przeg­lad seksuologiczny
(vydá­va Zaklad Sexu­olo­gii Medycz­nej i Psy­cho­te­ra­pii CMKP, Wars­za­wa, PL)
E‑mail: danapress@​wp.​pl

Archi­ves of Sexu­al Behavior
(časo­pis Inter­na­ti­onal Aca­de­my of Sex Rese­arch, New York, USA) ISSN 0004–0002
www​.iasr​.org

The Jour­nal of Sexu­al Medicine
(vydá­va Inter­na­ti­onal Socie­ty for Sexu­al Medi­ci­ne, ISSM, Wor­mer­ve­er, The Nether­lands) ISSN 1743–6095
www​.essm​.org
www​.issm​.org

The Jour­nal of Aging Male
(vydá­va Inter­na­ti­onal Socie­ty For The Stu­dy of the Aging Mail, ISSAM, Žene­va, Švaj­čiar­sko) ISSN 1368–5538 (Print), 1473–0790 (Onli­ne)
E‑mail: issammem@​kenes.​com

Webstránky zaoberajúce sa sexuologickou problematikou na Slovensku:

www​.sexo​lo​gy​.sk
www​.anti​kon​cep​cia​.sk
www​.mama​ta​ta​.sk
www​.ona​ona​.sk
www​.pre​ro​di​cov​.sk
www​.fer​ti​li​ty​.sk
www​.milu​je​me​ap​la​nu​je​me​.sk
www​.rodi​cov​stvo​.sk
www​.gyn​da​.sk
www​.fer​ti​li​ty​.sk
www​.ces​ta​ko​te​hot​ne​niu​.sk

Webstránky zaoberajúce sa sexuologickou problematikou v zahraničí:

www​.andro​pau​za​.cz
www​.andro​lo​gy​.com
www​.andro​lo​gy​so​cie​ty​.com
www​.bri​tis​han​dro​lo​gy​.org​.uk

Odporúčané citačné manažéry pre publikovanie:

 • Zote­ro:  http://​www​.zote​ro​.org/​s​u​p​p​o​r​t​/​c​s​/​s​t​art
 • PMID: use sim­ple num­bers, e.g., 23193287.
 • PMCID: inc­lu­de the ‘PMC’ pre­fix, e.g., PMC3531190. You may drop the pre­fix if you select the check­box for ‘Pro­cess as PMCIDs’.
 • Manusc­ript ID: inc­lu­de the rele­vant pre­fix, e.g., NIHMS236863 or EMS48932.
 • DOI: enter the com­ple­te string, e.g., 10.1093/nar/gks1195.

Guidelines:

Cli­ni­cal Guide­li­nes for the Mana­ge­ment of Disor­ders of Sex Deve­lop­men­tin Childhood