Skip to content

Múze­um pod­ľa wiki­pé­die je vedec­ká inšti­tú­cia (ústav), kto­rá plá­no­vi­te zhro­maž­ďu­je, trie­di, odbor­ne ucho­vá­va a ďalej vedec­ky spra­co­vá­va zbier­ky hmot­ných dokla­dov o spo­lo­čen­skom a kul­túr­nom vývi­ne člo­ve­ka a spo­loč­nos­ti, o vývo­ji a zme­nách prí­ro­dy a pro­stre­dia. Tak ako sa múzea líšia pred­me­tom svo­jich zbie­rok, majú aj rôz­ne posla­niaroz­diel­ne cie­le.

Sexmú­zeá sú tema­tic­ké (špe­cia­li­zo­va­né) múzeá, kto­ré sa zame­ria­va­jú na zber, výskum, sta­rost­li­vosť a pre­zen­tá­ciu ero­tic­ké­ho ume­nia, ero­tic­ké­ho his­to­ric­ké­ho mate­riá­lu a his­to­ric­kých doku­men­tov čer­pa­ných z his­tó­rie sexu­ali­ty. Tema­tic­ky ich delí­me na múzeá sexu, ero­tic­ké múzeá, por­no­gra­fic­ké múzeá apod.

V kon­tex­te s exis­ten­ci­ou sve­to­vých sexmú­zeí sme si s plným uve­do­me­ním našich mož­nos­tí, pri­me­ra­nos­ti situ­ácie a poko­rou vytý­či­li dva reál­ne cie­le a to: zalo­žiť prí­sne odbor­né sexu­olo­gic­ké múze­um (teda nie sexmú­ze­um), kto­ré­ho uni­ká­tom (mož­no aj sve­to­vým) bude napriek mini­ma­li­te obje­mu expo­ná­tov mobi­li­ta sme­rom k návštevníkovi.

Záro­veň pri jeho prvej mobil­nej výsta­ve na XII. Lába­dy­ho dňoch r. 2017 v Trna­ve sme ako kon­ti­nu­itu a sym­bo­li­ku míl­ni­kov slo­ven­skej sexu­oló­gie pre­zen­to­va­li prvé expo­ná­ty daro­va­né z dedič­stva význam­né­ho slo­ven­ské­ho sexu­oló­ga prof.  MUDr. Jána Vrab­ca, CSc., (zakla­da­te­ľa 1. Inšti­tú­tu lekár­skej sexu­oló­gie a sub­ka­ted­ry Lekár­skej sexu­oló­gie na Slo­ven­sku) za účas­ti par­tner­skej Čes­kej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti.  Krst­ným otcom pri sláv­nost­nom otvo­re­ní múzea nemo­hol byť nikto iný ako náš dlho­roč­ný pria­teľ, význam­ný čes­ký aj sve­to­vý sexu­ológ, vedec a pro­pa­gá­tor sexu­oló­gie so slo­ven­ský­mi koreň­mi, Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc. 

Do budúc­nos­ti plá­nu­je­me postup­ne roz­ší­riť zbier­ky múzea nie­len o nové expo­ná­ty, tex­to­vé súbo­ry, či zau­jí­ma­vé arte­fak­ty, ale aj nové inte­rak­tív­ne (aj vir­tu­ál­ne) komu­ni­kač­né mož­nos­ti orien­to­va­né sme­rom naj­mä k mla­dé­mu pub­li­ku pri jeho moder­nej cie­le­nej edu­ká­cii a sexu­ál­nej výchove. 

MUDr. Igor Bartl
↑ List deka­no­vi LF UK Bra­ti­sla­va,  napí­sa­ný pri prí­le­ži­tos­ti 1. semes­tra pred­me­tu Lekár­ska sexu­oló­gia v rám­ci preg­ra­du­ál­ne­ho štú­dia pre štu­den­tov LF UK Bra­ti­sla­va v škol­skom roku 2018/2019.