Múzeum podľa wikipédie je vedecká inštitúcia (ústav), ktorá plánovite zhromažďuje, triedi, odborne uchováva a ďalej vedecky spracováva zbierky hmotných dokladov o spoločenskom a kultúrnom vývine človeka a spoločnosti, o vývoji a zmenách prírody a prostredia. Tak ako sa múzea líšia predmetom svojich zbierok, majú aj rôzne poslania a rozdielne ciele.

Sexmúzeá sú tematické (špecializované) múzeá, ktoré sa zameriavajú na zber, výskum, starostlivosť a prezentáciu erotického umenia, erotického historického materiálu a historických dokumentov čerpaných z histórie sexuality. Tematicky ich delíme na múzeá sexu, erotické múzeá, pornografické múzeá apod.

V kontexte s existenciou svetových sexmúzeí sme si s plným uvedomením našich možností, primeranosti situácie a pokorou vytýčili dva reálne ciele a to: založiť prísne odborné sexuologické múzeum (teda nie sexmúzeum), ktorého unikátom (možno aj svetovým) bude napriek minimalite objemu exponátov mobilita smerom k návštevníkovi. 

Zároveň pri jeho prvej mobilnej výstave na XII. Lábadyho dňoch r. 2017 v Trnave sme ako kontinuitu a symboliku mílnikov slovenskej sexuológie prezentovali prvé exponáty darované z dedičstva významného slovenského sexuológa prof.  MUDr. Jána Vrabca, CSc.,(zakladateľa 1. Inštitútu lekárskej sexuológie a subkatedry Lekárskej sexuológie na Slovensku) za účasti partnerskej Českej sexuologickej spoločnosti.  Krstným otcom pri slávnostnom otvorení múzea nemohol byť nikto iný ako náš dlhoročný priateľ, významný český aj svetový sexuológ, vedec a propagátor sexuológie so slovenskými koreňmi, Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc. 

Do budúcnosti plánujeme postupne rozšíriť zbierky múzea nielen o nové exponáty, textové súbory, či zaujímavé artefakty, ale aj nové interaktívne(aj virtuálne) komunikačné možnosti orientované smerom najmä k mladému publiku pri jeho modernej cielenej edukácii a sexuálnej výchove. 

MUDr. Igor Bartl


↑ List dekanovi LF UK Bratislava,  napísaný pri príležitosti 1. semestra predmetu Lekárska sexuológia v rámci pregraduálneho štúdia pre študentov LF UK Bratislava v školskom roku 2018/2019.