Skip to content

Archív podujatí

Podujatia Slovenskej sexuologickej spoločnosti

VIII. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
1. – 3. 10. 2009 | Bojnice

XX. KOŠIC­KÉ SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
7. – 9. októ­ber 2010 |Hotel Doub­le Tree by Hil­ton, Košice

IX. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
29. 9.—1. 10. 2011 | Martin

XXI. KOŠIC­KÉ SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
20. – 22. 9. 2012 |Hotel Doub­le Tree by Hil­ton, Košice

X. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
26. – 28. 9. 2013 | Holi­day Inn, Trnava

XXII. KOŠIC­KÉ SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
25. – 27. 9. 2014 | Hotel Doub­le Tree by Hil­ton, Košice

XI. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
Ter­mín: 1. – 3. 10. 2015 | Holi­day Inn, Trnava

NOVÉ POHĽA­DY NA SEXUALITU
15. marec 2016 |TRNA­VA

XXI­II. KOŠIC­KÉ SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
21. a 22. októ­ber 2016 | Košice

KON­FE­REN­CIA GYNE­KO­LÓ­GOV A SEXUOLÓGOV
9. – 7. 10 2017 | Hotel grand, Jas­ná, Demä­nov­ská dolina

XII. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
13. – 14. 10. 2017 | Trnava

XXIV. KOŠIC­KÉ SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
28. – 29. 9. 2018 | Hotel Doub­le Tree by Hil­ton, Košice

XIII. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
4. – 5. 10. 2019 | Holi­day Inn, Trnava

XXV. KOŠIC­KÉ SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
16. 9. 2022 | Hotel Doub­le Tree by Hil­ton, Košice

XIV. LÁBA­DY­HO SEXU­OLO­GIC­KÉ DNI
20. – 21. 10. 2023 | Hotel Mika­do, Nitra


Podujatia partnerských spoločností

Česká sexuologická spoločnosť: 
 • Sym­pa­ti­bu­lum Čes­ké spo­leč­nos­ti pro sexu­ál­ní medi­cí­nu v Čes­kém Krum­lo­vě, 19. – 20. květ­na 2017, Měst­ské divad­lo Čes­ký Krumlov
 • XXVI­II.  Boh­nic­ké sexu­olo­gic­ké dni, 25. – 26. 2. 2016, PN Boh­ni­ce, Pra­ha 8
 • Sexu­olo­gic­ko-andro­lo­gic­ký kon­gres, 15. – 16. 4.  2016, Senohraby
 • Sym­pa­ti­bu­lum Čes­kej spo­loč­nos­ti Sexu­ál­nej medi­cí­ny, 27. – 28. 5. 2016
 • Kon­gres o sexu­ál­nej výcho­ve, 13. – 15. 10. 2016, Pardubice
 • Pra­cov­ná schô­dza Čes­kej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, 21. 11. 2016

 Nie­kto­ré medzi­ná­rod­né sexu­olo­gic­ké akcie: 

 • ESSM (Európ­ska spo­loč­nosť pre sexu­ál­nu medicínu)
  18. výroč­ný kon­gres, Mad­rid 4. – 6. 2. 2016
  www​.essm​.org
 • EFS (Európ­ska sexu­olo­gic­ká federácia)
  13. kon­gres.  Dub­rov­ník, Chor­vát­sko 25. 5. – 28. 5. 2016
  www​.euro​pe​an​se​xo​lo​gy​.com
 • IASR (Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Sex Research)
  leto 2016 výroč­né zasad­nu­tie, Mal­mö, Švédsko
  www​.iasr​.org
 • WAS (Sve­to­vá aso­ciá­cia sexu­ál­ne­ho zdravia)
  22. kon­gres, Sin­ga­pur 25. – 28. 7. 2016
 • ISSM (Medzi­ná­rod­ná spo­loč­nosť pre sexu­ál­nu medicínu)
  20. sve­to­vý kon­gres 22. – 25. 8. 2016, Peking, Čína
  www​.issm​.info

63rd Annu­al Scien­ti­fic Meeting

It is with gre­at ple­a­su­re that we for­mal­ly invi­te you to attend SRI­’s 63rd Annu­al Scien­ti­fic Mee­ting, which will take pla­ce at the Palais des con­gres de Mon­tre­al in Mon­tre­al, QC, Cana­da, from March 16 – 19, 2016. We have a phe­no­me­nal prog­ram of spe­a­kers lined up, and our Prog­ram Com­mit­tee is looking for­ward to revie­wing sub­mit­ted abs­tracts to cre­a­te a robust line­up of enga­ging rese­arch for you. We look for­ward to see­ing you in Montreal!

For more infor­ma­ti­on visit www​.sri​-onli​ne​.org/​m​e​e​t​i​n​g​s​-​c​a​l​e​n​d​a​r​/​2​0​16/


24. kon­fe­ren­ce o sexu­ál­ním a repro­dukč­ním zdra­ví  

Spo­leč­nost pro plá­no­vá­ní rodi­ny a sexu­ál­ní výcho­vu ve spo­lu­prá­ciCen­trem zdra­vot­nic­ké­ho prá­va PrF UK a Sexu­olo­gic­ká spo­leč­nost Čes­ké léka­řs­ké spo­leč­nos­ti Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně si Vás dovo­lu­jí pozvat na 24. kon­fe­ren­ci o sexu­ál­ním a repro­dukč­ním zdra­ví, kte­rá je záro­veň doš­ko­lo­va­cí akcí v sys­té­mu celo­ži­vot­ní­ho vzdělá­vá­ní pro léka­ře, vše­obec­né ses­try, porod­ní asis­tent­ky, kli­nic­ké psy­cho­lo­gy, zdra­vot­ní labo­ran­ty, asis­ten­ty ochra­ny veřej­né­ho zdra­ví, zdra­vot­nic­ké záchra­ná­ře, far­ma­ce­utic­ké asis­ten­ty, zdra­vot­ně sociál­ní pra­cov­ní­ky, fyzi­ote­ra­pe­uty, ergo­te­ra­pe­uty a nut­rič­ní terapeuty.
Srdeč­ně zve­me také všech­ny zájem­ce bez ohle­du na obor.
Ter­mín koná­ní: sobo­ta 28. 11. 2015
Mís­to koná­ní: Práv­nic­ká fakul­ta Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy Pra­ha, Nám. Curie­ových 7, 116 40 Pra­ha 1


Praž­ský sexu­olo­gic­ko-andro­lo­gic­ký mezi­ná­rod­ní kon­gres 

Praž­ský sexu­olo­gic­ko-andro­lo­gic­ký mezi­ná­rod­ní kon­gres se koná 20.–21. 11. 2015 v hote­lu EA, Hote­lo­vý resort SEN v Senohrabech.
Sym­po­zium se koná pod záš­ti­tou Sexu­olo­gic­ké spo­leč­nos­ti ČLS JEP, z.s., 1. LF UK, Čes­ké léka­řs­ké komo­ry a Vše­obec­né fakult­ní nemoc­ni­ce v Praze.


Pro­měny žen­ské sexu­ali­ty v posled­ních desetiletích 

III. kon­fe­ren­ce Sek­ce gyne­ko­lo­gic­ké sexu­olo­gie ČGPS ČLS JEP