Skip to content

Dokumenty

Prie­bež­ne tu bude­me dopĺňať infor­má­cie, kto­ré sú pre výkon Vašej pro­fe­sie dôle­ži­té. Naším cie­ľom je infor­mo­vať Vás o novin­kách, zau­jí­ma­vých ponu­kách par­tne­rov, ale aj pora­diť pri rie­še­ní problému.

 
doc Pri­hláš­ka za riad­né­ho (indi­vi­du­ál­ne­ho) čle­na s prílohami

ZÁKONY A VESTNÍKY

pdf Zákon 5762004 o zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti – nove­li­zá­cia k 1. 10. 2013
pdf Zákon 5762004 o zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti – pôvod­ne zne­nie plat­né od 1. janu­ára 2005
pdf Vyhláš­ka 1272014 o dispenzarizácii