Skip to content

História Slovenskej sexuologickej spločnosti (SSS)

V prvých rokoch po dru­hej sve­to­vej voj­ne zazna­me­nal v Čes­ko-Slo­ven­skej repub­li­ke vývoj medi­cín­skych dis­cip­lín nebý­va­lý roz­voj a hlb­šiu špe­cia­li­zá­ciu. Sexu­oló­gia sa ešte neroz­ví­ja­la ako samos­tat­ný ved­ný odbor a málo exakt­ná bola diag­nos­ti­ka aj liečba.

Prvot­né sna­hy o zalo­že­nie samos­tat­nej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku vychá­dza­li z nut­nos­ti roz­vo­ja lekár­skej sexu­oló­gie v 60-tych rokoch 20. sto­ro­čia, kedy sa zača­li  pod­rob­nej­šie skú­mať  naj­mä kva­li­ta sexu­ál­ne­ho živo­ta, pre­ven­cia sexu­ál­nych porúch, potre­ba pohlav­nej výcho­vy mlá­de­že, zábra­na nežia­dú­ce­ho poča­tia (inter­rupč­ný zákon č. 68 z r. 1957), otáz­ky ľud­skej repro­duk­cie a ume­lé­ho oplod­ne­nia s potre­bou kom­plex­né­ho andro­lo­gic­ké­ho vyšet­re­nia. V tom­to obdo­bí naj­mä záslu­hou gyne­ko­ló­gov, kto­rých sna­hou bolo poskyt­núť kom­plex­nej­šiu sta­rost­li­vosť o žen­ské (aj sexu­ál­ne) zdra­vie prof. MUDr. Micha­la Valen­ta, DrSc., doc. MUDr. Voj­te­cha Kli­men­ta, prim. MUDr. Vla­di­mí­ra Plin­to­vi­ča a ďal­ších zača­li pri Kraj­ských ústa­voch národ­né­ho zdra­via vzni­kať porad­ne a sexu­olo­gic­ké kabi­ne­ty v Bra­ti­sla­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a Koši­ciach.  Z toh­to úsi­lia pra­me­ni­la aj potre­ba sko­or­di­no­vať lokál­ne sna­hy pod záš­ti­tou odbor­nej spo­loč­nos­ti, kto­rej nápl­ňou by bola orga­ni­zo­va­ná, vyso­ko odbor­ná sta­rost­li­vosť o sexu­olo­gic­kých pacien­tov s celo­slo­ven­skou pôsobnosťou.

Štu­dij­ný pobyt MUDr. Fran­tiš­ka Lába­dy­ho, pri­má­ra Uro­lo­gic­kej kli­ni­ky LF UK na Hlbo­kej uli­ci v Bra­ti­sla­va u prof. MUDr. Jose­fa Hynie, Dr​.Sc. a prof. MUDr. Jana Rabo­cha, v Sexu­olo­gic­kom ústa­ve v Pra­he bol základ­ným kame­ňom  pre zalo­že­nie 1. sexu­olo­gic­kej ambu­lan­cie na Slo­ven­sku. Pri­már MUDr. Lába­dy okrem svo­jich ria­dia­cich povin­nos­tí na kli­ni­ke dlhé roky vyko­ná­val fun­kciu kraj­ské­ho leká­ra a súd­ne­ho znal­ca pre uro­ló­giu a sexu­oló­giu. Kul­mi­ná­cia celo­spo­lo­čen­ských požia­da­viek na sexu­olo­gic­kú oblasť medi­cí­ny vied­la k tomu, že začiat­kom 70-tych rokov na schô­dzach spo­loč­ných čes­ko­slo­ven­ských výbo­rov pad­li tak­mer súčas­ne návrhy na zalo­že­nie Sexu­olo­gic­kých sek­cií pri Slo­ven­skej uro­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti  (koor­di­ná­tor pri­már MUDr. Fran­ti­šek Lába­dy) a Slo­ven­skej gyne­ko­lo­gic­ko-pôrod­níc­kej spo­loč­nos­ti  (koor­di­ná­tor doc. MUDr. Michal Valent, CSc.). Po vzá­jom­ných stret­nu­tiach aj s doc. MUDr. Jánom Mol­ča­nom, CSc., zo Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti, sa dospe­lo ku kon­sen­zu neza­kla­dať ato­mi­zo­va­né sek­cie sexu­oló­gov pod­ľa základ­ných odbo­rov. Vzhľa­dom na vyso­ký počet novop­rih­lá­se­ných  záu­jem­cov o sexu­oló­giu pre­kra­ču­jú­cich počty potreb­ných čle­nov na zalo­že­nie samos­tat­nej spo­loč­nos­ti sa roz­hod­lo o zalo­že­ní jed­not­nej Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti (ďalej len SSS) ako samos­tat­nej orga­ni­zač­nej zlož­ky Slo­ven­skej lekár­skej spoločnosti.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. 
Prim. MUDr. František Lábady
Prim. MUDr. Fran­ti­šek Lábady 
Prof. MUDr. Ján Molčan, CSc.
Prof. MUDr. Ján Mol­čan, CSc. 
Doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
Doc. PhDr. Andrej Stan­čák, CSc. 

Dňa 17. mája 1971 bolo zasa­da­nie príp­rav­né­ho výbo­ru SSS (prí­tom­ní boli prim. MUDr. Lába­dy, doc. Mol­čan, CSc., doc. MUDr. Valent, CSc., prim. MUDr. Hlu­boc­ký), kedy sa defi­ni­tív­ne určil ter­mín zakla­da­jú­cej schô­dze SSS. Dňa 4. júna 1971 sa v poslu­chár­ni Očnej kli­ni­ky LF UK v Bra­ti­sla­ve za účas­ti význam­ných osob­nos­tí (MUDr. Imrich Hatiar z MZ SSR, prof. MUDr. Šte­fan Vel­gos za SLS, prof. MUDr. Pavol Han­dzo, pro­de­kan LF UK, prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc. z ČSS ČLS) kona­la zakla­da­jú­ca schô­dza SSS. Po vedec­ko-odbor­nej čas­ti schô­dze bolo zasa­da­nie výbo­ru, na kto­rom bolo zvo­le­né vede­nie výbo­ru SSS:

pred­se­da – prim. MUDr. Fran­ti­šek Lába­dy 
1. pod­pred­se­da – doc. MUDr. Michal Valent, CSc.
2. pod­pred­se­da – prof. MUDr. Karol Matu­lay, CSc.
gene­rál­ny sek­re­tár – doc. MUDr. Ján Mol­čan, CSc.

Pri­már Lába­dy na záver zakla­da­jú­cej schô­dze pred­nie­sol prog­ra­mo­vé vyhlá­se­nie prvé­ho výbo­ru pred plé­nom schô­dze, kto­ré bolo dopl­ne­né a pre­pra­co­va­né ako „Prog­ra­mo­vé vyhlá­se­nie výbo­ru SSS“ 6. októb­ra 1971.

Na ďal­šom zasad­nu­tí výbo­ru SSS, 7. júla 1971, boli schvá­le­né nasle­dov­né plá­no­va­né odbor­né akti­vi­ty novo­zvo­le­né­ho výboru:

Slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká kon­fe­ren­cia, Mar­tin, novem­ber 1971
Celo­slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká kon­fe­ren­cia, Bra­ti­sla­va, apríl 1972
Celo­štát­ne sexu­olo­gic­ké sym­pó­zium,  Pra­ha, jún 1972
Celo­štát­na sexu­olo­gic­ká kon­fe­ren­cia, Koši­ce, novem­ber 1972 (doc. MUDr. Stan­čák, CSc., MUDr. Kandráčová)

mim. prof. MUDr. Ján Vrabec, CSc., Prof. MUDr. Ján Breza DrSc. Dr.h.c., MUDr. Ivan Kubiš
mim. prof. MUDr. Ján Vra­bec, CSc., Prof. MUDr. Ján Bre­za DrSc. Dr.h.c., MUDr. Ivan Kubiš 

Z tých­to odbor­ných akti­vít napo­kon rezul­to­va­li pra­vi­del­né kon­fe­ren­cie Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti zná­me odbor­nej aj laic­kej verej­nos­ti ako Košic­ké sexu­olo­gic­ké dni a Lába­dy­ho sexu­olo­gic­ké dni.

Ďal­ší význam­ní čle­no­via s osob­ným  prí­no­som pre  SSS v nasle­du­jú­com obdo­bí boli: prof. MUDr. Iza­ko­vič, prof. MUDr. Matu­lay, prim. MUDr. Ora­vec, prim MUDr. Moyš, MUDr. Sklov­ský, MUDr. Šip­kov­ská a ďal­ší (pod­ľa spo­mie­nok prof. MUDr. Valen­ta, DrSc. Sexu­oló­gia 2/2001: 30 rokov SSS).
Z odbor­ných podu­ja­tí SSS boli vyda­né zbor­ní­ky pred­ná­šok – z prvých dvoch sexu­olo­gic­kých dní kto­ré sa kona­li v rokoch 1972 a 1974 zbor­ník „Kom­plex­ná sta­rost­li­vosť o jedin­cov s chyb­ne vyvi­nu­tým pohla­vím“ (v redak­cii doc. MUDr. Ján  Mol­čan, CSc., MUDr. Fran­ti­šek Lába­dy a MUDr. Dionys Ora­vec) a zbor­ník z troch roč­ní­kov Košic­kých sexu­olo­gic­kých dní – 1988, 1990 a 1992 – „Kli­nic­ká sexu­oló­gia z pohľa­du Košic­kých sexu­olo­gic­kých dní (zosta­vi­li PhDr. Robert Mát­hé a doc. PhDr. Andrej Stan­čák, CSc.). Naši auto­ri sa už v tom čase veno­va­li stá­le aktu­ál­nym otáz­kam ako napr. prob­le­ma­ti­ka trans­se­xu­aliz­mu (Mol­čan, Dob­rot­ka, Čap­lo­vá, Šíp­kov­ská, Hlu­boc­ký).
V roku  1989 vyšla prvá význam­ná mono­gra­fia širo­ké­ho kolek­tí­vu slo­ven­ských auto­rov – doc. MUDr. Augus­tín Bár­doš, CSc., doc. MUDr. Viliam Iza­ko­vič, CSc., MUDr. Ľubo­mír Kočiš, MUDr. Fran­ti­šek Lába­dy, doc. MUDr. Ján Mol­čan, DrSc., MUDr. Dionýz Ora­vec, MUDr. Ale­xan­der Sklov­ský, doc. PhDr. Andrej Stan­čák, DrSc., prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. A MUDr. Ľubo­mír Žigo, CSc. – „Vybra­né kapi­to­ly zo sexu­oló­gie a hra­nič­ných odbo­rov“ (Osve­ta, 1989). Auto­rom úvod­nej kapi­to­ly – „Sexu­olo­gic­ká diag­nos­ti­ka a lieč­ba“ – bol prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc., kto­rý vďa­ka ini­cia­tí­ve gyne­ko­ló­ga, MUDr. Tibo­ra Áren­dá­ša, aj svo­ji­mi pred­náš­ka­mi pre odbor­nú verej­nosť význam­ným podie­lom pris­pel k roz­vo­ju slo­ven­skej sexu­oló­gie.
Za zmien­ku sto­jí aj pub­li­ká­cia prim. MUDr. Pav­la Hlu­boc­ké­ho, kto­rý sa veno­val trans­kul­tu­rál­nym špe­ci­fi­kám psy­chic­kých porúch a sexu­ál­ne­ho živo­ta róm­ske­ho etni­ka (Psy­chop­rof, 1992).
Kapi­to­la Psy­cho­lo­gic­ká sexu­oló­gia sa sta­la prvý raz súčas­ťou vyso­koš­kol­skej učeb­ni­ce kli­nic­kej psy­cho­ló­gie (Mát­hé In: Here­tik, Here­tik a kol.: Kli­nic­ká psy­cho­ló­gia. Psy­chop­rof, 2007, 2016).

Situ­ácia v Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti sa v 90-tych rokoch úpl­ne zme­nia. Dosiah­li sa význam­né pokro­ky v základ­nom aj apli­ko­va­nom výsku­me mno­hých sexu­olo­gic­kých ocho­re­ní. Po páde želez­nej opo­ny sa otvo­ri­li hra­ni­ce aj pre medzi­ná­rod­né kon­tak­ty a výme­ny odbor­ných skú­se­nos­tí na sve­to­vých aj európ­skych kon­gre­soch Európ­skej spo­loč­nos­ti pre sexu­ál­ne zdra­vie (ESSM) (prof. Vra­bec, prof. Bre­za, MUDr. Kubiš, sve­to­vý kon­gres, Aus­trá­lia, Perth).  Prof. MUDr. Ján Bre­za, DrSc, Dr.h.c. sa svo­jou vyso­ko odbor­nou prá­cou zaslú­žil naj­mä o poz­dvi­hnu­tie vedec­kých zákla­dov spo­loč­nos­ti. Jeho základ­ný aj apli­ko­va­ný výskum erek­til­nej fun­kcie peni­su je uzná­va­ne cito­va­ný sve­to­vý­mi kapa­ci­ta­mi odbor­ných spo­loč­nos­tí nie­len so sexu­olo­gic­kým zame­ra­ním.  Fun­do­va­ná pre­zen­tá­cia vedec­kých poznat­kov v jeho poda­ní  na odbor­ných podu­ja­tiach doma aj v zahra­ni­čí mala pre ďal­ší roz­voj slo­ven­skej sexu­oló­gie zásad­ný význam. Svo­jim peda­go­gic­kým pôso­be­ním roz­ší­ril rady Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti o nie­koľ­ko význam­ných andrológov.

Slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká spo­loč­nosť po Než­nej revo­lú­cii pod vede­ním mim. prof. MUDr. Jána Vrab­ca, CSc. dosiah­la ďal­šie význam­né prvenstvá:

 • časo­pis Sexuológia/​SEXOLOGY
  1. Sub­ka­ted­ra lekár­skej sexu­oló­gie na Slo­ven­sku pri IVZ (1995 – 2003, vedú­ci prof. Vra­bec), na kto­rej ates­to­va­lo zo sexu­oló­gie 28 odborníkov
 • 1. Hlav­ný odbor­ník MZ pre sexu­oló­giu (1996 – 2006, prof. Vrabec).
 • 1. Inšti­tút lekár­skej sexu­oló­gie (ILS), vznik na zákla­doch prvé­ho samos­tat­né­ho pra­co­vis­ka sexu­oló­gie pri Dére­ro­vej FN (1990, ria­di­teľ, prof. Vrabec)
 • 1. Odde­le­nie repro­dukč­nej medi­cí­ny (1983, vedú­ci, prof. Vrabec)
 • 1. Sper­ma­ban­ka na Slo­ven­sku (1988)
 • Zalo­že­nie prvé­ho slo­ven­ské­ho sexu­olo­gic­ké­ho časo­pi­su Sexuológia/​SEXOLOGY r. 2001, 1. šéf­re­dak­tor MUDr. Bartl, vedú­ci vyda­nia PhDr. Mát­hé, šéfredaktor).

Vzo­rom prof. Vrab­ca bola Čes­ko­slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká ško­la, s naj­star­ším uni­ver­zit­ným sexu­olo­gic­kým ústa­vom na sve­te (1921, Pra­ha).  Ján Vra­bec bol odcho­van­com tej­to ško­ly a vždy sa k svo­jim uči­te­ľom z par­tner­skej Čes­kej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti hrdo hlá­sil.
S odbor­nou garan­ci­ou SSS sa okrem edu­ká­cie odbor­ní­kov prof. Vra­bec obe­ta­vo veno­val aj širo­kej laic­kej verej­nos­ti naj­mä ako 1. pre­zi­dent „Spo­loč­nos­ti za zdra­vý sexu­ál­ny život“ (zalo­že­ná r. 2003) a spo­lu s ďal­ší­mi  člen­mi výbo­ru SSS v par­tner­ských pro­jek­toch a pora­den­ských lin­kách (Mod­rá lin­ka, Intimity).

Od r. 2003 šta­fe­tu pred­sed­ní­čok pre­vza­li význam­né slo­ven­ské sexu­olo­gič­ky MUDr. Anež­ka Imriš­ko­vá a MUDr. Dani­ca Cai­so­vá. Zaslú­ži­li sa naj­mä o širo­kú media­li­zá­ciu sexu­oló­gie medzi odbor­nou aj laic­kou verej­nos­ťou, dosiah­li sa význam­né pokro­ky v trans­ro­do­vej prob­le­ma­ti­ke (MUDr. Cai­so­vá), pre­hĺbi­la sa spo­lu­prá­ca s par­tner­skou Čes­kou sexu­olo­gic­kou spo­loč­nos­ťou, ich osob­ná účasť bola prí­no­som pre tla­čo­vé kon­fe­ren­cie, posu­nu­tie odbor­nej úrov­ne výroč­ných kon­gre­sov na európ­ske kri­té­riá (dlho­roč­né pre­zi­dent­ky kon­gre­sov). Za ich pôso­be­nia vo fun­kcii pred­sed­ní­čok bola zalo­že­ná web­strán­ka sexu­olo­gic­kej sploč­nos­ti www​.sexo​lo​gy​.sk (MUDr. Cai­so­vá), usku­toč­ni­li sa úspeš­né podu­ja­tia, napr. s andro­lo­gic­kou tema­ti­kou (Andro­fó­rum, MUDr. Hriv­ňák). V rokoch 2004–2005 Slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká spo­loč­nosť v zastú­pe­ní PhDr. Mát­hém zre­a­li­zo­va­la his­to­ric­ky prvý výskum sexu­ál­ne­ho živo­ta na repre­zen­ta­tív­nej vzor­ke oby­va­te­ľov Slo­ven­ska, kto­ré­ho  výsled­ky boli uve­rej­ňo­va­né v časo­pi­se Sexu­oló­gia.  V tom­to kon­tex­te sa nedá nespo­me­núť aj celo­ži­vot­ný prí­nos jed­né­ho z prvých nasle­dov­ní­kov pri­má­ra Lába­dy­ho, MUDr. Pav­la Lepie­ša, CSc, pre ver­né mapo­va­nie his­tó­rie SSS ako aj míl­ni­kov his­tó­rie sve­to­vej sexu­oló­gie od jej počiat­kov až po súčas­nosť. Jeho prí­nos v skú­ma­ní a kli­nic­kej apli­ká­cii tera­pie koen­zý­mom Q10  s opti­mál­ny­mi kom­bi­ná­cia­mi mik­ro­nut­rien­tov oce­ni­li via­ce­ré neplod­né páry v lieč­be muž­skej infertility.

mim. prof. MUDr. Ján Vrabec, CSc.
mim. prof. MUDr. Ján Vra­bec, CSc. 
prim. MUDr. Anežka Imrišková
prim. MUDr. Anež­ka Imrišková 
MUDr. Danica Caisová
MUDr. Dani­ca Caisová 

Po roku 2014 nastú­pi­la do vede­nia SSS mlad­šia gene­rá­cia slo­ven­ských sexu­ló­gov (MUDr. Igor Bartl, pre­zi­dent,  MUDr. Dana Šedi­vá, 1. vicep­re­zi­dent,  MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, 2. vicep­re­zi­dent od r. 2018, PhDr. Robert Mát­hé, PhD., dlho­roč­ný vedec­ký tajom­ník). Nový výbor  Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti si vytý­čil nie­koľ­ko zásad­ných úloh:

 • inten­zív­na mul­ti­dis­cip­li­nár­na spo­lu­prá­ca odbor­ných spo­loč­nos­tí s cie­ľom schvá­le­nia jed­not­né­ho  medi­cín­ske­ho odbo­ru sexu­oló­gia ako nad­stav­bo­vé­ho post­gra­du­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho odbo­ru po spl­ne­ní ates­tá­cie so základ­ných odbo­rov (psy­chiat­ria, det­ská psy­chiat­ria, uro­ló­gia, gyne­ko­ló­gia, endok­ri­no­ló­gia, der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gia) (akre­di­tá­cia odbo­ru bola schvá­le­ná akre­di­tač­nou komi­si­ou na jeseň 2018)
 • pod­po­ra  vzde­lá­va­nia v sexu­oló­gii v nele­kár­skom zdra­vot­níc­kom odbo­re psy­cho­ló­gia – v zmys­le navr­hnu­tej psy­cho­lo­gic­kej sexu­oló­gie ako cer­ti­fi­ko­va­nej čin­nos­ti
  koor­di­no­va­ný postup pri rie­še­ní mul­ti­dis­cip­li­nár­nych tém s par­tner­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi zdru­že­ný­mi pod SLS (trans­ro­do­vé témy, vzde­lá­va­nie v sexu­oló­gii, ochra­na osob­ných úda­jov pre sexu­olo­gic­ké­ho pacien­ta v e‑dokumentácii spo­lu s psy­chiat­ric­kou spo­loč­nos­ťou, národ­ný prog­ram ochra­ny žen­ské­ho zdra­via a repro­duk­cie, žen­ská aj muž­ská anti­kon­cep­cia, kom­po­zit­né mar­ke­ry sexu­ál­ne­ho zdra­via a moder­né tech­no­ló­gie – LI-ESWT (viď foto­gra­fia č. 14. MUDr. Kubiš), LASER, este­tic­ké ope­rá­cie a reju­ve­ni­li­zá­cia intím­nych par­tií žien aj mužov, penil­ná reha­bi­li­tá­cia a penil­né pro­té­zy a ďal­šie moder­né sofis­ti­ko­va­né tera­pe­utic­ké stratégie.
 • počnúc zim­ným seme­strom štu­dij­né­ho roka 2018/2019 zabez­pe­če­nie kon­ti­nu­ál­ne­ho sys­te­ma­tic­ké­ho preg­ra­du­ál­ne­ho vzde­lá­va­nia štu­den­tov LF UK Bra­ti­sla­va (10 pred­ná­ša­jú­cich rôz­nych zdra­vot­níc­kych odbo­rov, koor­di­ná­tor MUDr. Bartl, odbor­ný garant doc. MUDr. Peter Jac­ku­liak, PhD, vec­né zabez­pe­če­nie V. inter­ná kli­ni­ka LF UK Bra­ti­sla­va, pred­nos­ta: prof. MUDr. Juraj Pay­er, PhD, MPH, FRCP).
  sme­lým plá­nom SSS je pokra­čo­va­nie odbor­nej spo­lu­prá­ce lekár­skych spo­loč­nos­tí  s prie­ni­kom na aka­de­mic­kú pôdu a z toho rezul­tu­jú­ce zalo­že­nie Kated­ry sexu­oló­gie ako naj­vy­iš­še­ho  post­gra­du­ál­ne­ho vzde­lá­va­nia odbor­ní­kov na prob­le­ma­ti­ku sexu­oló­gie na Slovensku.
 • pod­po­ra  a kon­ti­nu­it­né zabez­pe­čo­va­nie pred­náš­ko­vej čin­nos­ti v rám­ci preg­ra­du­ál­ne­ho vzde­lá­va­nia v psy­cho­lo­gic­kej sexu­oló­gii na FF UK v Bra­ti­sla­ve, na UKF v Nit­re, na Pan­európ­skej VŠ v Bra­ti­sla­ve, kto­rá pre­bie­ha už počnúc rokom 1997.
  pod­po­ra novo­vzni­ka­jú­cej sek­cie Psy­chiat­ric­ká sexu­oló­gia v rám­ci psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti (pred­se­da MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD) v rám­ci Psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS.
 • nová odbor­ná akti­vi­ta VPS (vedec­ká pra­cov­ná schô­dza), navrh­la a viac­krát úspeš­ne osob­ne zor­ga­ni­zo­va­la MUDr. Šedi­vá, Trna­va, 1. krát, jar 2015.
  postup­ná aktu­ali­zá­cia, roz­ší­re­nie a onli­ne vstu­py s mož­nos­ťou pre­kli­kov na web­strán­ke spo­loč­nos­ti www​.sexo​lo​gy​.sk.
 • roz­ví­ja­nie mobil­né­ho sexu­olo­gic­ké­ho múzea SSS, kto­ré­ho sláv­nost­ne otvo­re­nie pri­pad­lo na  XII. Lába­dy­ho dni, v roku 2017; prvé expo­ná­ty  sym­bo­lic­ky daro­va­né z dedič­stva prof. MUDr. Jána Vrab­ca, CSc.; krst­ným otcom pri sláv­nost­nom otvo­re­ní múzea bol dlho­roč­ný pria­teľ a spo­lu­pra­cov­ník SSS, význam­ný čes­ký aj sve­to­vý sexu­ológ, vedec a pro­pa­gá­tor sexu­oló­gie so slo­ven­ský­mi koreň­mi, prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.
 • pokra­čo­va­nie vo vydá­va­ní odbor­né­ho časo­pi­su SSS, peri­odi­ka Sexuológia/​Sexology (aktu­ál­ne jeho IXX. ročníka).
 • edu­ká­cia odbor­nej mul­ti­od­bo­ro­vej aj laic­kej verej­nos­ti – (mul­ti­od­bo­ro­vé odbor­né podu­ja­tia napr. plá­no­va­ná V. kon­fe­ren­cia gyne­ko­ló­gov, uro­ló­gov a sexu­oló­gov, r. 2019, blo­ky sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti na národ­ných aj medzi­ná­rod­ných podu­ja­tiach iných spo­loč­nos­tí  SLS,  pre laic­kú verej­nosť Dr. Stan na fes­ti­va­le Poho­da).
  roz­ší­re­nie člen­skej základ­ne, štu­den­ti, rezi­den­ti, nele­kár­ske odbo­ry – psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia, man­žel­skí porad­co­via, edu­ko­va­né zdra­vot­né ses­try, terén­ni pra­cov­ní­ci rizi­ko­vých sku­pín a ďalší.
 • expert­ná spo­lu­prá­ca so zahra­ni­čím, naj­mä sexu­ológ­mi par­tner­skej čes­kej spo­loč­nos­ti, účasť ich zástup­cov na európ­skych a sve­to­vých mítin­goch, kon­gre­soch a pro­jek­toch, je pre nás prí­kla­dom na stra­te­gic­ký posun hlb­šie do európ­skych štruk­túr odbor­ných spo­loč­nos­tí so sexu­olo­gic­kou tema­ti­kou, naj­mä sme­rom k Európ­skej spo­loč­nos­ti pre sexu­ál­nu medi­cí­nu (ESSM). Pod kríd­la­mi ESSM zača­la nedáv­no svo­ju čin­nosť aj YoSe­Ma (Young Sexu­al Medi­ci­ne Aca­de­my) s cie­ľom zjed­no­tiť mla­dých špe­cia­lis­tov (rezi­den­tov, mla­dých vedec­kých pra­cov­ní­kov) zau­jí­ma­jú­cich sa o prob­le­ma­ti­ku sexu­ál­nej medi­cí­ny. Dôka­zom aktív­nej par­ti­ci­pá­cie našich čle­nov na tých­to význam­ných medzi­ná­rod­ných podu­ja­tiach je aj absol­vo­va­nie vzde­lá­va­nia a nároč­nej skúš­ky v sexu­oló­gii na medzi­ná­rod­nej úrov­ni s cer­ti­fi­ká­ci­ou v sexu­ál­nej medi­cí­ne, kon­krét­ne v psy­cho­se­xu­oló­gii (Mgr. Jana Šte­fá­ni­ko­vá, PhDd.).
MUDr. Igor Bartl
MUDr. Igor Bartl 
MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Dana Šedivá 
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD. 
PhDr. Robert Máthé, PhD.
PhDr. Robert Mát­hé, PhD. 

Korekt­ná spo­lu­prá­ca s pre­zí­di­om SLS pro­stred­níc­tvom jeho sek­re­ta­riá­tu a ďal­ších koope­ru­jú­cich štruk­túr, nás posú­va stá­le bliž­šie k odbor­né­mu rie­še­niu orga­ni­zá­cie slo­ven­ské­ho zdra­vot­níc­tva, mož­nos­ti par­tner­skej účas­ti v pri­po­mien­ko­vých kona­niach pri tvor­be kata­ló­gov zdra­vot­ných výko­nov, legis­la­tí­vy vo vzťa­hu k MZ, sústav­né­mu vzde­lá­va­niu leká­rov (odbor­ní garan­ti pre pri­de­ľo­va­nie CME za SSS SLS MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD, a MUDr. Igor Bartl). Ďal­šie mož­nos­ti sa črta­jú v účas­ti našich zástup­cov v medzi­ná­rod­ných odbor­ných spoločnostiach.

Záve­rom si dovo­ľu­je­me k 50-temu výro­čiu zalo­že­nia SLS pop­riať do budúc­nos­ti veľa odbor­ných úspe­chov na domá­com aj medzi­ná­rod­nom poli múd­ros­ti, kon­senz­né­ho manaž­men­tu  pre koope­rá­ciu mul­ti­od­bo­ro­vých pro­jek­tov ako aj moti­vač­né­ho roz­vo­ja všet­kým čle­nom a odbor­ným spo­loč­nos­tiam zdru­že­ných pod kríd­la­mi našej jubi­lu­jú­cej Slo­ven­skej lekár­skej spo­loč­nos­ti. Naša úprim­ná vďa­ka pat­rí všet­kým zakla­da­jú­cim, minu­lým aj súčas­ným čle­nom výbo­ru SSS za ich nezišt­nú prá­cu a pod­po­ru pri našom spo­loč­nom úsi­lí o budo­va­nie slo­ven­skej sexu­oló­gie na pev­ných zákla­doch s dôra­zom na odbor­nosť, pre­cíz­nosť a vlast­nú prí­klad­nosť pre ostatných.

MUDr. Igor Bartl, pre­zi­dent SSS

PhDr. Robert Mát­hé, PhD, vedec­ký tajom­ník SSS

MUDr. Ivan Kubiš
MUDr. Ivan Kubiš 
Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.
Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.