V prvých rokoch po druhej svetovej vojne zaznamenal v Česko-Slovenskej republike vývoj medicínskych disciplín nebývalý rozvoj a hlbšiu špecializáciu. Sexuológia sa ešte nerozvíjala ako samostatný vedný odbor a málo exaktná bola diagnostika aj liečba.

Prvotné snahy o založenie samostatnej sexuologickej spoločnosti na Slovensku vychádzali z nutnosti rozvoja lekárskej sexuológie v 60-tych rokoch 20. storočia, kedy sa začali  podrobnejšie skúmať  najmä kvalita sexuálneho života, prevencia sexuálnych porúch, potreba pohlavnej výchovy mládeže, zábrana nežiadúceho počatia (interrupčný zákon č. 68 z r. 1957), otázky ľudskej reprodukcie a umelého oplodnenia s potrebou komplexného andrologického vyšetrenia. V tomto období najmä zásluhou gynekológov, ktorých snahou bolo poskytnúť komplexnejšiu starostlivosť o ženské (aj sexuálne) zdravie prof. MUDr. Michala Valenta, DrSc., doc. MUDr. Vojtecha Klimenta, prim. MUDr. Vladimíra Plintoviča a ďalších začali pri Krajských ústavoch národného zdravia vznikať poradne a sexuologické kabinety v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.  Z tohto úsilia pramenila aj potreba skoordinovať lokálne snahy pod záštitou odbornej spoločnosti, ktorej náplňou by bola organizovaná, vysoko odborná starostlivosť o sexuologických pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Študijný pobyt MUDr. Františka Lábadyho, primára Urologickej kliniky LF UK na Hlbokej ulici v Bratislava u prof. MUDr. Josefa Hynie, Dr.Sc. a prof. MUDr. Jana Rabocha, v Sexuologickom ústave v Prahe bol základným kameňom  pre založenie 1. sexuologickej ambulancie na Slovensku. Primár MUDr. Lábady okrem svojich riadiacich povinností na klinike dlhé roky vykonával funkciu krajského lekára a súdneho znalca pre urológiu a sexuológiu. Kulminácia celospoločenských požiadaviek na sexuologickú oblasť medicíny viedla k tomu, že začiatkom 70-tych rokov na schôdzach spoločných československých výborov padli takmer súčasne návrhy na založenie Sexuologických sekcií pri Slovenskej urologickej spoločnosti  (koordinátor primár MUDr. František Lábady) a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti  (koordinátor doc. MUDr. Michal Valent, CSc.). Po vzájomných stretnutiach aj s doc. MUDr. Jánom Molčanom, CSc., zo Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, sa dospelo ku konsenzu nezakladať atomizované sekcie sexuológov podľa základných odborov. Vzhľadom na vysoký počet novoprihlásených  záujemcov o sexuológiu prekračujúcich počty potrebných členov na založenie samostatnej spoločnosti sa rozhodlo o založení jednotnej Slovenskej sexuologickej spoločnosti (ďalej len SSS) ako samostatnej organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.  Prim. MUDr. František Lábady Prof. MUDr. Ján Molčan, CSc. Doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. 

Dňa 17. mája 1971 bolo zasadanie prípravného výboru SSS (prítomní boli prim. MUDr. Lábady, doc. Molčan, CSc., doc. MUDr. Valent, CSc., prim. MUDr. Hlubocký), kedy sa definitívne určil termín zakladajúcej schôdze SSS. Dňa 4. júna 1971 sa v posluchárni Očnej kliniky LF UK v Bratislave za účasti významných osobností (MUDr. Imrich Hatiar z MZ SSR, prof. MUDr. Štefan Velgos za SLS, prof. MUDr. Pavol Handzo, prodekan LF UK, prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc. z ČSS ČLS) konala zakladajúca schôdza SSS. Po vedecko-odbornej časti schôdze bolo zasadanie výboru, na ktorom bolo zvolené vedenie výboru SSS:

predseda – prim. MUDr. František Lábady 
1. podpredseda – doc. MUDr. Michal Valent, CSc.
2. podpredseda – prof. MUDr. Karol Matulay, CSc.
generálny sekretár – doc. MUDr. Ján Molčan, CSc.

Primár Lábady na záver zakladajúcej schôdze predniesol programové vyhlásenie prvého výboru pred plénom schôdze, ktoré bolo doplnené a prepracované ako „Programové vyhlásenie výboru SSS“ 6. októbra 1971.

Na ďalšom zasadnutí výboru SSS, 7. júla 1971, boli schválené nasledovné plánované odborné aktivity novozvoleného výboru:

Slovenská sexuologická konferencia, Martin, november 1971
Celoslovenská sexuologická konferencia, Bratislava, apríl 1972
Celoštátne sexuologické sympózium,  Praha, jún 1972
Celoštátna sexuologická konferencia, Košice, november 1972 (doc. MUDr. Stančák, CSc., MUDr. Kandráčová)

mim. prof. MUDr. Ján Vrabec, CSc., Prof. MUDr. Ján Breza DrSc. Dr.h.c., MUDr. Ivan Kubiš

Z týchto odborných aktivít napokon rezultovali pravidelné konferencie Slovenskej sexuologickej spoločnosti známe odbornej aj laickej verejnosti ako Košické sexuologické dni a Lábadyho sexuologické  dni.

Ďalší významní členovia s osobným  prínosom pre  SSS v nasledujúcom období boli: prof. MUDr. Izakovič, prof. MUDr. Matulay, prim. MUDr. Oravec, prim MUDr. Moyš, MUDr. Sklovský, MUDr. Šipkovská a ďalší (podľa spomienok prof. MUDr. Valenta, DrSc. Sexuológia 2/2001: 30 rokov SSS).
Z odborných podujatí SSS boli vydané zborníky prednášok – z prvých dvoch sexuologických dní ktoré sa konali v rokoch 1972 a 1974 zborník „Komplexná starostlivosť o jedincov s chybne vyvinutým pohlavím“ (v redakcii doc. MUDr. Ján  Molčan, CSc., MUDr. František Lábady a MUDr. Dionys Oravec) a zborník z troch ročníkov Košických sexuologických dní – 1988, 1990 a 1992 – „Klinická sexuológia z pohľadu Košických sexuologických dní (zostavili PhDr. Robert Máthé a doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc.). Naši autori sa už v tom čase venovali stále aktuálnym otázkam ako napr. problematika transsexualizmu (Molčan, Dobrotka, Čaplová, Šípkovská, Hlubocký).
V roku  1989 vyšla prvá významná monografia širokého kolektívu slovenských autorov – doc. MUDr. Augustín Bárdoš, CSc., doc. MUDr. Viliam Izakovič, CSc., MUDr. Ľubomír Kočiš, MUDr. František Lábady, doc. MUDr. Ján Molčan, DrSc., MUDr. Dionýz Oravec, MUDr. Alexander Sklovský, doc. PhDr. Andrej Stančák, DrSc., prof. MUDr. Michal Valent, DrSc. A MUDr. Ľubomír Žigo, CSc. – „Vybrané kapitoly zo sexuológie a hraničných odborov“ (Osveta, 1989). Autorom úvodnej kapitoly – „Sexuologická diagnostika a liečba“ – bol prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc., ktorý vďaka iniciatíve gynekológa, MUDr. Tibora Árendáša, aj svojimi prednáškami pre odbornú verejnosť významným podielom prispel k rozvoju slovenskej sexuológie.
Za zmienku stojí aj publikácia prim. MUDr. Pavla Hlubockého, ktorý sa venoval transkulturálnym špecifikám psychických porúch a sexuálneho života rómskeho etnika (Psychoprof, 1992).
Kapitola Psychologická sexuológia sa stala prvý raz súčasťou vysokoškolskej učebnice klinickej psychológie (Máthé In: Heretik, Heretik a kol.: Klinická psychológia. Psychoprof, 2007, 2016).

Situácia v Slovenskej sexuologickej spoločnosti sa v 90-tych rokoch úplne zmenia. Dosiahli sa významné pokroky v základnom aj aplikovanom výskume mnohých sexuologických ochorení. Po páde železnej opony sa otvorili hranice aj pre medzinárodné kontakty a výmeny odborných skúseností na svetových aj európskych kongresoch Európskej spoločnosti pre sexuálne zdravie (ESSM) (prof. Vrabec, prof. Breza, MUDr. Kubiš, svetový kongres, Austrália, Perth).  Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc, Dr.h.c. sa svojou vysoko odbornou prácou zaslúžil najmä o pozdvihnutie vedeckých základov spoločnosti. Jeho základný aj aplikovaný výskum erektilnej funkcie penisu je uznávane citovaný svetovými kapacitami odborných spoločností nielen so sexuologickým zameraním.  Fundovaná prezentácia vedeckých poznatkov v jeho podaní  na odborných podujatiach doma aj v zahraničí mala pre ďalší rozvoj slovenskej sexuológie zásadný význam. Svojim pedagogickým pôsobením rozšíril rady Slovenskej sexuologickej spoločnosti o niekoľko významných andrológov.

Slovenská sexuologická spoločnosť po Nežnej revolúcii pod vedením mim. prof. MUDr. Jána Vrabca, CSc. dosiahla ďalšie významné prvenstvá:

 • 1. Subkatedra lekárskej sexuológie na Slovensku pri IVZ (1995 – 2003, vedúci prof. Vrabec), na ktorej atestovalo zo sexuológie 28 odborníkov
 • 1. Hlavný odborník MZ pre sexuológiu (1996 – 2006, prof. Vrabec).
 • 1. Inštitút lekárskej sexuológie (ILS), vznik na základoch prvého samostatného pracoviska sexuológie pri Dérerovej FN (1990, riaditeľ, prof. Vrabec)
 • 1. Oddelenie reprodukčnej medicíny (1983, vedúci, prof. Vrabec)
 • 1. Spermabanka na Slovensku (1988)
 • Založenie prvého slovenského sexuologického časopisu Sexuológia/SEXOLOGY r. 2001, 1. šéfredaktor MUDr. Bartl, vedúci vydania PhDr. Máthé, šéfredaktor).

Vzorom prof. Vrabca bola Československá sexuologická škola, s najstarším univerzitným sexuologickým ústavom na svete (1921, Praha).  Ján Vrabec bol odchovancom tejto školy a vždy sa k svojim učiteľom z partnerskej Českej sexuologickej spoločnosti hrdo hlásil.
S odbornou garanciou SSS sa okrem edukácie odborníkov prof. Vrabec obetavo venoval aj širokej laickej verejnosti najmä ako 1. prezident „Spoločnosti za zdravý sexuálny život“ (založená r. 2003) a spolu s ďalšími  členmi výboru SSS v partnerských projektoch a poradenských linkách (Modrá linka, Intimity).

Od r. 2003 štafetu predsedníčok prevzali významné slovenské sexuologičky MUDr. Anežka Imrišková a MUDr. Danica Caisová. Zaslúžili sa najmä o širokú medializáciu sexuológie medzi odbornou aj laickou verejnosťou, dosiahli sa významné pokroky v transrodovej problematike (MUDr. Caisová), prehĺbila sa spolupráca s partnerskou Českou sexuologickou spoločnosťou, ich osobná účasť bola prínosom pre tlačové konferencie, posunutie odbornej úrovne výročných kongresov na európske kritériá (dlhoročné prezidentky kongresov). Za ich pôsobenia vo funkcii predsedníčok bola založená webstránka sexuologickej spločnosti www.sexology.sk (MUDr. Caisová), uskutočnili sa úspešné podujatia, napr. s andrologickou tematikou (Androfórum, MUDr. Hrivňák). V rokoch 2004-2005 Slovenská sexuologická spoločnosť v zastúpení PhDr. Máthém zrealizovala historicky prvý výskum sexuálneho života na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenska, ktorého  výsledky boli uverejňované v časopise Sexuológia.  V tomto kontexte sa nedá nespomenúť aj celoživotný prínos jedného z prvých nasledovníkov primára Lábadyho, MUDr. Pavla Lepieša, CSc, pre verné mapovanie histórie SSS ako aj mílnikov histórie svetovej sexuológie od jej počiatkov až po súčasnosť. Jeho prínos v skúmaní a klinickej aplikácii terapie koenzýmom Q10  s optimálnymi kombináciami mikronutrientov ocenili viaceré neplodné páry v liečbe mužskej infertility.

mim. prof. MUDr. Ján Vrabec, CSc. prim. MUDr. Anežka Imrišková MUDr. Danica Caisová časopis Sexuológia/SEXOLOGY

Po roku 2014 nastúpila do vedenia SSS mladšia generácia slovenských sexulógov (MUDr. Igor Bartl, prezident,  MUDr. Dana Šedivá, 1. viceprezident,  MUDr. Martin Hrivňák, 2. viceprezident od r. 2018, PhDr. Robert Máthé, PhD., dlhoročný vedecký tajomník). Nový výbor  Slovenskej sexuologickej spoločnosti si vytýčil niekoľko zásadných úloh:

 • intenzívna multidisciplinárna spolupráca odborných spoločností s cieľom schválenia jednotného  medicínskeho odboru sexuológia ako nadstavbového postgraduálneho medicínskeho odboru po splnení atestácie so základných odborov (psychiatria, detská psychiatria, urológia, gynekológia, endokrinológia, dermatovenerológia) (akreditácia odboru bola schválená akreditačnou komisiou na jeseň 2018)
 • podpora  vzdelávania v sexuológii v nelekárskom zdravotníckom odbore psychológia – v zmysle navrhnutej psychologickej sexuológie ako certifikovanej činnosti
  koordinovaný postup pri riešení multidisciplinárnych tém s partnerskými spoločnosťami združenými pod SLS (transrodové témy, vzdelávanie v sexuológii, ochrana osobných údajov pre sexuologického pacienta v e-dokumentácii spolu s psychiatrickou spoločnosťou, národný program ochrany ženského zdravia a reprodukcie, ženská aj mužská antikoncepcia, kompozitné markery sexuálneho zdravia a moderné technológie – LI-ESWT (viď fotografia č. 14. MUDr. Kubiš), LASER, estetické operácie a rejuvenilizácia intímnych partií žien aj mužov, penilná rehabilitácia a penilné protézy a ďalšie moderné sofistikované terapeutické stratégie.
 • počnúc zimným semestrom študijného roka 2018/2019 zabezpečenie kontinuálneho systematického pregraduálneho vzdelávania študentov LF UK Bratislava (10 prednášajúcich rôznych zdravotníckych odborov, koordinátor MUDr. Bartl, odborný garant doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD, vecné zabezpečenie V. interná klinika LF UK Bratislava, prednosta: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, MPH, FRCP).
  smelým plánom SSS je pokračovanie odbornej spolupráce lekárskych spoločností  s prienikom na akademickú pôdu a z toho rezultujúce založenie Katedry sexuológie ako najvyiššeho  postgraduálneho vzdelávania odborníkov na problematiku sexuológie na Slovensku.
 • podpora  a kontinuitné zabezpečovanie prednáškovej činnosti v rámci pregraduálneho vzdelávania v psychologickej sexuológii na FF UK v Bratislave, na UKF v Nitre, na Paneurópskej VŠ v Bratislave, ktorá prebieha už počnúc rokom 1997.
  podpora novovznikajúcej sekcie Psychiatrická sexuológia v rámci psychiatrickej spoločnosti (predseda MUDr. Barbora Vašečková, PhD) v rámci Psychiatrickej spoločnosti SLS.
 • nová odborná aktivita VPS (vedecká pracovná schôdza), navrhla a viackrát úspešne osobne zorganizovala MUDr. Šedivá, Trnava, 1. krát, jar 2015.
  postupná aktualizácia, rozšírenie a online vstupy s možnosťou preklikov na webstránke spoločnosti www.sexology.sk.
 • rozvíjanie mobilného sexuologického múzea SSS, ktorého slávnostne otvorenie pripadlo na  XII. Lábadyho dni, v roku 2017; prvé exponáty  symbolicky darované z dedičstva prof. MUDr. Jána Vrabca, CSc.; krstným otcom pri slávnostnom otvorení múzea bol dlhoročný priateľ a spolupracovník SSS, významný český aj svetový sexuológ, vedec a propagátor sexuológie so slovenskými koreňmi, prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.
 • pokračovanie vo vydávaní odborného časopisu SSS, periodika Sexuológia/Sexology (aktuálne jeho IXX. ročníka).
 • edukácia odbornej multiodborovej aj laickej verejnosti – (multiodborové odborné podujatia napr. plánovaná V. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov, r. 2019, bloky sexuologickej spoločnosti na národných aj medzinárodných podujatiach iných spoločností  SLS,  pre laickú verejnosť Dr. Stan na festivale Pohoda).
  rozšírenie členskej základne, študenti, rezidenti, nelekárske odbory – psychológia, sociológia, manželskí poradcovia, edukované zdravotné sestry, terénni pracovníci rizikových skupín a ďalší.
 • expertná spolupráca so zahraničím, najmä sexuológmi partnerskej českej spoločnosti, účasť ich zástupcov na európskych a svetových mítingoch, kongresoch a projektoch, je pre nás príkladom na strategický posun hlbšie do európskych štruktúr odborných spoločností so sexuologickou tematikou, najmä smerom k Európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ESSM). Pod krídlami ESSM začala nedávno svoju činnosť aj YoSeMa (Young Sexual Medicine Academy) s cieľom zjednotiť mladých špecialistov (rezidentov, mladých vedeckých pracovníkov) zaujímajúcich sa o problematiku sexuálnej medicíny. Dôkazom aktívnej participácie našich členov na týchto významných medzinárodných podujatiach je aj absolvovanie vzdelávania a náročnej skúsšky v sexuológii na medzinárodnej úrovni s certifikáciou v sexuálnej medicíne, konkrétne v psychosexuológii (Mgr. Jana Štefániková, PhDd.).

MUDr. Igor Bartl MUDr. Dana Šedivá MUDr. Martin Hrivňák, PhD. PhDr. Robert Máthé, PhD.

Korektná spolupráca s prezídiom SLS prostredníctvom jeho sekretariátu a ďalších kooperujúcich štruktúr, nás posúva stále bližšie k odbornému riešeniu organizácie slovenského zdravotníctva, možnosti partnerskej účasti v pripomienkových konaniach pri tvorbe katalógov zdravotných výkonov, legislatívy vo vzťahu k MZ, sústavnému vzdelávaniu lekárov (odborní garanti pre prideľovanie CME za SSS SLS MUDr. Martin Hrivňák, PhD, a MUDr. Igor Bartl). Ďalšie možnosti sa črtajú v účasti našich zástupcov v medzinárodných odborných spoločnostiach.

MUDr. Ivan Kubiš  Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.

Záverom si dovoľujeme k 50-temu výročiu založenia SLS popriať do budúcnosti veľa odborných úspechov na domácom aj medzinárodnom poli múdrosti, konsenzného manažmentu  pre kooperáciu multiodborových projektov ako aj motivačného rozvoja všetkým členom a odborným spoločnostiam združených pod krídlami našej jubilujúcej Slovenskej lekárskej spoločnosti. Naša úprimná vďaka patrí všetkým zakladajúcim, minulým aj súčasným členom výboru SSS za ich nezištnú prácu a podporu pri našom spoločnom úsilí o budovanie slovenskej sexuológie na pevných základoch s dôrazom na odbornosť, precíznosť a vlastnú príkladnosť pre ostatných.

MUDr. Igor Bartl, prezident SSS

PhDr. Robert Máthé, PhD, vedecký tajomník  SSS