Skip to content

Časopis

SSS vydá­va odbor­ný časo­pis SEXU­OLÓ­GIA

Sexu­oló­gia 1/2015
Sexu­oló­gia 1/2016
Sexu­oló­gia 1/2017
Sexu­oló­gia 2/2017

Časo­pis spo­lu s webo­vou strán­kou spo­loč­nos­ti sú plno­hod­not­nou plat­for­mou pre­zen­tá­cie výsled­kov kli­nic­kých štú­dií, meta­a­na­lýz, works­ho­pov, gajd­laj­nov, ale aj vlast­ných poznatkov.

 


Zoznam pub­li­ko­va­ných člán­kov 2006–2010

André, I.: Sexu­ál­ne delik­ty voči deťom a mla­dist­vým z hľa­dis­ka súd­nej psy­chiat­rie. 1/ 2009, s. 13–17.
Bul­la, E.: Osob­nosť s poru­chou sexu­ál­nej pre­fe­ren­cie z pohľa­du indi­vi­du­ál­nej psy­cho­ló­gie Alf­re­da Adle­ra. 1/2008, s. 28–32.
Buří­ko­vá, I., Žour­ko­vá, A.: Názo­ry zdra­vot­nic­kých pra­cov­ní­ků na ochran­né léč­by sexu­olo­gic­ké. 1/2010, s. 28–32.
Cai­so­vá, D.: Návrh žia­dos­ti Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­leč­nos­ti na legis­la­tiv­ne rie­še­nie prob­le­ma­ti­ky inter­se­xu­álov a trans­se­xu­álov. 1/2008, s. 19–21.
Cai­so­vá, D.: Nie­koľ­ko pozná­mok k sta­vu devian­to­ló­gie na Slo­ven­sku (reak­cia na člá­nok J. Švar­ca a Pet­ra Weis­sa). 1/2007, s. 50.
Dole­ža­lo­vá Hrouz­ko­vá, A., Weiss, P.: Sexu­ali­ta uži­va­te­lů konop­ných drog. 2/2010, s. 31–37.
Duz­ba­ba, M.: Roz­dí­ly v poci­tech pedo­fi­lů, hebe­fi­lů, ado­les­cen­to­fi­lů (poznat­ky z náh­le­do­vé tera­pie sexu­ál­ních devian­tů). 1/2010, s. 36–39.
Ger­lo­vá, E., Weiss, P.: Sexu­ál­ní nási­lí. 2/2008, s. 19–19.
Ger­lo­vá, E., Weiss, P.: Typo­lo­gie zná­sil­nění. 1/2008, s. 24–27.
Gre­go­ro­vá, P., Weiss, P., Unze­i­tig, V., Cibu­la, D.: Anti­kon­cepč­ní cho­vá­ní rumun­ských žen: Výsled­ky repre­zen­ta­tiv­ní­ho výzku­mu. 2/2009, s. 36–43.
Gre­gus­so­vá, M., Tom­ko­vá, J., Balá­žo­vá, M.: Vplyv inter­ne­tu na for­mo­va­nie sexu­ali­ty dospie­va­jú­cich. 2/2009, s. 22–28.
Héjj, R., Hriv­ňák, M.: Vazek­tó­mia na Slo­ven­sku a vo sve­te. 2/2006, s. 12–14.
Her­ro­vá, Ž.: Proč je mož­né splést diag­nó­zu hebe­fi­lie a sexu­ál­ní agrese?
Hol­lá, K., Weiss, P., Unze­i­tig, V., Cibu­la, D.: Inter­rupč­ní cho­vá­ní a posto­je k umělé­mu pře­ru­še­ní těho­ten­ství u rumun­ských žen: Výsled­ky národ­ní­ho výzku­mu. 1/2009, s. 32–37.
Hra­bec, M., Stu­dent, V., Fia­la, R., Král, M., Vid­lář, A.: Výskyt LUTS a erek­til­ní dys­fun­kce v olo­mouc­kém kra­ji. 1/2007, s. 20–22.
Hriv­ňák, M.: Ische­mic­ká cho­ro­ba srd­ca a erek­til­ná dys­fun­kcia. 1/2006, s. 11–12.
Hude­co­vá, M., Lenic­ká, L.: Pre­ven­cia v oblas­ti sexu­ál­ne­ho zdra­via u detí základ­ných a špe­ciál­nych základ­ných škôl. 1/2009, s. 27–31.
Imriš­ko­vá, A., Stra­ka, M.: Sexu­ál­ny delikt v uby­tov­ni pre ute­čen­cov. 2/2010, s. 58–59.
Imriš­ko­vá, A., Šedi­vá, D., Bult­ma­no­vá D.: Vizu­ál­na tech­ni­ka ako pros­trie­dok deviant­nej rea­li­zá­cie. 2/2006, s. 33–34.
Imriš­ko­vá, A.: „Nit­rian­ski pedo­fi­li“ v sexu­olo­gic­kých kon­tex­tech. 1/2008, s. 22–23.
Imriš­ko­vá, A.: Psy­chiat­ric­ká mor­bi­di­ta man­že­liek never­ných mužov. 2/2007, s. 28–29.
Imriš­ko­vá, A.: Rodi­čia homo­se­xu­álov. 1/2010, s. 20–21.
Jaku­bek, M., Ďure­jo­vá, A., Mát­hé, R.: Pes­trosť využí­va­nia polôh sexu­ál­ne­ho sty­ku a jej vzťah k iným pre­men­ným sexu­ál­ne­ho sprá­va­nia a osob­nos­ti u štu­den­tiek vyso­kých škôl. 2/2008, s. 27–33.
Jaku­bek, M., Ďure­jo­vá, A.: Nie­kto­ré aspek­ty a oso­bi­tos­ti sexu­ál­ne­ho sprá­va­nia štu­den­tov psy­cho­ló­gie Kated­ry psy­cho­ló­gie FFUK v Bra­ti­sla­ve. 1/2007, s. 13–19.
Janáč­ko­vá, L., Vál­ka, J.: Intim­ní chi­rur­gie muž­ské­ho geni­tá­lu. 2/2010, s. 38–42.
Janáč­ko­vá, L., Weiss, P.: Psy­cho­lo­gic­ké aspek­ty intim­ní chi­rur­gie. 1/2006, s. 17–18.
Janáč­ko­vá, L., Weiss, P.: Sexu­ál­ní nácvik po este­tic­ké úpra­vě žen­ské­ho geni­tá­lu. 2/ 2007, s. 36–38.
Janáč­ko­vá, L.: Psy­cho­so­ma­tic­ké pro­je­vy nevěry. 1/2010, s. 47–49.
Jan­do­vá, K., Ščas­ná, A.: Posto­je žien k vlast­ným geni­tá­liám. 2/2008, s. 24–26.
Jaro­šo­vá, L., Weiss, P.: Něk­te­ré cha­rak­te­ris­ti­ky sou­ro­de­nec­ké­ho inces­tu. 1/2007, s. 41–47.
Joná­šo­vá I., Weiss, P.: Ero­tic­ké fan­tá­zie ženy 1. 2/2010, s. 22–26.
Joná­šo­vá, I., Pre­slo­vá, I.: Sexu­olo­gic­ká prob­le­ma­ti­ka v adik­to­ló­gii. 1/2008, s. 47–49.
Jorí­ko­vá, A., Mát­hé, R.: Život­ná spo­koj­nosť trans­se­xu­ál­nych ľudí na Slo­ven­sku. 1/ 2008, s. 11–19.
Jozíf­ko­vá, E.: Mýty a omy­ly: vliv kul­tu­ry na poje­tí feno­mé­nu sado­ma­so­chis­mu. 1/ 2009, s. 42–45.
Jozíf­ko­vá, E.: Náh­led do bio­lo­gie sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní – eto­lo­gie, evo­lu­ce a sexu­ál­ní varian­ce. 1/2007, s. 31–36.
Jozíf­ko­vá, E.: Revi­ze F65.5: Sado­ma­so­chis­tic­ký sex jako alter­na­ti­va a niko­liv jako poru­cha. 2/2010, s. 27–30.
Jozíf­ko­vá, E.: Sado­ma­so­chis­tic­ký sex: jak pra­co­vat s BDSM pacien­ty. 2/2007, s. 23- 27.
Jus­ti­no­vá, J., Weiss, P., Cibu­la, D., Unze­i­tig, V.: Infor­mo­va­nost čes­kých žen o prob­le­ma­ti­ce pohlav­ně pře­nos­ných nemo­cí. 1/2008, s. 39–46.
Jus­ti­no­vá, J., Weiss, P., Cibu­la, D., Unze­i­tig, V.: Infor­mo­va­nost rumun­ských žen o sexu­ál­ně pře­nos­ných cho­ro­bách – výsled­ky repre­zen­ta­tiv­ní­ho výzku­mu. 2/2008, s. 47–50.
Kapi­lo­vá, K., Weiss, P.: Pohlav­ní roz­dí­ly v sexu­ál­ních fan­ta­zi­ích. 2/2009, s. 11–15.
Kešic­ký, D., Kešic­ká, M., Novot­ný, V.: Ari­zo­na Sexu­al Expe­rien­ce Sca­le /ASE­X/- pacien­ti s dep­re­si­ou. 2/2007, s. 30–33.
Kešic­ký, D., Kešic­ká, M., Novot­ný, V.: Sexu­ál­ne sprá­va­nie a psy­cho­diag­nos­ti­ka sexu­ál­nych fun­kcií u dep­re­sív­nych pacien­tov. 2/2010, s. 48–57.
Kolek­tív auto­rov: VIAG­RA osla­vu­je 10 rokov. Hap­py birth­day, VIAG­RA! 1/2008, s. 7- 10.
Košec­ká, D.: Prí­pa­dy zná­sil­ne­nia a sexu­ál­ne­ho nási­lia vo výsku­me obe­tí kri­mi­na­li­ty na Slo­ven­sku v roku 2007 a 2008. 1/2009, s. 18–26.
Kru­lo­vá, T., Ger­lo­vá, E., Šleg­lo­vá, M.: Sexu­ál­ní nási­lí v par­tner­ských vzta­zích. 2/2006, s. 23–25.
Kubiš, I.: Atri­bú­ty lie­kov súvi­sia­ce s pre­fe­ren­ci­ou lieč­by tada­la­fi­lom (Cia­lis®) ale­bo sil­de­na­fi­lom (Viag­ra®) v prvej pub­li­ko­va­nej pria­mej porov­ná­va­cej štú­dii. 1/2006, s. 13–16.
Lepieš, P.: Nov­šie poznat­ky o voľ­ných radi­ká­loch v súvis­los­ti s infer­ti­li­tou. 1/2006, s. 19–20.
Luk­šík, I., Čecho­vi­čo­vá, N.: Sociál­na blíz­kosť ku gejom a les­bic­kým ženám. 2/2008, s. 40–46.
Luk­šík, I., Tre­ti­no­vá, M.: Dôver­né pria­teľ­stvo a sexu­ali­ta. 1/2009, s. 38–41.
Máh­rik, T., Krá­lik, R.: Mies­to sexu­ali­ty v bib­lic­kej antro­po­ló­gii. 2/2009, s. 6–10.
Man­sour-Muso­vá, H., Weiss, P.: Sexu­ál­ní fun­kce a sexu­ál­ní akti­vi­ty pacien­tek s one­moc­něním schi­zof­ren­ní­ho okru­hu. 2/2007, s. 39–43.
Mar­ko­vá, D.: Sexu­ál­ne bio­gra­fie a posu­dzo­va­nie vlast­nej sexu­ali­ty. 2/2008, s. 34–39.
Masák, L.: Sexu­ál­ny život po lieč­be gyne­ko­lo­gic­ké­ho kar­ci­nó­mu. 2/2006, s. 15–19.
Masa­ryk, R.: Vní­ma­nie erek­til­nej dys­fun­kcie muž­mi v stred­nom veku: tre­tia séria. 1/ 2009, s. 6–12.
Mát­hé, R., Haber­lan­do­vá. I.: Hod­no­te­nie vlast­né­ho tela žien vo vzťa­hu k ich spo­koj­nos­ti so sexu­ál­nym živo­tom. 2/2010, s. 43–47.
Mát­hé, R., May­ero­vá, L.: Nie­kto­ré aspek­ty par­tner­ské­ho a sexu­ál­ne­ho živo­ta osôb s ner­vo­vos­va­lo­vý­mi ocho­re­nia­mi v kon­tex­te kva­li­ty živo­ta. 2/2009, s. 16–21.
Mát­hé, R., Ritom­ský, A., Bartl, I.: Zho­dy a odliš­nos­ti v sexu­ál­nom sprá­va­ní na Slo­ven­sku a v Čechách. 2/2006, s. 26–29.
Mát­hé, R., Šte­fá­ni­ko­vá, J.: Sexu­ali­ta v dip­lo­mo­vých prá­cach v 40 roč­nej retros­pek­tí­ve. 2/2010, s. 61-.…
Mát­hé, R., Var­ho­lí­ko­vá, J.: Sexu­ali­ta a par­tner­ský život men­tál­ne pos­ti­hnu­tých osôb. 1/2010, s. 40–45.
Mát­hé, R.: Nie­kto­ré cha­rak­te­ris­ti­ky sexu­ali­ty Rómov. 2/2007, s. 44–47.
Mát­hé, R.: Ochra­na pred sexu­ál­ne pre­nos­ný­mi cho­ro­ba­mi a anti­kon­cepč­né sprá­va­nie oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. 1/2007, s. 6–9.
Mát­hé, R.: Psy­cho­lo­gic­ké aspek­ty sexu­ál­ne­ho živo­ta pacien­tov s onko­lo­gic­kým ocho­re­ním. 2/2006, s. 20–22.
Mát­hé, R.: Sexu­ál­ne zne­uží­va­nie v det­stve a sexu­ál­ne nási­lie v repre­zen­ta­tív­nej vzor­ke oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. 1/2006, s. 30–33.
Miha­li­ko­vá, M., Mišan­ko, V., Bartl, I.: Muž­ský fak­tor infer­ti­li­ty. Manaž­ment neplod­né­ho páru z pohľa­du uro­ló­ga. 1/2010, s. 9–19.
Morav­co­vá, P., Weiss, P.: Psy­cho­lo­gic­ké aspek­ty pre­ven­ce rizi­ko­vé­ho sexu­ál­ní­cho cho­vá­ní. 1/2006, s. 21–23.
Pas­tor, Z.: Kla­si­fi­ka­ce a eti­olo­gie žen­ských sexu­ál­ních dys­fun­kcí. Poznat­ky z náh­le­do­vé tera­pie. 2/2007, s. 15–22.
Ptá­ček, R., Čírt­ko­vá, L., Žukov, I., Har­sa, P.: Rape trau­ma syn­drom. 1/2009, s. 46- 49.
Roky­to­vá, M.: Psy­cho­log v cen­tru asis­to­va­né repro­duk­ce. 2/2008, s. 21–23.
Sakař, P.: Kon­cept závaž­né­ho sexu­ál­ní­ho zne­uži­tí. 2/2010, s. 17–21.
Sta­ne­ko­vá, D., Hebe­ko­vá, M., Nogo­vá, P.: EURO­SUP­PORT V – zlep­še­nie sexu­ál­ne­ho a repro­dukč­né­ho zdra­via ľudí žijú­cich s HIV/AIDS. Výsled­ky kva­li­ta­tív­nej štú­die v SR. 1/2006, s. 24–29.
Šedi­vá, D, Bult­ma­no­vá, D.: Spo­lu­ži­tie so sexu­ál­nym devian­tom- pohľad a hra­ni­ce par­tner­ky (kazu­is­ti­ka). 2/2007, s. 34–35.
Šedi­vá, D., Bult­ma­no­vá, D.: Trau­ma­ti­zu­jú­ci poten­ciál homo­se­xu­ál­ne­ho zne­uží­va­nia u dospie­va­jú­ce­ho chlap­ca. 1/2007, s. 23–26.
Šrám­ko­vá, T.: Sexu­ali­ta onko­lo­gic­ky nemoc­ných. 1/2008, s. 33–38.
Švarc, J.: Nepla­tí­cí pacient v ochran­ném léče­ní sexu­olo­gic­kém. 1/2007, s. 37–40.
Švarc, J.: Věko­vé hra­ni­ce legál­ní­ho sexu a trest­ní odpo­věd­nos­ti. Sou­vi­se­jí spo­lu? 2/ 2010, s. 12–16.
Tor­nóc­zy­o­vá, Ľ.: Mapo­va­nie sexbiz­ni­su na Slo­ven­sku v kon­tex­te celo­európ­ske­ho pro­jek­tu TAM­PEP 8 a iden­ti­fi­ká­cia sla­bých miest pomo­ci ľuďom pra­cu­jú­cim v sexbiz­ni­se. 2/2009, s. 29–35.
Vesel­ský, Zb.: Hete­ro­se­xu­ál­ní muži na homo­se­xu­ál­ním inter­ne­to­vém sez­na­mo­va­cím serv­ru. Je bise­xu­ál­ní cho­vá­ní sou­čás­tí fyzi­olo­gic­ké muž­ské sexu­ali­ty? 1/2010, s. 22- 27.
Vra­bec, J., Traub­ner, P., Pan­cák, J.: Sexu­ál­ny život pacien­tov s kar­di­ovas­ku­lár­ny­mi ocho­re­nia­mi z pohľa­du uro­ló­ga a neuro­ló­ga. 1/2006, s. 8–10.
Weiss, P., Fif­ko­vá, H.: Adult Baby syn­drom. 2/2006, s. 30–32.
Weiss, P., Janáč­ko­vá, L.: Bise­xu­ali­ta. 1/2007, s. 28–30.
Weiss, P., Janáč­ko­vá, L.: Mode­ly par­tner­ské­ho sou­ži­tí u dru­hu Homo sapiens. 2/ 2007, s. 6–9.
Weiss, P., Janáč­ko­vá, L.: Změny v oblas­ti sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní, posto­jů a legis­la­ti­vy v Čes­ké repub­li­ce po roce 1989. 1/2007, s. 10–12.
Weiss, P.: K sexu­olo­gic­kým aspek­tům diag­nos­ti­ky pato­lo­gic­ké sexu­ál­ní agre­si­vi­ty. 1/ 2007, s. 48–49.
Zavia­čič, M., Šišov­ský, V., Pal­ko­vič, M., Zavia­čič, T., Ablin, R., J., Whipp­le, B., Hole­co­vá, M. , Ková­či­ko­vá, Z.: Etho­lo­gi­cal-sexu­al cha­rac­te­ris­tics of some sub­hu­man pri­ma­tes as com­pa­red to selec­ted para­me­ters of human sexu­ali­ty: the role of scent sig­na­li­za­ti­on among ani­mals and the scent com­mu­ni­ca­ti­on of humans in the­ir sexu­al beha­vi­or (Review). 2/2008, s. 7–15.
Zvěři­na, J.: Nesa­mo­zřej­most žen­ské­ho orgaz­mu. 2/2007, s. 10–14.
Zvěři­na, J.: Neuro­en­dok­ri­no­lo­gie sexu­ali­ty. 2/2010, s. 7–11.
Zvěři­na, J.: Poru­chy sexu­ál­ní iden­ti­fi­ka­ce a sexu­ál­ní role u jedin­ců s inter­se­xu­ál­ním zev­ním geni­tá­lem. 2/2006, s. 7–11.
Zvěři­na, J.: Sexis­tic­ká dis­kri­mi­na­ce žen ve vědě? 1/2010, s. 6–8.

Sprá­vy a informácie

Bai­ley, M.: 11. Júla 2006 zomrel výskum­ník pohlav­nej iden­ti­ty John Wil­liam Money. 1/2006, s. 36 a 39.
Cai­so­vá, D.: Kas­trá­cie sexu­ál­nych devian­tov na Slo­ven­sku (vyjad­re­nie). 1/2010, s. 39.
Cai­so­vá, D.: VIII. kon­gres Európ­skej fede­rá­cie pre sexu­oló­giu, 4.–8. jún 2006, Pra­ha. 1/2006, s. 34–35.
Cai­so­vá, D.: VIII. Lába­dy­ho sexu­olo­gic­ké dni. 2/2009, s. 45–46.
Kolek­tív auto­rov: Nový kon­sen­zus exper­tov pova­žu­je pev­nosť erek­cie za význam­ný cieľ lieč­by ED. 1/2007, s. 53–54.
Kra­toch­víl, S., Brich­cín, Sl.: XVI­II. Boh­nic­ké sexu­olo­gic­ké dny, Pra­ha 23.–24. 2. 2006. 1/2006, s. 35–36.
Pas­tor, Z.: IX. kon­gres Latin­sko­ame­ric­ké spo­leč­nos­ti pro sexu­ál­ní medi­cí­nu SLAM, Peru, Lima, 29. 11. – 1. 12. 2007. 2/2007, s. 43.
Pro­cház­ka, I.: 34. zase­dá­ní IASR. 1/2008, s. 50–52.
Pro­cház­ka, I.: Kon­fe­ren­ce HIV in Euro­pe – Opti­mál­ní tes­to­vá­ní a včas­ná péče. 2/2007, s. 47–49.
Pro­cház­ka, I.: MSM pre­ven­ce – závěry tří mezi­ná­rod­ních set­ká­ní. 1/2010, s. 49–50.
Pro­cház­ka, I.: Tech­nic­ká kon­zul­ta­ce WHO – HIV pora­den­ství a tes­to­vá­ní. 1/2009, s. 52–53.
Šedi­vá, D.: XVI­II. Košic­ké sexu­olo­gic­ké dni. Téma: Od sexu k sexu­ali­te. Slo­ven­ský raj 5.–7.10.2006. 2/2006, s. 37–39.
Weiss, P.: Dekla­ra­ce WAS o sexu­ál­ním zdra­ví. 1/2007, s. 51–54.
Zvěři­na, J., Weiss, P.: Pri­már­ka MUDr. Jana Zima­no­vá (1944 – 2009). 1/2010, s. 8.
Zvěři­na, J.: 12. Mezi­ná­rod­ní kon­gres Spo­leč­nos­ti pro sexu­ál­ní medi­cí­nu (ISSM), Káhi­ra 17.–21.září 2006.
Zvěři­na, J.: Výroč­ní zase­dá­ní IASR, Amste­ro­dam 12.–15. čer­ven­ce 2006. 2/2006, s. 36–37.
Pro­cház­ka, I., Jilich, D.: 5. regi­onál­ní kon­fe­ren­ce o HIV/AIDS v oblas­ti západ­ní­ho Bal­ká­nu – Záhřeb, 25. – 26. 3. 2010. 2/2010,
Imriš­ko­vá, A.: Za pro­fe­so­rom MUDr. Jánom Vrab­com, CSc. 1/2006, s. 6–7.
Pro­cház­ka, I.: Semi­nář Euro­pen Gay Health. 1/2007, s. 52.
Cai­so­vá, D.: II. Lába­dy­ho sexu­olo­gic­ké dni, 15. 11. – 17. 11. 2007, Patin­ce. 2/2007, s. 50.
Pro­cház­ka, I.: Wors­hop on Sexu­al Health for Young Peop­le. 1/2008, s. 53–54.
Cai­so­vá, D.: XIX. Košic­ké sexu­olo­gic­ké dni. 2/2008, s. 6.
Pro­cház­ka, I.: Semi­nář Sexu­aL Health Forum – 13. 3. 2009, Bru­sel. 1/2009, s. 50–51.
Pro­cház­ka, I.: Kon­fe­ren­ce o chla­my­di­ích – 23. 10. 2009, Pra­ha. 2/2009, s. 47.
Cai­so­vá, D., Mát­hé, R.: XX. Košic­ké sexu­olo­gic­ké dni. 2/2010, s. 
Pro­cház­ka, I.: XVI­II. světo­vá kon­fe­ren­ce o AIDS. 2/2010, s.
Stan­ko­vá, Ľ.: Adle­rov­ské let­né stret­nu­tia 4. – 7. júl 2009. 2/2009, s. 48–49.

Recen­zo­va­né kniž­né publikácie

Agar, N.: Libe­ral euge­nics. In defen­ce of human enhan­ce­ment. Black­well Publ. Mal­den, Oxford, Vic­to­ria, 2004. 205 s. (J. Zvěři­na, 2/2006, s. 39).
Black­led­ge­ová, C.: Vagí­na. Nakla­da­tels­tví TRI­TON, s r.o. Pra­ha 2005, 361 s. (D. Cai­so­vá, 1/2006, s. 33).
LaGard Smith, F.: Hnu­tí homo­se­xu­álú. Boj za lid­ská prá­va nebo pro­pa­gan­da? Pra­ha 2004, 182 s. (D. Šedi­vá, 1/2007, s. 27 a 47).
Llo­yd, E., A.: The Case of the Fema­le Orgasm. Bias in the Scien­ce of Evo­lu­ti­on. Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cam­brid­ge, UK, 2005, 311s. (J. Zvěři­na, 2/2006, s. 40).
Mar­ko­vá, D. Pred­man­žel­ská sexu­ali­ta v kon­tex­toch sexu­ál­nej diver­zi­ty a varia­bi­li­ty. Bra­ti­sla­va: Regent, 2007, s. 246. (I. Luk­šík, 2/2007, s. 27).
Pas­tor, Z.: Sexu­ali­ta ženy. Pra­ha: Gra­da, 2007, 204 s. (R. Mát­hé, 2/2007, s. 14).
Bre­not, P.: Chvá­la mas­tur­bá­cie. Bra­ti­sla­va: Albert Maren­čin – Vyda­va­teľ­stvo PT, 2005, 102 s. (R. Mát­hé, 1/2006, s. 37).
Kra­toch­víl, S.: Jak žít s neurźou? O neuro­tic­kých poru­chách a jejich zvlá­dá­ní. Pra­ha: Tri­ton, 2006, 216 s. (R. Mát­hé, 2/2006, s. 14).
Vaníč­ko­vá, E.: Dět­ská pros­ti­tu­ce. Vyda­nie 1., Pra­ha: Gra­da Pub­lis­hing, 2005, 136 s. (D. Šedi­vá, 1/2006, s. 38).
Wirtz, U.: Vraž­da duše, incest a jeho tera­pia. Vyda­nie 1., Pra­ha: Por­tál, 2006, 216 s. (D. Šedi­vá, 2/2006, s. 19 a 32).
Kra­toch­víl, S.: Sexu­ál­ní dys­fun­kce. 3. dopl­něné a aktu­ali­zo­va­né vydá­ní. Pra­ha: Gra­da Pub­lis­hing, 2008, 304 s. (R. Mát­hé, 1/2008, s. 21).
Kra­toch­víl, S.: Sex: sta­ros­ti a rados­ti. Sexu­ál­ní hry pro muže a ženy. Pra­ha: Nakla­da­tels­tví Tri­ton, 2008, 245 s. (R. Mát­hé, 1/2008, s. 23).
Janáč­ko­vá, L. a kol.: Nevěra a její zvlá­dá­ní. Pra­ha: Maxdorf, 2008, 94 s. (R. Mát­hé, 2/2008, s. 15).
Dal­lai­re, Y.: Lás­ka a sexu­ali­ta v trva­lém vzta­hu. Pra­ha: Por­tál, 2009 (L. Husá­ro­vá, 1/2009, s. 12).
Žucha, I., Čap­lo­vá, T.: Lekár­ska psy­cho­ló­gia. Bra­ti­sla­va: Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho, 2008, 208 s. (R. Mát­hé, 1/2009, s. 49, 51).
Here­tik, A., Here­tik, A., jr. a kol.: Kli­nic­ká psy­cho­ló­gia. Nové Zám­ky: Psychoprof,2007, 815 s. (A. Imriš­ko­vá, 1/2009, s. 31, 37, 41).
Kra­toch­víl, S.: Man­žel­ská a páro­vá tera­pie. Pra­ha: Por­tál, 2009, 280 s. (R. Mát­hé, 2/2009, s. 35, 43).
Banc­roft, J.: Human Sexu­ali­ty and its Prob­lems (3rd Edi­ti­on). Chur­chill Living­sto­ne, Else­vier, Edin­bourgh, 2009, 546 s. (J. Zvěři­na, 2/2009, s. 44).
Lip­pa, R., A.: Pohla­ví: pří­ro­da a výcho­va. Aca­de­mia, Pra­ha 2009, 432 s. (J. Zvěři­na, 2/2009, s. 46).
Mali­na, J. a kolek­tiv: Antro­po­lo­gic­ký slov­ník, aneb co by mohl o člo­věku vědět kaž­dý člo­věk. Brno: Aka­de­mic­ké nakla­da­tels­tví CERM, 2009. (J. Zvěři­na, 1/2010, s. 35).
Dole­žal, A.: Léka­řs­ký deka­me­ron, Pra­ha: Maxdorf, 2009 (J. Zvěři­na, 1/2010, s. 32, 46).
Weiss, P. a kolek­tiv: Sexu­olo­gie. Pra­ha: Gra­da Pub­lis­hing, a. s., 2010. 724 s. (R. Mát­hé, 2/2010, s. 47, 57, 60).

Zoznam pub­li­ko­va­ných člán­kov a recen­zií v rokoch 2001–2005

Baš­nák, M., Bren­ner, M., Vra­bec, J.: Vplyv prá­ce s počí­ta­čom na kva­li­tu eja­ku­lá­tu a sexu­ál­ne­ho živo­ta mužov. 1/2002, s. 11–14.
Bre­za J.: Tada­la­fil (Cia­lis ™) – nová mož­nosť lieč­by erek­til­ných porúch. 1/2003, s. 7- 11.
Bre­za, J., Novot­ný, V., Buj­dák, P., Miko­ši, M.: Syn­dróm star­nú­ce­ho muža. 1/2002, s. 20–24.
Čap­lo­vá, T., Žucha, I.: O lás­ke. 1/2001, s. 30–31.
Dro­ba, Sv., Lexmann, J., Van­ko, P., Cas­tig­li­one, B., Sis­ka, L., André, I., Obuch, I.: Sexu­ál­ne nási­lie v rodi­ne z hľa­dis­ka forenz­nej sexu­oló­gie. 2/2001, s. 23–25.
Har­bu­lák P., Behú­ňo­vá Z., Ste­no­vá I., Drá­bek M.: IVF cyk­lus z pohľa­du gyne­ko­ló­ga. 2/2005, s. 48–50.
Hre­dzák R., Ždi­lo­vá V., Topor­ce­ro­vá S., Ostró A.: Zly­ha­nie eja­ku­lá­cie v deň odbe­ru oocy­tov na IVF – Kazu­is­ti­ka. 2/2004, s. 27–30.
Hriv­ňák M.: Nové tren­dy v lieč­be erek­til­nej dys­fun­kcie. 1/2003, s. 12–14.
Imriš­ko­vá A.: Prob­le­ma­ti­ka „jed­no­du­ché­ho“ rie­še­nia sexu­ál­nej dys­fun­kcie. 1/2003, s. 28–30.
Imriš­ko­vá A.: Rub a líce zne­uží­va­nia a týra­nia. 2/2004, s. 31–34.
Joná­šo­vá I., Weiss P.: K nie­kto­rým cha­rak­te­ris­ti­kám orgaz­mu u slo­ven­ských žien. 2/ 2004, s. 21–24.
Kola­řs­ký A., Brich­cín S., Hol­lý M.: Zlep­šo­va­ní detek­ce nebez­peč­ných moti­vač­ních ano­má­lií. 2/2005, s. 28–35.
Kra­toch­víl S.: Žen­ský orgaz­mus v kon­tex­tu hete­ro­se­xu­ál­ní akti­vi­ty. 2/2003, s. 7–13.
Kubiš I.: Moder­ná pero­rál­na tera­pia erek­til­nej dys­fun­kcie, mož­nosť voľ­by pre pacien­tov. 1/2004, s. 7–13.
Kubiš I.: Tada­fil v lieč­be erek­til­nej dys­fun­kcie u pacien­tov s dia­be­tes mel­li­tus. 2/2005, s. 18–23.
Kubiš, I.: Naše skú­se­nos­ti po roku lieč­by Viag­rou. 1/2001, s. 28–29.
Mad­liak J., Baňac­ký M.: Pros­ti­tú­cia v minu­los­ti a dnes. 2/2003, s. 35–39.
Maren­čák J.: Erek­til­ná dys­fun­kcia u pacien­tov s uro­lo­gic­kým ocho­re­ním. 1/2003, s. 19–24.
Maren­čák J.: Poru­chy eja­ku­lá­cie – smer­ni­ce európ­skej Uro­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti 2004.
Masa­ryk R., Petr­já­no­šo­vá M.: Výsled­ky kva­li­ta­tív­ne­ho výsku­mu sociál­nych repre­zen­tá­cií erek­til­nej (dys)funkcie u mužov v stred­nom veku. 1/2004, s. 21–26.
Masa­ryk, R., Mát­hé, R.: Kva­li­ta živo­ta mužov a poru­chy erek­cie. 1/2001, s. 19–27.
Mát­hé R., Imriš­ko­vá A.: Sexu­ál­na dys­fun­kcia ako forez­ný prob­lém. 1/2003, s. 31–33.
Mát­hé R., Ritom­ský A., Bartl I.: Naše sexu­ál­ne pre­fe­ren­cie. 2/2005, s. 14–17.
Mát­hé R., Ritom­ský A.: Ini­ciál­ne sexu­ál­ne akti­vi­ty v pod­mien­kach Slo­ven­ska. 2/2004, s. 15–20.
Mát­hé R., Ritom­ský A.: Sexu­ál­ne poru­chy v repre­zen­ta­tív­nej vzor­ke oby­va­teľ­stva SR. 2/2005, s. 9–13.
Mát­hé R., Ritom­ský A.: Špe­ci­fi­ká prvé­ho pohlav­né­ho sty­ku na Slo­ven­sku. 1/2005, s. 20–29.
Mát­hé R.: Má pros­ti­tú­cia aj pozi­tív­ny poten­ciál? 2/2003, s. 40–42.
Mát­hé, R., Jur­ko­vi­čo­vá, J.: Naj­nov­šie poznat­ky o sexu­ál­nom sprá­va­ní slo­ven­ských mužov a žien. 1/2001, s. 19–27.
Novot­ný, Vl.: Alko­hol a sexu­ál­ne fun­kcie – alko­hol a sex u žien. 2/2002, s. 33–35.
Pohan­ka M., Kaňov­ský P.: Neuro­trans­mit­te­ro­vé sys­té­my a jejich zapo­je­ní v říze­ní­muž­ských sexu­ál­ních fun­kcí. 1/2005, s. 7–13.
Pro­cház­ka I., Janík D.: Spo­le­čen­ská dis­kri­mi­na­ce les­bic­kých žen, gay mužů a bise­xu­álů v Čes­ké repub­li­ce. 2/2004, s. 25–26. s. 24–27.
Šleg­lo­vá M., Weiss P.: Hyper­se­xu­ali­ta u žien. 1/2005, s. 14–19.
Špa­lek, P.: Neuro­gén­na regu­lá­cia erek­til­nej fun­kcie peni­su cen­trál­nym a peri­fér­nym ner­vo­vým sys­té­mom. 1/2001, s. 14–18.
Špa­lek, P.: Poru­chy sexu­ál­nych fun­kcií u žien a mužov so scle­ro­sis mul­tip­lex a mož­nos­ti ich lieč­by. 2/2002, s. 28–32.
Špa­lek, P.: Pre­ja­vy sexu­ál­nej dys­fun­kcie u pacien­tov s epi­lep­si­ou. 2/2001, s. 26–28.
Šte­fan­čík, J., Buj­dák, P., Novot­ný, V., Tre­ba­tic­ký, B., Bre­za, J.: Sle­do­va­nie pre­va­len­cie a závaž­nos­ti erek­til­ných porúch vo vybra­ných sku­pi­nách ambu­lant­ných pacien­tov Prí­lo­ha k 2/2002, 8 strán.
Švarc J., Netík K.: Faleš­ná obvi­nění ze sexu­ál­ní­ho zne­uží­vá­ní: rizi­ko­vé fak­to­ry, kri­té­ria věro­hod­nos­ti. 2/2005, s. 36–47.
Tro­j­an O.: Tada­fil – inhi­bí­tor pre PDE5 dru­hé gene­ra­ce k léč­be erek­til­ní dys­fun­kce. 2/2003, s. 23–29.
Valent, M.: 30 rokov Sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti. 2/2001, s. 7–11.
Vra­bec J., Daniš D.: Hod­no­ta bio­psie tes­tes z pohľa­du špič­ko­vých foriem asis­to­va­nej repro­duk­cie. 1/2004, s. 29–31.
Vra­bec J., Mat­her­no­vá V.: Lieč­ba Pey­ro­nie­ho cho­ro­by kom­bi­no­va­ným využi­tím lase­ra a topic­kej apli­ká­cie kal­ci­ových blo­ká­to­rov. 2/2003, s. 14–17.
Vra­bec J., Škod­ler O.: Pohľad na rizi­ká ste­ri­li­zá­cie z práv­ne­ho aspek­tu. 2/2004, s. 35–37.
Vra­bec J.: Erek­til­ná dys­fun­kcia a dia­be­tes. 2/2003, s. 30–34.
Vra­bec J.: Kry­op­re­zer­vá­cia eja­ku­lá­tu v súvis­los­ti s onko­lo­gic­ký­mi ocho­re­nia­mi. 1/2004, s. 27–28.
Vra­bec J.: Kryp­to­chiz­mus v expe­ri­men­te. 1/2005, s. 36–37.
Vra­bec J.: Uka­zo­va­te­le muž­skej plod­nos­ti vo vzor­ke slo­ven­ských vyso­koš­ko­lá­kov. 1/2005, s. 30–35.
Vra­bec, J.: Epi­de­mi­oló­gia a pato­fy­zi­oló­gia erek­til­nej dys­fun­kcie. 1/2001, s. 7–13.
Vra­bec, J.: Sil­de­na­fil – liek prvej voľ­by v lieč­be erek­til­nej dys­fun­kcie. 1/2002, s. 7–10.
Vrbin­ská, A., Ben­ko­vič, J., Bodo, B., Tim­ko, D.: Sexu­ál­ny život u žien závis­lých od alko­ho­lu. 1/2002, s. 15–19.
Weis P.: Evo­luč­ně bio­lo­gic­ké mode­ly sexu­ál­ní pre­fe­ren­ce. 1/2004, s. 14–18.
Weis P.: Kazu­is­ti­ka žen­ské­ho maso­chiz­mu. 2/2003, s. 18–22.
Weiss P.: Smysl erek­ce – zamyš­le­ní. 2/2005, s. 7–8.
Weiss, P.: Je mono­ga­mie nor­mál­ní? 2/2001, s. 29–31.
Weiss, P.: Poru­chy sexu­ál­ní ape­ten­ce a jejích tera­pie. 2/2002, s. 28–32.
Zachar A.: Bez­peč­nosť lieč­by sil­de­na­fil cit­rá­tom s ohľa­dom na kar­di­ovas­ku­lár­ny sys­tém. 1/2003, s. 15–18.
Zavia­čič, M., Whipp­le, B.: Žen­ská eja­ku­lá­cia, žen­ská pros­ta­ta, žen­ská sexu­ali­ta. 1/2001, s. 12–18.
Zvěři­na J.: Sexu­ál­ní role dnes. 2/2004, s. 7–14.
Žucha I., Čap­lo­vá T.: O sexu­ali­zá­cii živo­ta. 1/2003, s. 25–27.
Žucha I., Čap­lo­vá T.: Úlo­ha „mož­né­ho“ v ero­tic­kom a v sexu­ál­nom živo­te. 1/2004, s. 19–20.

Sprá­vy a informácie

Cai­so­vá, D.: SSS a medzi­ná­rod­né orga­ni­zá­cie zaobe­ra­jú­ce sa poru­cha­mi sexu­ali­ty. 1/2005, s. 40.
Cai­so­vá, D.: Sve­to­vý sexu­olo­gic­ký kon­gres, Mot­re­al 2005. 2/2005, s. 53.
Cai­so­vá, D.: VII. kon­gres ESSM v Lon­dý­ne, 2004. 2/2004, s. 14, 24.
Imriš­ko­vá, A.: IV. Lába­dy­ho dni. 2/2001, s. 34–35.
Kolek­tív auto­rov: Košic­ké sexu­olo­gic­ké dni, 2004. 2/2004, s. 37–39.
Kra­toch­víl, S.: XV. Boh­nic­ké sexu­olo­gic­ké dny, Pra­ha 2003. 1/2003, s. 34–35.
Kra­toch­víl, S.: XVI. Boh­nic­ké sexu­olo­gic­ké dny v Pra­ze, 2004. 1/2004, s. 37.
Kubiš, I.: 15. Sve­to­vý sexu­olo­gic­ký kon­gres v Parí­ži. 1/2001, s. 35–38.
Kubiš, I.: 17. kon­fe­ren­cia Európ­skej uro­lo­gic­kej aso­ciá­cie v Bir­min­gha­me, 2002. 1/2002, s. 38–40.
Kubiš, I.: 9. sve­to­vý lekár­sky kon­gres o výsku­me erek­til­nej dys­fun­kcie, Perth, Aus­trá­lia. 1/2001, s. 32–33.
Kubiš, I.: 98. výroč­ná kon­fe­ren­cia Ame­ric­kej uro­lo­gic­kej aso­ciá­cie v Chi­ca­gu, 2003. 2/2003, s. 48–49.
Kubiš, I.: Dob­rá sprá­va pre mužov! Od 5. aprí­la je na Slo­ven­sku k dis­po­zí­cii Test erek­cie. 1/2005, s. 38–39.
Kubiš, I.: Spo­loč­nosť za zdra­vý sexu­ál­ny život opäť zabo­do­va­la: 5. 4. 2004 zor­ga­ni­zo­va­la Deň zdra­vé­ho sexu­ál­ne­ho živo­ta. 1/2004, s. 36.
Lepieš, P.: Sprá­va zo 4. kon­gre­su ESSIR v Ríme, 2002. 1/2002, s. 37.
Maren­čák, J.: Dru­hé medzi­ná­rod­né kon­zul­tá­cie o erek­til­nej a sexu­ál­nej dys­fun­kcii, Paríž 2003.
Maren­čák, J.: Sprá­va z odbor­né­ho sym­pó­zia, Kon­gres AUA, San Fran­cis­co, 2004. Erek­til­ná dys­fun­kcia: Lieč­ba prvej línie pre uro­lo­gic­ké­ho pacien­ta. 1/2004, s. 32–35.
Mát­hé, R.: Deň zdra­vé­ho sexu­ál­ne­ho živo­ta. 2/2003, s. 36–37.
Mát­hé, R.: Sprá­va o repre­zen­ta­tív­nom pries­ku­me sexu­ál­ne­ho živo­ta oby­va­te­ľov Slo­ven­skej repub­li­ky. 1/2004, s. 35.
Šedi­vá, D.: VI. Lába­dy­ho sexu­olo­gic­ké dni, 2005. 2/2005, s. 54–56.
Tro­ka­no­vá, Z.: XII. Čes­ko-Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd, 2005. 2/2005, s. 56–57.
Zavia­čič, M.: Sprá­va z 15. sve­to­vé­ho sexu­olo­gic­ké­ho kon­gre­su v Parí­ži z gyne­ko­lo­gic­ké­ho pohľa­du. 2/2001, s. 32–33.

Recen­zo­va­né kniž­né publikácie

Ale­xa, J.: Žil jsem jako pedo­fil. Pra­ha: Por­tál, 2002, 190 s. (D. Múč­ko­vá, 2/2003, s. 34, 49).
Cool­sa­et, B.: Šte­tec lás­ky – Život a die­lo peni­su. Bra­ti­sla­va: IKAR, 2000, 253 s. (D. Cai­so­vá, 1/2002, s. 42–43).
Fafej­ta, M.: Úvod do soci­olo­gie pohla­ví a sexu­ali­ty. Věro­va­ny: Nakl. Jan Piesz­kie­wic­ze, 2004, 59 s. (J. Zvěři­na, 1/2005, s. 43–45).
Fil­ko­vá, H., Weiss, P., Pro­cház­ka, I., Jaro­lín, L., Vese­lý, J., Weiss, P.: Trans­se­xu­ali­ta. Diag­nos­ti­ka a léč­ba. Pra­ha: Gra­da, 2002, 168 s. (D. Šedi­vá, 2/2004, s. 41.
Fried­man, D., M.: ON – kul­tur­ná his­to­rie peni­su. Pra­ha: Colum­bus, spol. s r. o., 2003, s. 354. (D. Cai­so­vá, 1/2004, s. 18, 26).
Galán, J., E.: Lás­ka a sex v sta­rom Gréc­ku. Bra­ti­sla­va: IKAR, 2004, 232 s. (D. Šedi­vá, 1/2005, s. 45–47).
Geor­ge, S., C., Cain, K., W.: Sex na celý život. Pra­ha: Colum­bus, 2003, s. 722. (D. Cai­so­vá, 2/2004, s. 40).
Chal­ker, R.: The Cli­to­ral Truth. The Sec­ret World at your Fin­ger­tips. New York, Lon­don, Sid­ney, Toron­to: A Seven Sto­ries Pre­ss, 2003, 254 s. (M. Zavja­čič, 1/2003, s. 38–40).
Jania­ko­vá, D.: Čo s nača­tým živo­tom? Muž a žena na pra­hu päť­de­siat­ky. Bra­ti­sla­va: Vyda­va­teľ­stvo Kon­takt, 2004, 208 s. (D. Cai­so­vá, 1/2005, s. 47–48).
Koc­kott, G., Fahr­ne­ro­vá, E., M.: Sexu­ál­ne poru­chy u muža. Tren­čín: Vyda­va­teľ­stvo F, 2001, 179 s. (R. Mát­hé, 1/2001, s. 30–41).
Kra­toch­víl, S.: Man­žel­ská tera­pie. Vyd. 3. Pra­ha: Por­tál, 2000, 264 s. (R. Mát­hé, 2/2001, s. 36–37).
Kra­toch­víl, S.: Sex jako obo­ha­ce­ní živo­ta. Sexu­ál­ní tré­nink v sed­mi lek­cích. Pra­ha: Gra­da Pub­lis­hing, 2005, 108 s. (R. Mát­hé, 1/2005, s. 41–42).
Kra­toch­víl, S.: Sexu­ál­ní dys­fun­kce. Pří­či­ny a léč­ba. Pra­ha: Gra­da Pub­lis­hing, 2003, 292 s. (R. Mát­hé, 2/2003, s. 50–51).
Kra­toch­víl, S.: Sexu­ál­ní sta­ros­ti a rados­ti. 2. pre­pra­co­va­né a dopl­ne­né vyda­nie. Pra­ha: Por­tál, 2002, 208 s. (R. Mát­hé, 1/2002, s. 41–42).
Mát­hé, R.: Návrat nor­mál­ne­ho sexu­ál­ne­ho živo­ta. Muž po šty­rid­siat­ke a sexu­ali­ta. Nové Zám­ky: Psy­chop­rof, spol. s r. o., 2003, 70 s. (J. Vra­bec, A. Here­tik, 1/2003, s. 40–41).
Por­šo­vá-Duto­it, I.: Muž­ský hypo­go­na­dis­mus. Pra­ha: Maxdorf, 2005, 183 s. (J. Zvěři­na, 1/2005, s. 42–43.
Seg­ra­ves, R., T., Balon, R.: Sexu­al phar­ma­co­lo­gy. Fast facts. New York-Lon­don: W. W. Nor­ton and comp., 2003, 320 s. (V. Novot­ný, 2/2005, s. 23).
Sexu­olo­gie (nejen) pro léka­ře. Brno: Aka­de­mic­ké nakla­da­tels­tví CERM, 2003, 284 s. (A. Imriš­ko­vá, 2/2004, s. 33, 36, 39).
Uzel, R.: Por­no­gra­fie aneb pro­vo­ku­jí­ci naho­ta. Bra­tisl­va: Ikar, 2004, 197 s. (D. Šedi­vá, 2/2005, s. 23, 35, 55).
Weiss, P., Zvěři­na, J.: Sexu­ál­ní cho­vá­ní v ČR – situ­ace a tren­dy. Pra­ha: Por­tál, 2001, 160 s. (R. Mát­hé, 1/2001, s. 39–40).
Weiss, P.: Sexu­ál­ní devia­ce. Pra­ha: Por­tál, 2002, 360 s. (R. Mát­hé, 1/2002, s. 44- 45).