SSS vydáva odborný časopis SEXUOLÓGIA

Sexuológia 1/2015
Sexuológia 1/2016
Sexuológia 1/2017
Sexuológia 2/2017

Časopis spolu s webovou stránkou spoločnosti sú plnohodnotnou platformou prezentácie výsledkov klinických štúdií, metaanalýz, workshopov, gajdlajnov, ale aj vlastných poznatkov.

 


Zoznam publikovaných článkov 2006-2010

André, I.: Sexuálne delikty voči deťom a mladistvým z hľadiska súdnej psychiatrie. 1/ 2009, s. 13-17.
Bulla, E.: Osobnosť s poruchou sexuálnej preferencie z pohľadu individuálnej psychológie Alfreda Adlera. 1/2008, s. 28-32.
Buříková, I., Žourková, A.: Názory zdravotnických pracovníků na ochranné léčby sexuologické. 1/2010, s. 28-32.
Caisová, D.: Návrh žiadosti Slovenskej sexuologickej společnosti na legislativne riešenie problematiky intersexuálov a transsexuálov. 1/2008, s. 19-21.
Caisová, D.: Niekoľko poznámok k stavu deviantológie na Slovensku (reakcia na článok J. Švarca a Petra Weissa). 1/2007, s. 50.
Doležalová Hrouzková, A., Weiss, P.: Sexualita uživatelů konopných drog. 2/2010, s. 31-37.
Duzbaba, M.: Rozdíly v pocitech pedofilů, hebefilů, adolescentofilů (poznatky z náhledové terapie sexuálních deviantů). 1/2010, s. 36-39.
Gerlová, E., Weiss, P.: Sexuální násilí. 2/2008, s. 19-19.
Gerlová, E., Weiss, P.: Typologie znásilnění. 1/2008, s. 24-27.
Gregorová, P., Weiss, P., Unzeitig, V., Cibula, D.: Antikoncepční chování rumunských žen: Výsledky reprezentativního výzkumu. 2/2009, s. 36-43.
Gregussová, M., Tomková, J., Balážová, M.: Vplyv internetu na formovanie sexuality dospievajúcich. 2/2009, s. 22-28.
Héjj, R., Hrivňák, M.: Vazektómia na Slovensku a vo svete. 2/2006, s. 12-14.
Herrová, Ž.: Proč je možné splést diagnózu hebefilie a sexuální agrese?
Hollá, K., Weiss, P., Unzeitig, V., Cibula, D.: Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u rumunských žen: Výsledky národního výzkumu. 1/2009, s. 32-37.
Hrabec, M., Student, V., Fiala, R., Král, M., Vidlář, A.: Výskyt LUTS a erektilní dysfunkce v olomouckém kraji. 1/2007, s. 20-22.
Hrivňák, M.: Ischemická choroba srdca a erektilná dysfunkcia. 1/2006, s. 11-12.
Hudecová, M., Lenická, L.: Prevencia v oblasti sexuálneho zdravia u detí základných a špeciálnych základných škôl. 1/2009, s. 27-31.
Imrišková, A., Straka, M.: Sexuálny delikt v ubytovni pre utečencov. 2/2010, s. 58-59.
Imrišková, A., Šedivá, D., Bultmanová D.: Vizuálna technika ako prostriedok deviantnej realizácie. 2/2006, s. 33-34.
Imrišková, A.: „Nitrianski pedofili“ v sexuologických kontextech. 1/2008, s. 22-23.
Imrišková, A.: Psychiatrická morbidita manželiek neverných mužov. 2/2007, s. 28-29.
Imrišková, A.: Rodičia homosexuálov. 1/2010, s. 20-21.
Jakubek, M., Ďurejová, A., Máthé, R.: Pestrosť využívania polôh sexuálneho styku a jej vzťah k iným premenným sexuálneho správania a osobnosti u študentiek vysokých škôl. 2/2008, s. 27-33.
Jakubek, M., Ďurejová, A.: Niektoré aspekty a osobitosti sexuálneho správania študentov psychológie Katedry psychológie FFUK v Bratislave. 1/2007, s. 13-19.
Janáčková, L., Válka, J.: Intimní chirurgie mužského genitálu. 2/2010, s. 38-42.
Janáčková, L., Weiss, P.: Psychologické aspekty intimní chirurgie. 1/2006, s. 17-18.
Janáčková, L., Weiss, P.: Sexuální nácvik po estetické úpravě ženského genitálu. 2/ 2007, s. 36-38.
Janáčková, L.: Psychosomatické projevy nevěry. 1/2010, s. 47-49.
Jandová, K., Ščasná, A.: Postoje žien k vlastným genitáliám. 2/2008, s. 24-26.
Jarošová, L., Weiss, P.: Některé charakteristiky sourodeneckého incestu. 1/2007, s. 41-47.
Jonášová I., Weiss, P.: Erotické fantázie ženy 1. 2/2010, s. 22-26.
Jonášová, I., Preslová, I.: Sexuologická problematika v adiktológii. 1/2008, s. 47-49.
Joríková, A., Máthé, R.: Životná spokojnosť transsexuálnych ľudí na Slovensku. 1/ 2008, s. 11-19.
Jozífková, E.: Mýty a omyly: vliv kultury na pojetí fenoménu sadomasochismu. 1/ 2009, s. 42-45.
Jozífková, E.: Náhled do biologie sexuálního chování – etologie, evoluce a sexuální variance. 1/2007, s. 31-36.
Jozífková, E.: Revize F65.5: Sadomasochistický sex jako alternativa a nikoliv jako porucha. 2/2010, s. 27-30.
Jozífková, E.: Sadomasochistický sex: jak pracovat s BDSM pacienty. 2/2007, s. 23- 27.
Justinová, J., Weiss, P., Cibula, D., Unzeitig, V.: Informovanost českých žen o problematice pohlavně přenosných nemocí. 1/2008, s. 39-46.
Justinová, J., Weiss, P., Cibula, D., Unzeitig, V.: Informovanost rumunských žen o sexuálně přenosných chorobách – výsledky reprezentativního výzkumu. 2/2008, s. 47-50.
Kapilová, K., Weiss, P.: Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích. 2/2009, s. 11-15.
Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Arizona Sexual Experience Scale /ASEX/- pacienti s depresiou. 2/2007, s. 30-33.
Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Sexuálne správanie a psychodiagnostika sexuálnych funkcií u depresívnych pacientov. 2/2010, s. 48-57.
Kolektív autorov: VIAGRA oslavuje 10 rokov. Happy birthday, VIAGRA! 1/2008, s. 7- 10.
Košecká, D.: Prípady znásilnenia a sexuálneho násilia vo výskume obetí kriminality na Slovensku v roku 2007 a 2008. 1/2009, s. 18-26.
Krulová, T., Gerlová, E., Šleglová, M.: Sexuální násilí v partnerských vztazích. 2/2006, s. 23-25.
Kubiš, I.: Atribúty liekov súvisiace s preferenciou liečby tadalafilom (Cialis®) alebo sildenafilom (Viagra®) v prvej publikovanej priamej porovnávacej štúdii. 1/2006, s. 13-16.
Lepieš, P.: Novšie poznatky o voľných radikáloch v súvislosti s infertilitou. 1/2006, s. 19-20.
Lukšík, I., Čechovičová, N.: Sociálna blízkosť ku gejom a lesbickým ženám. 2/2008, s. 40-46.
Lukšík, I., Tretinová, M.: Dôverné priateľstvo a sexualita. 1/2009, s. 38-41.
Máhrik, T., Králik, R.: Miesto sexuality v biblickej antropológii. 2/2009, s. 6-10.
Mansour-Musová, H., Weiss, P.: Sexuální funkce a sexuální aktivity pacientek s onemocněním schizofrenního okruhu. 2/2007, s. 39-43.
Marková, D.: Sexuálne biografie a posudzovanie vlastnej sexuality. 2/2008, s. 34-39.
Masák, L.: Sexuálny život po liečbe gynekologického karcinómu. 2/2006, s. 15-19.
Masaryk, R.: Vnímanie erektilnej dysfunkcie mužmi v strednom veku: tretia séria. 1/ 2009, s. 6-12.
Máthé, R., Haberlandová. I.: Hodnotenie vlastného tela žien vo vzťahu k ich spokojnosti so sexuálnym životom. 2/2010, s. 43-47.
Máthé, R., Mayerová, L.: Niektoré aspekty partnerského a sexuálneho života osôb s nervovosvalovými ochoreniami v kontexte kvality života. 2/2009, s. 16-21.
Máthé, R., Ritomský, A., Bartl, I.: Zhody a odlišnosti v sexuálnom správaní na Slovensku a v Čechách. 2/2006, s. 26-29.
Máthé, R., Štefániková, J.: Sexualita v diplomových prácach v 40 ročnej retrospektíve. 2/2010, s. 61-….
Máthé, R., Varholíková, J.: Sexualita a partnerský život mentálne postihnutých osôb. 1/2010, s. 40-45.
Máthé, R.: Niektoré charakteristiky sexuality Rómov. 2/2007, s. 44-47.
Máthé, R.: Ochrana pred sexuálne prenosnými chorobami a antikoncepčné správanie obyvateľov Slovenska. 1/2007, s. 6-9.
Máthé, R.: Psychologické aspekty sexuálneho života pacientov s onkologickým ochorením. 2/2006, s. 20-22.
Máthé, R.: Sexuálne zneužívanie v detstve a sexuálne násilie v reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenska. 1/2006, s. 30-33.
Mihaliková, M., Mišanko, V., Bartl, I.: Mužský faktor infertility. Manažment neplodného páru z pohľadu urológa. 1/2010, s. 9-19.
Moravcová, P., Weiss, P.: Psychologické aspekty prevence rizikového sexuálnícho chování. 1/2006, s. 21-23.
Pastor, Z.: Klasifikace a etiologie ženských sexuálních dysfunkcí. Poznatky z náhledové terapie. 2/2007, s. 15-22.
Ptáček, R., Čírtková, L., Žukov, I., Harsa, P.: Rape trauma syndrom. 1/2009, s. 46- 49.
Rokytová, M.: Psycholog v centru asistované reprodukce. 2/2008, s. 21-23.
Sakař, P.: Koncept závažného sexuálního zneužití. 2/2010, s. 17-21.
Staneková, D., Hebeková, M., Nogová, P.: EUROSUPPORT V – zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia ľudí žijúcich s HIV/AIDS. Výsledky kvalitatívnej štúdie v SR. 1/2006, s. 24-29.
Šedivá, D, Bultmanová, D.: Spolužitie so sexuálnym deviantom- pohľad a hranice partnerky (kazuistika). 2/2007, s. 34-35.
Šedivá, D., Bultmanová, D.: Traumatizujúci potenciál homosexuálneho zneužívania u dospievajúceho chlapca. 1/2007, s. 23-26.
Šrámková, T.: Sexualita onkologicky nemocných. 1/2008, s. 33-38.
Švarc, J.: Neplatící pacient v ochranném léčení sexuologickém. 1/2007, s. 37-40.
Švarc, J.: Věkové hranice legálního sexu a trestní odpovědnosti. Souvisejí spolu? 2/ 2010, s. 12-16.
Tornóczyová, Ľ.: Mapovanie sexbiznisu na Slovensku v kontexte celoeurópskeho projektu TAMPEP 8 a identifikácia slabých miest pomoci ľuďom pracujúcim v sexbiznise. 2/2009, s. 29-35.
Veselský, Zb.: Heterosexuální muži na homosexuálním internetovém seznamovacím servru. Je bisexuální chování součástí fyziologické mužské sexuality? 1/2010, s. 22- 27.
Vrabec, J., Traubner, P., Pancák, J.: Sexuálny život pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami z pohľadu urológa a neurológa. 1/2006, s. 8-10.
Weiss, P., Fifková, H.: Adult Baby syndrom. 2/2006, s. 30-32.
Weiss, P., Janáčková, L.: Bisexualita. 1/2007, s. 28-30.
Weiss, P., Janáčková, L.: Modely partnerského soužití u druhu Homo sapiens. 2/ 2007, s. 6-9.
Weiss, P., Janáčková, L.: Změny v oblasti sexuálního chování, postojů a legislativy v České republice po roce 1989. 1/2007, s. 10-12.
Weiss, P.: K sexuologickým aspektům diagnostiky patologické sexuální agresivity. 1/ 2007, s. 48-49.
Zaviačič, M., Šišovský, V., Palkovič, M., Zaviačič, T., Ablin, R., J., Whipple, B., Holecová, M. , Kováčiková, Z.: Ethological-sexual characteristics of some subhuman primates as compared to selected parameters of human sexuality: the role of scent signalization among animals and the scent communication of humans in their sexual behavior (Review). 2/2008, s. 7-15.
Zvěřina, J.: Nesamozřejmost ženského orgazmu. 2/2007, s. 10-14.
Zvěřina, J.: Neuroendokrinologie sexuality. 2/2010, s. 7-11.
Zvěřina, J.: Poruchy sexuální identifikace a sexuální role u jedinců s intersexuálním zevním genitálem. 2/2006, s. 7-11.
Zvěřina, J.: Sexistická diskriminace žen ve vědě? 1/2010, s. 6-8.

Správy a informácie

Bailey, M.: 11. Júla 2006 zomrel výskumník pohlavnej identity John William Money. 1/2006, s. 36 a 39.
Caisová, D.: Kastrácie sexuálnych deviantov na Slovensku (vyjadrenie). 1/2010, s. 39.
Caisová, D.: VIII. kongres Európskej federácie pre sexuológiu, 4.-8. jún 2006, Praha. 1/2006, s. 34-35.
Caisová, D.: VIII. Lábadyho sexuologické dni. 2/2009, s. 45-46.
Kolektív autorov: Nový konsenzus expertov považuje pevnosť erekcie za významný cieľ liečby ED. 1/2007, s. 53-54.
Kratochvíl, S., Brichcín, Sl.: XVIII. Bohnické sexuologické dny, Praha 23.-24. 2. 2006. 1/2006, s. 35-36.
Pastor, Z.: IX. kongres Latinskoamerické společnosti pro sexuální medicínu SLAM, Peru, Lima, 29. 11. – 1. 12. 2007. 2/2007, s. 43.
Procházka, I.: 34. zasedání IASR. 1/2008, s. 50-52.
Procházka, I.: Konference HIV in Europe – Optimální testování a včasná péče. 2/2007, s. 47-49.
Procházka, I.: MSM prevence – závěry tří mezinárodních setkání. 1/2010, s. 49-50.
Procházka, I.: Technická konzultace WHO – HIV poradenství a testování. 1/2009, s. 52-53.
Šedivá, D.: XVIII. Košické sexuologické dni. Téma: Od sexu k sexualite. Slovenský raj 5.-7.10.2006. 2/2006, s. 37-39.
Weiss, P.: Deklarace WAS o sexuálním zdraví. 1/2007, s. 51-54.
Zvěřina, J., Weiss, P.: Primárka MUDr. Jana Zimanová (1944 – 2009). 1/2010, s. 8.
Zvěřina, J.: 12. Mezinárodní kongres Společnosti pro sexuální medicínu (ISSM), Káhira 17.-21.září 2006.
Zvěřina, J.: Výroční zasedání IASR, Amsterodam 12.-15. července 2006. 2/2006, s. 36-37.
Procházka, I., Jilich, D.: 5. regionální konference o HIV/AIDS v oblasti západního Balkánu – Záhřeb, 25. – 26. 3. 2010. 2/2010,
Imrišková, A.: Za profesorom MUDr. Jánom Vrabcom, CSc. 1/2006, s. 6-7.
Procházka, I.: Seminář Europen Gay Health. 1/2007, s. 52.
Caisová, D.: II. Lábadyho sexuologické dni, 15. 11. – 17. 11. 2007, Patince. 2/2007, s. 50.
Procházka, I.: Worshop on Sexual Health for Young People. 1/2008, s. 53-54.
Caisová, D.: XIX. Košické sexuologické dni. 2/2008, s. 6.
Procházka, I.: Seminář SexuaL Health Forum – 13. 3. 2009, Brusel. 1/2009, s. 50-51.
Procházka, I.: Konference o chlamydiích – 23. 10. 2009, Praha. 2/2009, s. 47.
Caisová, D., Máthé, R.: XX. Košické sexuologické dni. 2/2010, s.
Procházka, I.: XVIII. světová konference o AIDS. 2/2010, s.
Stanková, Ľ.: Adlerovské letné stretnutia 4. – 7. júl 2009. 2/2009, s. 48-49.

Recenzované knižné publikácie

Agar, N.: Liberal eugenics. In defence of human enhancement. Blackwell Publ. Malden, Oxford, Victoria, 2004. 205 s. (J. Zvěřina, 2/2006, s. 39).
Blackledgeová, C.: Vagína. Nakladatelství TRITON, s r.o. Praha 2005, 361 s. (D. Caisová, 1/2006, s. 33).
LaGard Smith, F.: Hnutí homosexuálú. Boj za lidská práva nebo propaganda? Praha 2004, 182 s. (D. Šedivá, 1/2007, s. 27 a 47).
Lloyd, E., A.: The Case of the Female Orgasm. Bias in the Science of Evolution. Harvard University Press, Cambridge, UK, 2005, 311s. (J. Zvěřina, 2/2006, s. 40).
Marková, D. Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability. Bratislava: Regent, 2007, s. 246. (I. Lukšík, 2/2007, s. 27).
Pastor, Z.: Sexualita ženy. Praha: Grada, 2007, 204 s. (R. Máthé, 2/2007, s. 14).
Brenot, P.: Chvála masturbácie. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2005, 102 s. (R. Máthé, 1/2006, s. 37).
Kratochvíl, S.: Jak žít s neurźou? O neurotických poruchách a jejich zvládání. Praha: Triton, 2006, 216 s. (R. Máthé, 2/2006, s. 14).
Vaníčková, E.: Dětská prostituce. Vydanie 1., Praha: Grada Publishing, 2005, 136 s. (D. Šedivá, 1/2006, s. 38).
Wirtz, U.: Vražda duše, incest a jeho terapia. Vydanie 1., Praha: Portál, 2006, 216 s. (D. Šedivá, 2/2006, s. 19 a 32).
Kratochvíl, S.: Sexuální dysfunkce. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, 304 s. (R. Máthé, 1/2008, s. 21).
Kratochvíl, S.: Sex: starosti a radosti. Sexuální hry pro muže a ženy. Praha: Nakladatelství Triton, 2008, 245 s. (R. Máthé, 1/2008, s. 23).
Janáčková, L. a kol.: Nevěra a její zvládání. Praha: Maxdorf, 2008, 94 s. (R. Máthé, 2/2008, s. 15).
Dallaire, Y.: Láska a sexualita v trvalém vztahu. Praha: Portál, 2009 (L. Husárová, 1/2009, s. 12).
Žucha, I., Čaplová, T.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 208 s. (R. Máthé, 1/2009, s. 49, 51).
Heretik, A., Heretik, A., jr. a kol.: Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof,2007, 815 s. (A. Imrišková, 1/2009, s. 31, 37, 41).
Kratochvíl, S.: Manželská a párová terapie. Praha: Portál, 2009, 280 s. (R. Máthé, 2/2009, s. 35, 43).
Bancroft, J.: Human Sexuality and its Problems (3rd Edition). Churchill Livingstone, Elsevier, Edinbourgh, 2009, 546 s. (J. Zvěřina, 2/2009, s. 44).
Lippa, R., A.: Pohlaví: příroda a výchova. Academia, Praha 2009, 432 s. (J. Zvěřina, 2/2009, s. 46).
Malina, J. a kolektiv: Antropologický slovník, aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. (J. Zvěřina, 1/2010, s. 35).
Doležal, A.: Lékařský dekameron, Praha: Maxdorf, 2009 (J. Zvěřina, 1/2010, s. 32, 46).
Weiss, P. a kolektiv: Sexuologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 724 s. (R. Máthé, 2/2010, s. 47, 57, 60).

Zoznam publikovaných článkov a recenzií v rokoch 2001-2005

Bašnák, M., Brenner, M., Vrabec, J.: Vplyv práce s počítačom na kvalitu ejakulátu a sexuálneho života mužov. 1/2002, s. 11-14.
Breza J.: Tadalafil (Cialis ™) – nová možnosť liečby erektilných porúch. 1/2003, s. 7- 11.
Breza, J., Novotný, V., Bujdák, P., Mikoši, M.: Syndróm starnúceho muža. 1/2002, s. 20-24.
Čaplová, T., Žucha, I.: O láske. 1/2001, s. 30-31.
Droba, Sv., Lexmann, J., Vanko, P., Castiglione, B., Siska, L., André, I., Obuch, I.: Sexuálne násilie v rodine z hľadiska forenznej sexuológie. 2/2001, s. 23-25.
Harbulák P., Behúňová Z., Stenová I., Drábek M.: IVF cyklus z pohľadu gynekológa. 2/2005, s. 48-50.
Hredzák R., Ždilová V., Toporcerová S., Ostró A.: Zlyhanie ejakulácie v deň odberu oocytov na IVF – Kazuistika. 2/2004, s. 27-30.
Hrivňák M.: Nové trendy v liečbe erektilnej dysfunkcie. 1/2003, s. 12-14.
Imrišková A.: Problematika „jednoduchého“ riešenia sexuálnej dysfunkcie. 1/2003, s. 28-30.
Imrišková A.: Rub a líce zneužívania a týrania. 2/2004, s. 31-34.
Jonášová I., Weiss P.: K niektorým charakteristikám orgazmu u slovenských žien. 2/ 2004, s. 21-24.
Kolařský A., Brichcín S., Hollý M.: Zlepšovaní detekce nebezpečných motivačních anomálií. 2/2005, s. 28-35.
Kratochvíl S.: Ženský orgazmus v kontextu heterosexuální aktivity. 2/2003, s. 7-13.
Kubiš I.: Moderná perorálna terapia erektilnej dysfunkcie, možnosť voľby pre pacientov. 1/2004, s. 7-13.
Kubiš I.: Tadafil v liečbe erektilnej dysfunkcie u pacientov s diabetes mellitus. 2/2005, s. 18-23.
Kubiš, I.: Naše skúsenosti po roku liečby Viagrou. 1/2001, s. 28-29.
Madliak J., Baňacký M.: Prostitúcia v minulosti a dnes. 2/2003, s. 35-39.
Marenčák J.: Erektilná dysfunkcia u pacientov s urologickým ochorením. 1/2003, s. 19-24.
Marenčák J.: Poruchy ejakulácie – smernice európskej Urologickej spoločnosti 2004.
Masaryk R., Petrjánošová M.: Výsledky kvalitatívneho výskumu sociálnych reprezentácií erektilnej (dys)funkcie u mužov v strednom veku. 1/2004, s. 21-26.
Masaryk, R., Máthé, R.: Kvalita života mužov a poruchy erekcie. 1/2001, s. 19-27.
Máthé R., Imrišková A.: Sexuálna dysfunkcia ako forezný problém. 1/2003, s. 31-33.
Máthé R., Ritomský A., Bartl I.: Naše sexuálne preferencie. 2/2005, s. 14-17.
Máthé R., Ritomský A.: Iniciálne sexuálne aktivity v podmienkach Slovenska. 2/2004, s. 15-20.
Máthé R., Ritomský A.: Sexuálne poruchy v reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR. 2/2005, s. 9-13.
Máthé R., Ritomský A.: Špecifiká prvého pohlavného styku na Slovensku. 1/2005, s. 20-29.
Máthé R.: Má prostitúcia aj pozitívny potenciál? 2/2003, s. 40-42.
Máthé, R., Jurkovičová, J.: Najnovšie poznatky o sexuálnom správaní slovenských mužov a žien. 1/2001, s. 19-27.
Novotný, Vl.: Alkohol a sexuálne funkcie – alkohol a sex u žien. 2/2002, s. 33-35.
Pohanka M., Kaňovský P.: Neurotransmitterové systémy a jejich zapojení v řízenímužských sexuálních funkcí. 1/2005, s. 7-13.
Procházka I., Janík D.: Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v České republice. 2/2004, s. 25-26. s. 24-27.
Šleglová M., Weiss P.: Hypersexualita u žien. 1/2005, s. 14-19.
Špalek, P.: Neurogénna regulácia erektilnej funkcie penisu centrálnym a periférnym nervovým systémom. 1/2001, s. 14-18.
Špalek, P.: Poruchy sexuálnych funkcií u žien a mužov so sclerosis multiplex a možnosti ich liečby. 2/2002, s. 28-32.
Špalek, P.: Prejavy sexuálnej dysfunkcie u pacientov s epilepsiou. 2/2001, s. 26-28.
Štefančík, J., Bujdák, P., Novotný, V., Trebatický, B., Breza, J.: Sledovanie prevalencie a závažnosti erektilných porúch vo vybraných skupinách ambulantných pacientov Príloha k 2/2002, 8 strán.
Švarc J., Netík K.: Falešná obvinění ze sexuálního zneužívání: rizikové faktory, kritéria věrohodnosti. 2/2005, s. 36-47.
Trojan O.: Tadafil – inhibítor pre PDE5 druhé generace k léčbe erektilní dysfunkce. 2/2003, s. 23-29.
Valent, M.: 30 rokov Sexuologickej spoločnosti. 2/2001, s. 7-11.
Vrabec J., Daniš D.: Hodnota biopsie testes z pohľadu špičkových foriem asistovanej reprodukcie. 1/2004, s. 29-31.
Vrabec J., Mathernová V.: Liečba Peyronieho choroby kombinovaným využitím lasera a topickej aplikácie kalciových blokátorov. 2/2003, s. 14-17.
Vrabec J., Škodler O.: Pohľad na riziká sterilizácie z právneho aspektu. 2/2004, s. 35-37.
Vrabec J.: Erektilná dysfunkcia a diabetes. 2/2003, s. 30-34.
Vrabec J.: Kryoprezervácia ejakulátu v súvislosti s onkologickými ochoreniami. 1/2004, s. 27-28.
Vrabec J.: Kryptochizmus v experimente. 1/2005, s. 36-37.
Vrabec J.: Ukazovatele mužskej plodnosti vo vzorke slovenských vysokoškolákov. 1/2005, s. 30-35.
Vrabec, J.: Epidemiológia a patofyziológia erektilnej dysfunkcie. 1/2001, s. 7-13.
Vrabec, J.: Sildenafil – liek prvej voľby v liečbe erektilnej dysfunkcie. 1/2002, s. 7-10.
Vrbinská, A., Benkovič, J., Bodo, B., Timko, D.: Sexuálny život u žien závislých od alkoholu. 1/2002, s. 15-19.
Weis P.: Evolučně biologické modely sexuální preference. 1/2004, s. 14-18.
Weis P.: Kazuistika ženského masochizmu. 2/2003, s. 18-22.
Weiss P.: Smysl erekce – zamyšlení. 2/2005, s. 7-8.
Weiss, P.: Je monogamie normální? 2/2001, s. 29-31.
Weiss, P.: Poruchy sexuální apetence a jejích terapie. 2/2002, s. 28-32.
Zachar A.: Bezpečnosť liečby sildenafil citrátom s ohľadom na kardiovaskulárny systém. 1/2003, s. 15-18.
Zaviačič, M., Whipple, B.: Ženská ejakulácia, ženská prostata, ženská sexualita. 1/2001, s. 12-18.
Zvěřina J.: Sexuální role dnes. 2/2004, s. 7-14.
Žucha I., Čaplová T.: O sexualizácii života. 1/2003, s. 25-27.
Žucha I., Čaplová T.: Úloha „možného“ v erotickom a v sexuálnom živote. 1/2004, s. 19-20.

Správy a informácie

Caisová, D.: SSS a medzinárodné organizácie zaoberajúce sa poruchami sexuality. 1/2005, s. 40.
Caisová, D.: Svetový sexuologický kongres, Motreal 2005. 2/2005, s. 53.
Caisová, D.: VII. kongres ESSM v Londýne, 2004. 2/2004, s. 14, 24.
Imrišková, A.: IV. Lábadyho dni. 2/2001, s. 34-35.
Kolektív autorov: Košické sexuologické dni, 2004. 2/2004, s. 37-39.
Kratochvíl, S.: XV. Bohnické sexuologické dny, Praha 2003. 1/2003, s. 34-35.
Kratochvíl, S.: XVI. Bohnické sexuologické dny v Praze, 2004. 1/2004, s. 37.
Kubiš, I.: 15. Svetový sexuologický kongres v Paríži. 1/2001, s. 35-38.
Kubiš, I.: 17. konferencia Európskej urologickej asociácie v Birminghame, 2002. 1/2002, s. 38-40.
Kubiš, I.: 9. svetový lekársky kongres o výskume erektilnej dysfunkcie, Perth, Austrália. 1/2001, s. 32-33.
Kubiš, I.: 98. výročná konferencia Americkej urologickej asociácie v Chicagu, 2003. 2/2003, s. 48-49.
Kubiš, I.: Dobrá správa pre mužov! Od 5. apríla je na Slovensku k dispozícii Test erekcie. 1/2005, s. 38-39.
Kubiš, I.: Spoločnosť za zdravý sexuálny život opäť zabodovala: 5. 4. 2004 zorganizovala Deň zdravého sexuálneho života. 1/2004, s. 36.
Lepieš, P.: Správa zo 4. kongresu ESSIR v Ríme, 2002. 1/2002, s. 37.
Marenčák, J.: Druhé medzinárodné konzultácie o erektilnej a sexuálnej dysfunkcii, Paríž 2003.
Marenčák, J.: Správa z odborného sympózia, Kongres AUA, San Francisco, 2004. Erektilná dysfunkcia: Liečba prvej línie pre urologického pacienta. 1/2004, s. 32-35.
Máthé, R.: Deň zdravého sexuálneho života. 2/2003, s. 36-37.
Máthé, R.: Správa o reprezentatívnom prieskume sexuálneho života obyvateľov Slovenskej republiky. 1/2004, s. 35.
Šedivá, D.: VI. Lábadyho sexuologické dni, 2005. 2/2005, s. 54-56.
Trokanová, Z.: XII. Česko-Slovenský psychiatrický zjazd, 2005. 2/2005, s. 56-57.
Zaviačič, M.: Správa z 15. svetového sexuologického kongresu v Paríži z gynekologického pohľadu. 2/2001, s. 32-33.

Recenzované knižné publikácie

Alexa, J.: Žil jsem jako pedofil. Praha: Portál, 2002, 190 s. (D. Múčková, 2/2003, s. 34, 49).
Coolsaet, B.: Štetec lásky – Život a dielo penisu. Bratislava: IKAR, 2000, 253 s. (D. Caisová, 1/2002, s. 42-43).
Fafejta, M.: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakl. Jan Pieszkiewicze, 2004, 59 s. (J. Zvěřina, 1/2005, s. 43-45).
Filková, H., Weiss, P., Procházka, I., Jarolín, L., Veselý, J., Weiss, P.: Transsexualita. Diagnostika a léčba. Praha: Grada, 2002, 168 s. (D. Šedivá, 2/2004, s. 41.
Friedman, D., M.: ON – kulturná historie penisu. Praha: Columbus, spol. s r. o., 2003, s. 354. (D. Caisová, 1/2004, s. 18, 26).
Galán, J., E.: Láska a sex v starom Grécku. Bratislava: IKAR, 2004, 232 s. (D. Šedivá, 1/2005, s. 45-47).
George, S., C., Cain, K., W.: Sex na celý život. Praha: Columbus, 2003, s. 722. (D. Caisová, 2/2004, s. 40).
Chalker, R.: The Clitoral Truth. The Secret World at your Fingertips. New York, London, Sidney, Toronto: A Seven Stories Press, 2003, 254 s. (M. Zavjačič, 1/2003, s. 38-40).
Janiaková, D.: Čo s načatým životom? Muž a žena na prahu päťdesiatky. Bratislava: Vydavateľstvo Kontakt, 2004, 208 s. (D. Caisová, 1/2005, s. 47-48).
Kockott, G., Fahrnerová, E., M.: Sexuálne poruchy u muža. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2001, 179 s. (R. Máthé, 1/2001, s. 30-41).
Kratochvíl, S.: Manželská terapie. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000, 264 s. (R. Máthé, 2/2001, s. 36-37).
Kratochvíl, S.: Sex jako obohacení života. Sexuální trénink v sedmi lekcích. Praha: Grada Publishing, 2005, 108 s. (R. Máthé, 1/2005, s. 41-42).
Kratochvíl, S.: Sexuální dysfunkce. Příčiny a léčba. Praha: Grada Publishing, 2003, 292 s. (R. Máthé, 2/2003, s. 50-51).
Kratochvíl, S.: Sexuální starosti a radosti. 2. prepracované a doplnené vydanie. Praha: Portál, 2002, 208 s. (R. Máthé, 1/2002, s. 41-42).
Máthé, R.: Návrat normálneho sexuálneho života. Muž po štyridsiatke a sexualita. Nové Zámky: Psychoprof, spol. s r. o., 2003, 70 s. (J. Vrabec, A. Heretik, 1/2003, s. 40-41).
Poršová-Dutoit, I.: Mužský hypogonadismus. Praha: Maxdorf, 2005, 183 s. (J. Zvěřina, 1/2005, s. 42-43.
Segraves, R., T., Balon, R.: Sexual pharmacology. Fast facts. New York-London: W. W. Norton and comp., 2003, 320 s. (V. Novotný, 2/2005, s. 23).
Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 284 s. (A. Imrišková, 2/2004, s. 33, 36, 39).
Uzel, R.: Pornografie aneb provokujíci nahota. Bratislva: Ikar, 2004, 197 s. (D. Šedivá, 2/2005, s. 23, 35, 55).
Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001, 160 s. (R. Máthé, 1/2001, s. 39-40).
Weiss, P.: Sexuální deviace. Praha: Portál, 2002, 360 s. (R. Máthé, 1/2002, s. 44- 45).