Skip to content

O spoločnosti

Príhovor prezidenta Slovenskej sexuologickej spoločnosti vo volebnom období 2018 – 2022
MUDr. Igor Bartl, predseda SSS
MUDr. Igor Bartl, pre­zi­dent SSS

V prvom rade by som sa všet­kým čle­nom Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti ako orga­ni­zač­nej zlož­ky Slo­ven­skej lekár­skej spo­loč­nos­ti (ďalej len SSS SLS) chcel poďa­ko­vať za dôve­ru, kto­rú ste mi vyslo­vi­li pri voľ­be za čle­na výbo­ru našej spo­loč­nos­ti. Ako veľ­ké uzna­nie mojej prá­ce v pred­chá­dza­jú­cich obdo­biach chá­pem moje opa­ko­va­né zvo­le­nie za pre­zi­den­ta SSS SLS v  novom voleb­nom obdo­bí.  Vaša pria­zeň ma záro­veň zavä­zu­je k zod­po­ved­nos­ti  voči  všet­kým čle­nom výbo­ru, ako aj celej našej člen­skej základ­ni, par­tner­ským odbor­ným spo­loč­nos­tiam, dlho­roč­ným priaz­niv­com sexu­oló­gie, našim koope­ru­jú­cim mediál­nym par­tne­rom aj spo­lu­or­ga­ni­zu­jú­cim agen­tú­ram a v nepo­sled­nom rade a hlav­ne našim pacientom.

Po návrhu opti­ma­li­zá­cie počtu čle­nov nové­ho výbo­ru (9 čle­nov) bolí do vede­nia SSS SLS  ďalej zvo­le­ní: 1. vicep­re­zi­dent MUDr. Dana Šedi­vá, 2. vicep­re­zi­dent MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD a vedec­ký sek­re­tár PhDr. Robert Mát­hé, PhD.. MUDr. Dani­ca Cai­so­vá je pove­re­ná akti­vi­ta­mi pre styk média­mi a pro­pa­gá­ci­ou spo­loč­nos­ti. PhDr. Kata­rí­na Jan­do­vá PhD., je pove­re­ná čin­nos­ťa­mi ohľa­dom akre­di­tá­cie a vzde­lá­va­nia v sexu­oló­gii. Ďal­ší­mi člen­mi výbo­ru sa sta­li MUDr. Ivan Kubiš a MUDr. Beat­rix Jez­ná. S rados­ťou sme pri­ví­ta­li zvo­le­nie nové­ho čle­na výbo­ru, MUDr. Bar­bo­ry Vašeč­ko­vej, PhD., kto­rá ako novo­zvo­le­ná pred­sed­níč­ka sexu­olo­gic­kej sek­cie Psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS  per­so­nál­ne pre­mos­ti­la aj naše spo­loč­né aktivity.

Korekt­ná spo­lu­prá­ca s pre­zí­di­om SLS pro­stred­níc­tvom jeho sek­re­ta­riá­tu a ďal­ších koope­ru­jú­cich štruk­túr, nás posú­va stá­le bliž­šie k odbor­né­mu rie­še­niu orga­ni­zá­cie slo­ven­ské­ho zdra­vot­níc­tva, mož­nos­ti par­tner­skej účas­ti v pri­po­mien­ko­vých kona­niach pri tvor­be kata­ló­gov zdra­vot­ných výko­nov, legis­la­tí­vy vo vzťa­hu k MZ, sústav­né­mu vzde­lá­va­niu leká­rov (CME) – výbo­rom SSS SLS boli navr­hnu­tí odbor­ní garan­ti pre pri­de­ľo­va­nie CME za SSS SLS MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD, a MUDr. Igor Bartl – aj v mož­nej účas­ti našich zástup­cov v medzi­ná­rod­ných odbor­ných spoločnostiach.

Aktu­ál­ne sme­ro­va­nie roz­vo­ja slo­ven­skej sexu­oló­gie vidím v plá­ne pro­jek­to­vé­ho rie­še­nia národ­né­ho sexu­ál­ne­ho zdra­via. Prí­kla­dom nám môžu byť pro­jek­ty kar­di­ovas­ku­lár­ne­ho a moz­go­vé­ho zdra­via a to pre­ven­cia a lieč­ba kar­di­ovas­ku­lár­nych rizi­ko­vých fak­to­rov, kog­ni­tív­ne­ho zhor­šo­va­nia a demen­cie. Hru­bé domá­ce šťas­tie (HDŠ) je v súčas­nos­ti pred­me­tom inten­zív­ne­ho záuj­mu ved­cov na celom sve­te. Medzi naj­šťast­nej­šie kra­ji­ny zo 156 kra­jín sve­ta, v kto­rých sa zis­ťo­va­nie usku­toč­ni­lo, v roku 2018 pat­ri­li Fín­sko, Nór­sko, Island a Švaj­čiar­sko. Slo­ven­sko sa pod­ľa toh­to repor­tu nachá­dza na 39. prieč­ke. Index HDŠ s veľ­kou isto­tou nie je len pasív­nym obra­zom kva­li­ty a zdra­vé­ho živo­ta, ale výraz­ne môže byť ovplyv­ne­ný úrov­ňou zdra­vej sexu­ali­ty náš­ho  náro­da.

Pod­ľa naj­nov­ších guide­li­nes nemož­no už v súčas­nos­ti nie­kto­ré enti­ty sexu­oló­gie (napr. ED) pova­žo­vať len za prob­le­ma­ti­ku kva­li­ty živo­ta, ale za poten­ciál­ne závaž­né orgá­no­vé mar­ke­ry hro­zia­cich civi­li­zač­ných ocho­re­ní aj mlad­ších mužov v blíz­kej budúc­nos­ti. Otáz­ky pre­ven­tív­nej medi­cí­ny rezo­nu­jú aj v port­fó­liu vzde­lá­va­cích podu­ja­tí Slo­ven­skej lekár­skej komo­ry, pre­to v blíz­kej budúc­nos­ti vidím v oblas­ti pri­már­nej, ale naj­mä  sekun­dár­nej pre­ven­cie pries­tor na edu­ká­ciu našich kole­gov rôz­nych pro­fe­sií o naj­nov­ších poznat­koch a súvis­los­tiach naj­mä pre­ven­tív­ne orien­to­va­nej sexuológie.

Expert­ná spo­lu­prá­ca so zahra­ni­čím, naj­mä sexu­ológ­mi par­tner­skej čes­kej spo­loč­nos­ti, účasť ich zástup­cov na európ­skych a sve­to­vých mítin­goch, kon­gre­soch a pro­jek­toch, je pre nás prí­kla­dom na stra­te­gic­ký posun hlb­šie do  európ­skych štruk­túr odbor­ných  spo­loč­nos­tí so sexu­olo­gic­kou tema­ti­kou, naj­mä sme­rom k Európ­skej spo­loč­nos­ti pre sexu­ál­nu medi­cí­nu (ESSM). Pod kríd­la­mi ESSM zača­la nedáv­no svo­ju čin­nosť aj YoSe­Ma (Young Sexu­al Medi­ci­ne Aca­de­my) s cie­ľom zjed­no­tiť  mla­dých špe­cia­lis­tov (rezi­den­tov, mla­dých vedec­kých pra­cov­ní­kov) zau­jí­ma­jú­cich sa o prob­le­ma­ti­ku sexu­ál­nej medi­cí­ny. Nie­kto­rí naši kole­go­via už úspeš­ne obstá­li v nároč­ných medzi­ná­rod­ných kur­zoch s cer­ti­fi­ká­ci­ou v Sexu­ál­nej medi­cí­ne. Citu­júc myš­lien­ky z prí­ho­vo­ru pre­zi­den­ta ESSM by mali byť základ­né infor­má­cie o sexu­ál­nej medi­cí­ne pri­me­ra­ne  dostup­né štu­den­tom medi­cí­ny a všet­kým leká­rom v ich mate­rin­skom jazyku.

S pod­po­rou pro­de­ka­na a pred­nos­tu V. inter­nej kli­ni­ky LF UK v Bra­ti­sla­ve p. Prof. MUDr. Jura­ja Pay­era, PhD. FRCP, a Doc. MUDr. Pet­ra Jac­ku­lia­ka, PhD, MPH, koor­di­ná­to­ra a hlav­né­ho garan­ta pred­me­tu Lekár­ska sexu­oló­gia sa poda­ri­lo náš­mu mul­ti­od­bo­ro­vé­mu tímu zre­a­li­zo­vať jed­no­se­mes­trál­nu preg­ra­du­ál­nu edu­ká­ciu štu­den­tov Lekár­skej fakul­ty v Bra­ti­sla­ve v oblas­ti sexu­oló­gie. Pred­náš­ky pre štu­den­tov V. roč­ní­ka sa stret­li s veľ­kým záuj­mom. Pre ďal­ší roz­voj náš­ho pred­me­tu boli veľ­mi cen­né aj ich pozi­tív­ne hod­no­te­nia na obsa­ho­vú aj pre­zen­tač­nú, for­mál­ne kva­lit­ne spra­co­va­nú stránku.

Zara­de­ním povin­ne voli­teľ­né­ho pred­me­tu Lekár­ska sexu­oló­gia do riad­ne­ho štu­dij­né­ho plá­nu,  sa okrem iné­ho význam­ným kro­kom polo­ži­li zákla­dy na viac rokov absen­tu­jú­ce post­gra­du­ál­ne vzde­lá­va­nie s ates­tá­ci­ou v pred­me­te Sexu­oló­gia. Vytvo­ri­li sa reál­ne pred­po­kla­dy pre zrod budú­cej Kated­ry sexu­oló­gie s nedáv­no schvá­le­nou akre­di­tá­ci­ou pred­me­tu akre­di­tač­nou komi­si­ou MZ SR.  Pred nami sto­ja veľ­mi váž­ne roz­hod­nu­tia týka­jú­ce sa vede­nia budú­cej kated­ry ako aj desať­ro­čia neob­sa­de­ná pozí­cia hlav­né­ho odbor­ní­ka pre sexu­oló­giu, kto­rý by mal byť v krát­kom čase navr­hnu­tý našou odbor­nou spo­loč­nos­ťou na schvá­le­nie minis­ter­stvom zdravotníctva.

Naše edu­kač­né akti­vi­ty v pre aj post­gra­du­ál­nom vzde­lá­va­ní by mali byť inte­lek­tu­ál­nym sti­mu­lom na zhmot­ne­nie náš­ho spo­loč­né­ho dušev­né­ho bohat­stva a empi­ric­kých poznat­kov pre napí­sa­nie Sexu­oló­gie pre štu­den­tov medi­cí­ny,  rezi­den­tov  a  pre úče­ly post­gra­du­ál­ne­ho vzde­lá­va­nia na vyso­kej aka­de­mic­kej úrovni.

Časo­pis SEXUOLÓGIA/SEXOLOGY, naj­mä záslu­hou jeho šéf­re­dak­to­ra, PhDr. Rober­ta Mát­hé­ho, PhD., je už sko­ro dve desať­ro­čia vlaj­ko­vou loďou prin­to­vých médií pre odbor­ní­kov slo­ven­skej aj čes­kej sexu­oló­gie s dis­tri­bú­ci­ou nie­len pre čle­nov našej a par­tner­skej čes­kej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, ale aj na ďal­ších mul­ti­dis­cip­li­nár­nych odbor­ných podu­ja­tiach.  Pries­to­rom na ďal­šiu odbor­nú rea­li­zá­ciu pre čle­nov sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti je kre­a­ti­vi­ta pri roz­ví­ja­ní for­má­tu aj obsa­hu našej web­strán­ky www​.sexo​lo​gy​.sk ako aj pokra­čo­va­nie v zbie­ra­ní arte­fak­tov do náš­ho mobil­né­ho sexu­olo­gic­ké­ho múzea (SMU SSS).

Záve­rom si dovo­ľu­jem úprim­ne poďa­ko­vať všet­kým čle­nom výbo­ru za ich pod­po­ru pri našom spo­loč­nom úsi­lí o budo­va­nie slo­ven­skej sexu­oló­gie na pev­ných zákla­doch s dôra­zom na odbor­nosť, pre­cíz­nosť, a vlast­nú prí­klad­nosť pre ostat­ných. Som pre­sved­če­ný, že sa nám spo­lu aj v tom­to voleb­nom obdo­bí  poda­rí posu­núť sexu­oló­giu na Slo­ven­sku o ďal­ší krok vpred. Nie nadar­mo už dáv­no kto­si múd­ry pove­dal “exem­pla tra­hunt” a túto vek­mi ove­re­nú prav­du zrej­me nikto nezme­ní ani v budúcnosti.

1. 1. 2019

MUDr. Igor Bartl, pre­zi­dent SSS

Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS (ďalej len SSS ) – volebné obdobie 2018 – 2022


MUDr. IGOR BARTL

Urologická a andrologická ambulancia UNBA
Urologické oddelenie Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel:  0903 413 110
SSS.igorbartl@gmail.com

PREZIDENT SSS


Uro­lo­gic­ká a andro­lo­gic­ká ambu­lan­cia UNBA
Uro­lo­gic­ké odde­le­nie Ružinov
Ruži­nov­ská 6, 826 06 Bratislava
tel:  0903 413 110
SSS.​igorbartl@​gmail.​com

MUDr. DANA ŠEDIVÁ

PSYCH-MED, s. r. o.
Psychiatrická a sexuologická ambulancia BC.AQUAPOLIS
Piešťanská 3, 97101 Trnava
tel: +421 910 124 723
dana.sediva@gmail.com

1. VICEPREZIDENT
A REGIÓN ZÁPAD SR

PSYCH-MED, s. r. o.
Psy­chiat­ric­ká a sexu­olo­gic­ká ambu­lan­cia BC.AQUAPOLIS
Pieš­ťan­ská 3, 97101 Trnava
tel: +421 910 124 723
dana.​sediva@​gmail.​com

MUDr. MARTIN HRIVŇÁK, PhD.

Urologická a andrologická ambulancia, Americká trieda 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
tel:  0901 705 356
androlog.hrivnak@gmail.com
www.andrologia.sk

2. VICEPREZIDENT
A REGIÓN VÝCHOD SR

Uro­lo­gic­ká a andro­lo­gic­ká ambu­lan­cia, Ame­ric­ká trie­da 17, 040 13 Koši­ce-Síd­lis­ko Ťahanovce
tel:  0901 705 356
androlog.​hrivnak@​gmail.​com
www​.andro​lo​gia​.sk

PhDr. ROBERT MÁTHÉ, PhD.

NZZ Psychologická ambulancia
Komárňanská 2
940 56 Nové Zámky
tel:. 035/6408551
psychoprof@psychoprof.sk

VEDECKÝ TAJOMNÍK


NZZ Psy­cho­lo­gic­ká ambulancia
Komár­ňan­ská 2
940 56 Nové Zámky
tel:. 035/6408551
psychoprof@​psychoprof.​sk

Členovia výboru


MUDr. Dani­ca CAI­SO­VÁ
člen výbo­ru pre styk s média­mi a pro­pa­gá­ciu spo­loč­nos­ti
Ambu­lan­cia FAI­RA, Kuz­má­ny­ho 43, 040 00 Koši­ce
tel: 055/ 6257557
e‑mail: ambulancia.​faira@​gmail.​com

PhDr. Kata­rí­na JAN­DO­VÁ, PhD.
člen výbo­ru pre akre­di­tá­cie a vzde­lá­va­nie
UNBA, 1. gyne­ko­lo­gic­ko-pôrod­níc­ka kli­ni­ka UNB a SZU
Lim­bo­vá 5, 833 05 Bra­ti­sla­va – Kra­má­re
tel: 02/59542833
e‑mail: katarina.​jandova@​kr.​unb.​sk, katka.​jandova@​chello.​sk

MUDr. Beat­rix JEZ­NÁ
člen výbo­ru
NZZ A. Rud­na­ya 100, 010 01 Žili­na
tel: 041/7233475, fax: 041/5624505
beatrix.​jezna@​gmail.​com

MUDr. Ivan KUBIŠ
člen výbo­ru
Andro­lo­gic­ká ambu­lan­cia
Diag­nos­tic­ko pre­ven­tív­ne cen­trum
Slád­ko­vi­čo­va 9, Ban­ská Bys­tri­ca
tel: 048/4164279, fax: 048 4164190
drkubis@​yahoo.​com

MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD.
člen výbo­ru
Uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca s polik­li­ni­kou Milo­srd­ní bra­tia, Námes­tie SNP 10,  814 65 Bra­ti­sla­va
Psy­chiat­ric­ká kli­ni­ka SZU a UNB, Nemoc­ni­ca Ruži­nov, Ruži­nov­ská 6, 826 06 Bra­ti­sla­va
tel.: +4212  57887251
vaseckova@​gmail.​com