Príhovor prezidenta Slovenskej sexuologickej spoločnosti vo volebnom období 2018 – 2022

MUDr. Igor Bartl, predseda SSS

MUDr. Igor Bartl, prezident SSS

V prvom rade by som sa všetkým členom Slovenskej sexuologickej spoločnosti ako organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SSS SLS) chcel poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vyslovili pri voľbe za člena výboru našej spoločnosti. Ako veľké uznanie mojej práce v predchádzajúcich obdobiach chápem moje opakované zvolenie za prezidenta SSS SLS v  novom volebnom období.  Vaša priazeň ma zároveň zaväzuje k zodpovednosti  voči  všetkým členom výboru, ako aj celej našej členskej základni, partnerským odborným spoločnostiam, dlhoročným priaznivcom sexuológie, našim kooperujúcim mediálnym partnerom aj spoluorganizujúcim agentúram a v neposlednom rade a hlavne našim pacientom.

Po návrhu optimalizácie počtu členov nového výboru (9 členov) bolí do vedenia SSS SLS  ďalej zvolení: 1. viceprezident MUDr. Dana Šedivá, 2. viceprezident MUDr. Martin Hrivňák, PhD a vedecký sekretár PhDr. Robert Máthé, PhD.. MUDr. Danica Caisová je poverená aktivitami pre styk médiami a propagáciou spoločnosti. PhDr. Katarína Jandová PhD., je poverená činnosťami ohľadom akreditácie a vzdelávania v sexuológii. Ďalšími členmi výboru sa stali MUDr. Ivan Kubiš a MUDr. Beatrix Jezná. S radosťou sme privítali zvolenie nového člena výboru, MUDr. Barbory Vašečkovej, PhD., ktorá ako novozvolená predsedníčka sexuologickej sekcie Psychiatrickej spoločnosti SLS  personálne premostila aj naše spoločné aktivity.

Korektná spolupráca s prezídiom SLS prostredníctvom jeho sekretariátu a ďalších kooperujúcich štruktúr, nás posúva stále bližšie k odbornému riešeniu organizácie slovenského zdravotníctva, možnosti partnerskej účasti v pripomienkových konaniach pri tvorbe katalógov zdravotných výkonov, legislatívy vo vzťahu k MZ, sústavnému vzdelávaniu lekárov (CME) – výborom SSS SLS boli navrhnutí odborní garanti pre prideľovanie CME za SSS SLS MUDr. Martin Hrivňák, PhD, a MUDr. Igor Bartl – aj v možnej účasti našich zástupcov v medzinárodných odborných spoločnostiach.

Aktuálne smerovanie rozvoja slovenskej sexuológie vidím v pláne projektového riešenia národného sexuálneho zdravia. Príkladom nám môžu byť projekty kardiovaskulárneho a mozgového zdravia a to prevencia a liečba kardiovaskulárnych rizikových faktorov, kognitívneho zhoršovania a demencie. Hrubé domáce šťastie (HDŠ) je v súčasnosti predmetom intenzívneho záujmu vedcov na celom svete. Medzi najšťastnejšie krajiny zo 156 krajín sveta, v ktorých sa zisťovanie uskutočnilo, v roku 2018 patrili Fínsko, Nórsko, Island a Švajčiarsko. Slovensko sa podľa tohto reportu nachádza na 39. priečke. Index HDŠ s veľkou istotou nie je len pasívnym obrazom kvality a zdravého života, ale výrazne môže byť ovplyvnený úrovňou zdravej sexuality nášho  národa. 

Podľa najnovších guidelines nemožno už v súčasnosti niektoré entity sexuológie (napr. ED) považovať len za problematiku kvality života, ale za potenciálne závažné orgánové markery hroziacich civilizačných ochorení aj mladších mužov v blízkej budúcnosti. Otázky preventívnej medicíny rezonujú aj v portfóliu vzdelávacích podujatí Slovenskej lekárskej komory, preto v blízkej budúcnosti vidím v oblasti primárnej, ale najmä  sekundárnej prevencie priestor na edukáciu našich kolegov rôznych profesií o najnovších poznatkoch a súvislostiach najmä preventívne orientovanej sexuológie. 

Expertná spolupráca so zahraničím, najmä sexuológmi partnerskej českej spoločnosti, účasť ich zástupcov na európskych a svetových mítingoch, kongresoch a projektoch, je pre nás príkladom na strategický posun hlbšie do  európskych štruktúr odborných  spoločností so sexuologickou tematikou, najmä smerom k Európskej spoločnosti pre sexuálnu medicínu (ESSM). Pod krídlami ESSM začala nedávno svoju činnosť aj YoSeMa (Young Sexual Medicine Academy) s cieľom zjednotiť  mladých špecialistov (rezidentov, mladých vedeckých pracovníkov) zaujímajúcich sa o problematiku sexuálnej medicíny. Niektorí naši kolegovia už úspešne obstáli v náročných medzinárodných kurzoch s certifikáciou v Sexuálnej medicíne. Citujúc myšlienky z príhovoru prezidenta ESSM by mali byť základné informácie o sexuálnej medicíne primerane  dostupné študentom medicíny a všetkým lekárom v ich materinskom jazyku. 

S podporou prodekana a prednostu V. internej kliniky LF UK v Bratislave p. Prof. MUDr. Juraja Payera, PhD. FRCP, a Doc. MUDr. Petra Jackuliaka, PhD, MPH, koordinátora a hlavného garanta predmetu Lekárska sexuológia sa podarilo nášmu multiodborovému tímu zrealizovať jednosemestrálnu pregraduálnu edukáciu študentov Lekárskej fakulty v Bratislave v oblasti sexuológie. Prednášky pre študentov V. ročníka sa stretli s veľkým záujmom. Pre ďalší rozvoj nášho predmetu boli veľmi cenné aj ich pozitívne hodnotenia na obsahovú aj prezentačnú, formálne kvalitne spracovanú stránku. 

Zaradením povinne voliteľného predmetu Lekárska sexuológia do riadneho študijného plánu,  sa okrem iného významným krokom položili základy na viac rokov absentujúce postgraduálne vzdelávanie s atestáciou v predmete Sexuológia. Vytvorili sa reálne predpoklady pre zrod budúcej Katedry sexuológie s nedávno schválenou akreditáciou predmetu akreditačnou komisiou MZ SR.  Pred nami stoja veľmi vážne rozhodnutia týkajúce sa vedenia budúcej katedry ako aj desaťročia neobsadená pozícia hlavného odborníka pre sexuológiu, ktorý by mal byť v krátkom čase navrhnutý našou odbornou spoločnosťou na schválenie ministerstvom zdravotníctva.

Naše edukačné aktivity v pre aj postgraduálnom vzdelávaní by mali byť intelektuálnym stimulom na zhmotnenie nášho spoločného duševného bohatstva a empirických poznatkov pre napísanie Sexuológie pre študentov medicíny,  rezidentov  a  pre účely postgraduálneho vzdelávania na vysokej akademickej úrovni. 

Časopis SEXUOLÓGIA/SEXOLOGY, najmä zásluhou jeho šéfredaktora, PhDr. Roberta Máthého, PhD., je už skoro dve desaťročia vlajkovou loďou printových médií pre odborníkov slovenskej aj českej sexuológie s distribúciou nielen pre členov našej a partnerskej českej sexuologickej spoločnosti, ale aj na ďalších multidisciplinárnych odborných podujatiach.  Priestorom na ďalšiu odbornú realizáciu pre členov sexuologickej spoločnosti je kreativita pri rozvíjaní formátu aj obsahu našej webstránky www.sexology.sk ako aj pokračovanie v zbieraní artefaktov do nášho mobilného sexuologického múzea (SMU SSS).

Záverom si dovoľujem úprimne poďakovať všetkým členom výboru za ich podporu pri našom spoločnom úsilí o budovanie slovenskej sexuológie na pevných základoch s dôrazom na odbornosť, precíznosť, a vlastnú príkladnosť pre ostatných. Som presvedčený, že sa nám spolu aj v tomto volebnom období  podarí posunúť sexuológiu na Slovensku o ďalší krok vpred. Nie nadarmo už dávno ktosi múdry povedal “exempla trahunt” a túto vekmi overenú pravdu zrejme nikto nezmení ani v budúcnosti.

1. 1. 2019

MUDr. Igor Bartl, prezident SSS

Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS (ďalej len SSS ) – volebné obdobie 2018 – 2022

Image
MUDr. Igor BARTL
prezident SSS

Urologická a andrologická ambulancia UNBA
Urologické oddelenie Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel:  0903 413 110
SSS.igorbartl@gmail.com

Image
MUDr. Dana ŠEDIVÁ
1. viceprezident a región západ SR

PSYCH-MED, s. r. o.
Psychiatrická a sexuologická ambulancia
BC.AQUAPOLIS
Piešťanská 3, 97101 Trnava
tel: +421 910 124 723
dana.sediva@gmail.com

Image
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
2. viceprezident a región východ SR

Urologická a andrologická ambulancia
Americká trieda 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
tel:  0901 705 356
androlog.hrivnak@gmail.com
www.andrologia.sk

Image
PhDr. Robert MÁTHÉ, PhD.
vedecký tajomník

NZZ Psychologická ambulancia
Komárňanská 2
940 56 Nové Zámky
tel:. 035/6408551
psychoprof@psychoprof.sk

Členovia výboru

MUDr. Danica CAISOVÁ
člen výboru pre styk s médiami a propagáciu spoločnosti
Ambulancia FAIRA
Kuzmányho 43, 040 00 Košice
tel: 055/ 6257557
e-mail: ambulancia.faira@gmail.com

PhDr. Katarína JANDOVÁ, PhD.
člen výboru pre akreditácie a vzdelávanie
UNBA, 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU
Limbová 5, 833 05 Bratislava – Kramáre
tel: 02/59542833
e-mail: katarina.jandova@kr.unb.sk
katka.jandova@chello.sk

MUDr. Beatrix JEZNÁ
člen výboru
NZZ A. Rudnaya 100, 010 01 Žilina
tel: 041/7233475, fax: 041/5624505
beatrix.jezna@gmail.com

MUDr. Ivan KUBIŠ
člen výboru
Andrologická ambulancia
Diagnosticko preventívne centrum
Sládkovičova 9, Banská Bystrica
tel: 048/4164279, fax: 048 4164190
drkubis@yahoo.com

MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
člen výboru
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Námestie SNP 10,  814 65 Bratislava
Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel.: +4212  57887251
vaseckova@gmail.com