Skip to content

O spoločnosti

Príhovor prezidenta Slovenskej sexuologickej spoločnosti vo volebnom období 2022 – 2026
MUDr. Igor Bartl, predseda SSS
MUDr. Igor Bartl, pre­zi­dent SSS

V prvom rade by som sa všet­kým čle­nom Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti ako orga­ni­zač­nej zlož­ky Slo­ven­skej lekár­skej spo­loč­nos­ti (ďalej len SSS SLS) chcel poďa­ko­vať za dôve­ru, kto­rú ste vyslo­vi­li všet­kým zvo­le­ným čle­nom výbo­ru našej spo­loč­nos­ti. Ako veľ­ké uzna­nie mojej prá­ce v pred­chá­dza­jú­cich obdo­biach chá­pem moje opa­ko­va­né zvo­le­nie za pre­zi­den­ta SSS SLS v ďal­šom voleb­nom obdo­bí.  Vaša pria­zeň ma záro­veň zavä­zu­je k zod­po­ved­nos­ti  voči  všet­kým čle­nom výbo­ru, ako aj celej našej člen­skej základ­ni, par­tner­ským odbor­ným spo­loč­nos­tiam, dlho­roč­ným priaz­niv­com sexu­oló­gie, našim koope­ru­jú­cim mediál­nym par­tne­rom aj spo­lu­or­ga­ni­zu­jú­cim agen­tú­ram a v nepo­sled­nom rade a hlav­ne našim pacientom.

Po návrhu opti­ma­li­zá­cie počtu čle­nov nové­ho výbo­ru (9 čle­nov) bolí do vede­nia SSS SLS  ďalej zvo­le­ní: 1. vicep­re­zi­dent MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD., 2. vicep­re­zi­dent MUDr. Dana Šedi­vá a vedec­ký sek­re­tár PhDr. Robert Mát­hé, PhD.. MUDr. Dani­ca Cai­so­vá je pove­re­ná akti­vi­ta­mi pre styk média­mi a pro­pa­gá­ci­ou spo­loč­nos­ti. PhDr. Kata­rí­na Jan­do­vá PhD., je pove­re­ná čin­nos­ťa­mi ohľa­dom akre­di­tá­cie a vzde­lá­va­nia v sexu­oló­gii. Ďal­ší­mi člen­mi výbo­ru sa sta­li MUDr.  Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD., kto­rá ako pred­sed­níč­ka sexu­olo­gic­kej sek­cie Psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS  per­so­nál­ne pre­mos­ti­la aj naše spo­loč­né akti­vi­ty a výraz­ne sa zasa­di­la o admi­nis­trá­ciu zalo­že­nia Kated­ry sexu­oló­gie. Novo­zvo­le­ný­mi člen­mi výbo­ru sa sta­li MUDr. Michal Pata­rák, PhD, kto­rý bol v novom voleb­nom obdo­bí záro­veň zvo­le­ný za pre­zi­den­ta Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti a Mgr. Jana Šte­fá­ni­ko­vá, PhD, pove­re­ná fun­kci­ou doku­men­ta­ris­t­ky výboru.

Korekt­ná spo­lu­prá­ca s pre­zí­di­om SLS pro­stred­níc­tvom jeho sek­re­ta­riá­tu a ďal­ších koope­ru­jú­cich štruk­túr, nás posú­va stá­le bliž­šie k odbor­né­mu rie­še­niu orga­ni­zá­cie slo­ven­ské­ho zdra­vot­níc­tva, mož­nos­ti par­tner­skej účas­ti v pri­po­mien­ko­vých kona­niach pri tvor­be kata­ló­gov zdra­vot­ných výko­nov, legis­la­tí­vy vo vzťa­hu k MZ, sústav­né­mu vzde­lá­va­niu leká­rov (CME) – výbo­rom SSS SLS boli navr­hnu­tí odbor­ní garan­ti pre pri­de­ľo­va­nie CME za SSS SLS MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD, a MUDr. Igor Bartl – aj v mož­nej účas­ti našich zástup­cov v medzi­ná­rod­ných odbor­ných spoločnostiach.

Aktu­ál­ne sme­ro­va­nie roz­vo­ja slo­ven­skej sexu­oló­gie vidím v plá­ne pro­jek­to­vé­ho rie­še­nia národ­né­ho sexu­ál­ne­ho zdra­via. Prí­kla­dom nám môžu byť pro­jek­ty kar­di­ovas­ku­lár­ne­ho a moz­go­vé­ho zdra­via a to naj­mä pre­ven­cia a lieč­ba kar­di­ovas­ku­lár­nych rizi­ko­vých fak­to­rov, kog­ni­tív­ne­ho zhor­šo­va­nia a demen­cie, ako aj pro­jek­ty základ­ných odbo­rov tvo­ria­cich pilie­re sexu­oló­gie. Otáz­ky pre­ven­tív­nej medi­cí­ny rezo­nu­jú aj v port­fó­liu vzde­lá­va­cích podu­ja­tí Slo­ven­skej lekár­skej komo­ry, pre­to sa čoraz čas­tej­šie zapá­ja­me do mul­ti­od­bo­ro­vých akti­vít v oblas­ti pri­már­nej, ale naj­mä  sekun­dár­nej pre­ven­cie a to tak pre laic­kú, ale aj odbor­nú verejnosť.

Expert­ná spo­lu­prá­ca so zahra­ni­čím, naj­mä sexu­ológ­mi par­tner­skej čes­kej spo­loč­nos­ti, účasť ich zástup­cov na európ­skych a sve­to­vých mítin­goch, kon­gre­soch a pro­jek­toch, je pre nás prí­kla­dom na stra­te­gic­ký posun hlb­šie do  európ­skych štruk­túr odbor­ných  spo­loč­nos­tí so sexu­olo­gic­kou tema­ti­kou, naj­mä sme­rom k Európ­skej spo­loč­nos­ti pre sexu­ál­nu medi­cí­nu (ESSM). Začiat­kom roku 2023 sme boli Čes­kou spo­loč­nos­ťou pre sexu­ál­nu medi­cí­nu už opa­ko­va­ne (r. 2020, Pra­ha) pozva­ní do odbor­né­ho blo­ku národ­né­ho sym­pó­zia na kon­gre­se ESSM v Rot­ter­da­me. 

Pod kríd­la­mi ESSM zača­la svo­ju čin­nosť aj YoSe­Ma (Young Sexu­al Medi­ci­ne Aca­de­my) s cie­ľom zjed­no­tiť  mla­dých špe­cia­lis­tov (rezi­den­tov, mla­dých vedec­kých pra­cov­ní­kov) zau­jí­ma­jú­cich sa o prob­le­ma­ti­ku sexu­ál­nej medi­cí­ny. Nie­kto­rí naši kole­go­via už úspeš­ne obstá­li v nároč­ných medzi­ná­rod­ných kur­zoch s cer­ti­fi­ká­ci­ou v Sexu­ál­nej medi­cí­ne. Citu­júc myš­lien­ky z prí­ho­vo­ru pre­zi­den­ta ESSM by mali byť základ­né infor­má­cie o sexu­ál­nej medi­cí­ne pri­me­ra­ne  dostup­né štu­den­tom medi­cí­ny a všet­kým leká­rom v ich mate­rin­skom jazyku.

Pre­to s pod­po­rou pred­nos­tu V. inter­nej kli­ni­ky a v súčas­nos­ti aj deka­na LF UK v Bra­ti­sla­ve p. Prof. MUDr. Jura­ja Pay­era, PhD. FRCP, FEFIM a pro­de­ka­na Doc. MUDr. Pet­ra Jac­ku­lia­ka, PhD, MPH, koor­di­ná­to­ra a hlav­né­ho garan­ta pred­me­tu Lekár­ska sexu­oló­gia sa náš­mu mul­ti­od­bo­ro­vé­mu tímu už 5. rok úspeš­ne darí jed­no­se­mes­trál­ne preg­ra­du­ál­ne vzde­lá­va­nie štu­den­tov Lekár­skej fakul­ty v Bra­ti­sla­ve v pred­me­te Lekár­ska sexu­oló­gia. Pred­náš­ky pre štu­den­tov V. roč­ní­ka sa stret­li s veľ­kým záuj­mom. Pre ďal­ší roz­voj náš­ho pred­me­tu boli veľ­mi cen­né aj ich pozi­tív­ne hod­no­te­nia na obsa­ho­vú aj pre­zen­tač­nú, for­mál­ne kva­lit­ne spra­co­va­nú stránku.

Zara­de­ním povin­ne voli­teľ­né­ho pred­me­tu Lekár­ska sexu­oló­gia do riad­ne­ho štu­dij­né­ho plá­nu v škol­skom roku 2018/2019,  sa okrem iné­ho význam­ným kro­kom polo­ži­li zákla­dy na viac rokov absen­tu­jú­ce post­gra­du­ál­ne vzde­lá­va­nie s ates­tá­ci­ou v pred­me­te Sexu­oló­gia. Po schvá­le­ní odbo­ru sexu­oló­gia sa vytvo­ri­li reál­ne pred­po­kla­dy pre zrod Kated­ry sexu­oló­gie na Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zi­te v Bra­ti­sla­ve.  Vede­ním kated­ry bola pove­re­ná Doc. MUDr. Ľubi­ca Izá­ko­vá, PhD,  pred­nos­t­ka Psy­chiat­ric­kej kli­ni­ky LF UK a UNB, záro­veň aj MZ SR zara­de­ná do zozna­mu ako ges­tor pre   špe­cia­li­zač­ný odbor sexu­oló­gia v zdra­vot­níc­kom povo­la­ní lekár. Vďa­ka jej inten­zív­nej prá­ci spo­lu so svo­jim tímom sa už v prvom škol­skom roku 2020/2021 špe­cia­li­zač­né­ho štú­dia v odbo­re Sexu­oló­gia zapí­sa­lo do prvé­ho roč­ní­ka 23 ates­to­va­ných leká­rov so základ­ných odbo­rov psy­chiat­ria, uro­ló­gia, gyne­ko­ló­gia a der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gia aná­sled­ne kaž­dý ďal­ší rok pre­ja­vi­lo záu­jem o ates­tá­ciu zo sexu­oló­gie 5–6 našich kolegov.

Oso­bit­ne tre­ba vyz­dvi­hnúť výsle­dok prá­ce tímu odbor­ní­kov pod vede­ním Doc. Izá­ko­vej a MUDr. Vašeč­ko­vej na ŠDTP pre trans­ro­do­vé oso­by, kto­rý zna­me­ná výraz­ný odbor­ný, ale aj spo­lo­čen­ský úspech pri posky­to­va­ní adek­vát­nej zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti trans­ro­do­vým osobám.

Vzhľa­dom na viac ako 20 roč­nú absen­ciu pozí­cie hlav­né­ho odbor­ní­ka pri MZ navrh­la na usta­no­vu­jú­cej schô­dzi výbo­ru SSS do tej­to pozí­cie sexu­oló­ga s dlho­roč­nou pra­xou, dlho­roč­né­ho skú­se­né­ho čle­na výbo­ru a 1. pod­pred­se­du SSS MUDr. Mar­ti­na Hriv­ňá­ka, PhD. 

Naše edu­kač­né akti­vi­ty v pre aj post­gra­du­ál­nom vzde­lá­va­ní by mali byť inte­lek­tu­ál­nym sti­mu­lom na zhmot­ne­nie náš­ho spo­loč­né­ho dušev­né­ho bohat­stva a empi­ric­kých poznat­kov pre napí­sa­nie Sexu­oló­gie (v plá­ne ako e‑book) pre štu­den­tov medi­cí­ny,  rezi­den­tov  aj  pre úče­ly post­gra­du­ál­ne­ho vzde­lá­va­nia na vyso­kej aka­de­mic­kej úrov­ni. 

Časo­pis SEXUOLÓGIA/SEXOLOGY, naj­mä záslu­hou jeho šéf­re­dak­to­ra, PhDr. Rober­ta Mát­hé, PhD., je už viac ako dve desať­ro­čia vlaj­ko­vou loďou prin­to­vých médií pre odbor­ní­kov slo­ven­skej aj čes­kej sexu­oló­gie s dis­tri­bú­ci­ou nie­len pre čle­nov našej a par­tner­skej čes­kej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, ale aj na ďal­ších mul­ti­dis­cip­li­nár­nych odbor­ných podu­ja­tiach.  Pries­to­rom na ďal­šiu odbor­nú rea­li­zá­ciu pre čle­nov sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti je kre­a­ti­vi­ta pri roz­ví­ja­ní for­má­tu aj obsa­hu našej web­strán­ky www​.sexo​lo​gy​.sk ako aj pokra­čo­va­nie v zbie­ra­ní arte­fak­tov do náš­ho mobil­né­ho sexu­olo­gic­ké­ho múzea (SMU SSS).

Našou naj­väč­šou métou je po vzo­re čes­kých kole­gov zalo­že­nie slo­ven­ské­ho Sexu­olo­gic­ké­ho ústa­vu  ako naj­vyš­šej odbor­nej usta­no­viz­ne mul­ti­od­bo­ro­vé­ho typu v zastú­pe­ní  mul­tip­ro­fe­si­onál­ne­ho tímu odbor­ní­kov, leká­rov aj nele­kár­ske pro­fe­sie, kde okrem všet­kých jeho odde­le­ní aj národ­ných a medzi­ná­rod­ných dopa­dov sa vytvo­ría pod­mien­ky aj pre základ­ný výskum v odbo­re sexuológia.

Záve­rom si dovo­ľu­jem úprim­ne poďa­ko­vať všet­kým čle­nom výbo­ru za ich pod­po­ru pri našom spo­loč­nom úsi­lí o budo­va­nie slo­ven­skej sexu­oló­gie na pev­ných zákla­doch s dôra­zom na odbor­nosť, pre­cíz­nosť, a vlast­nú prí­klad­nosť pre ostat­ných. Som pre­sved­če­ný, že sa nám spo­lu aj v tom­to voleb­nom obdo­bí  poda­rí posu­núť sexu­oló­giu na Slo­ven­sku o ďal­ší krok vpred, pre­to­že my sa neroz­prá­va­me o rie­še­niach, ale ich aktív­ne vo vzá­jom­nom kon­sen­ze hľadáme.

V Bra­ti­sla­ve 1. 3. 2023

MUDr. Igor Bartl, pre­zi­dent SSS

Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS (ďalej len SSS ) – volebné obdobie 2022 – 2026


MUDr. IGOR BARTL

Urologická a andrologickáambulancia UNBA
Urologické oddelenie Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
tel.: 0903 413 110
SSS.igorbartl@gmail.com

PREZIDENT SSS


Uro­lo­gic­ká a andro­lo­gic­ká
ambu­lan­cia UNBA
Uro­lo­gic­ké odde­le­nie Ružinov
Ruži­nov­ská 6, 826 06 Bratislava
tel.: 0903 413 110
SSS.​igorbartl@​gmail.​com

MUDr. MARTIN HRIVŇÁK, PhD.

Urologická a andrologická ambulancia
Americká trieda 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
tel.: 0901 705 356
androlog.hrivnak@gmail.com
www.andrologia.sk

1. PODPREDSEDA
A REGIÓN VÝCHOD SR

Uro­lo­gic­ká a andro­lo­gic­ká ambulancia
Ame­ric­ká trie­da 17, 040 13 Koši­ce-Síd­lis­ko Ťahanovce
tel.: 0901 705 356
androlog.​hrivnak@​gmail.​com
www​.andro​lo​gia​.sk

MUDr. DANA ŠEDIVÁ

PSYCH-MED, s. r. o.
Psychiatrická a sexuologická ambulancia BC.AQUAPOLIS
Piešťanská 3, 97101 Trnava
tel.: +421 910 124 723
dana.sediva@gmail.com

2. PODPREDSEDA
A REGIÓN ZÁPAD SR

PSYCH-MED, s. r. o.
Psy­chiat­ric­ká a sexu­olo­gic­ká ambu­lan­cia BC.AQUAPOLIS
Pieš­ťan­ská 3, 97101 Trnava
tel.: +421 910 124 723
dana.​sediva@​gmail.​com

PhDr. ROBERT MÁTHÉ, PhD.

NZZ Psychologická ambulancia
Komárňanská 2
940 56 Nové Zámky
tel.: 035/6408551
psychoprof@psychoprof.sk

VEDECKÝ TAJOMNÍK


NZZ Psy­cho­lo­gic­ká ambulancia
Komár­ňan­ská 2
940 56 Nové Zámky
tel.: 0356408551
psychoprof@​psychoprof.​sk

Členovia výboru


MUDr. Dani­ca CAI­SO­VÁ
člen výbo­ru
Ambu­lan­cia FAI­RA, Kuz­má­ny­ho 43, 040 00 Koši­ce
tel.: 0556257557
ambulancia.​faira@​gmail.​com

PhDr. Kata­rí­na JAN­DO­VÁ, PhD.
člen výbo­ru
UNBA, 1. gyne­ko­lo­gic­ko-pôrod­níc­ka kli­ni­ka UNB a SZU
Lim­bo­vá 5, 833 05 Bra­ti­sla­va – Kra­má­re
tel.: 0259542833
katarina.​jandova@​kr.​unb.​sk, katka.​jandova@​chello.​sk

MUDr. Michal PATA­RÁK, PhD.
člen výbo­ru
II. Psy­chiat­ric­ká kli­ni­ka SZU a FNsP
Ces­ta k nemoc­ni­ci 1, 975 56 Ban­ská Bys­tri­ca
tel.: 0918 197 011
patarakmichal@​gmail.​com

Mgr. Jana ŠTE­FÁ­NI­KO­VÁ, PhD.
člen výbo­ru
Epi­ka, s. r. o.     
Mýt­na 5, 811 07 Bra­ti­sla­va
tel.: 0908 168 558          
stefanikova.​jana@​gmail.​com

MUDr. Bar­bo­ra VAŠEČ­KO­VÁ, PhD.
člen výbo­ru
Uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca s polik­li­ni­kou Milo­srd­ní bra­tia, Námes­tie SNP 10,  814 65 Bra­ti­sla­va
Psy­chiat­ric­ká kli­ni­ka SZU a UNB, Nemoc­ni­ca Ruži­nov, Ruži­nov­ská 6, 826 06 Bra­ti­sla­va
tel.: +4212  57887251
vaseckova@​gmail.​com

Dozorná rada


MUDr. Dez­ider TIM­KO
pred­se­da dozor­nej rady
GSA s.r.o. – Gyne­ko­ló­gia, sexu­olo­gic­ká ambu­lan­cia
Náb­re­žie 4. aprí­la 1990, 031 01 Lip­tov­ský Miku­láš
timko.​dezider@​gmail.​com

MUDr. Jozef DÚB­RA­VIC­KÝ, MPH
člen dozor­nej rady
Uro­cen­trum Bra­ti­sla­va, s. r. o. 
Vaj­nor­ská 40, 831 03 Bra­ti­sla­va
tel.: 0905 533 064          
dubravicky@​gmail.​com

MUDr. Oľga JAM­BO­RO­VÁ
člen dozor­nej rady
Uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca Bra­ti­sla­va           
Ruži­nov­ská 6, 821 03 Bra­ti­sla­va
tel.: 0907 795 191          
jamborova@​atlas.​sk