Skip to content

 

MUDr. Igor Bartl

Na strán­kach spo­loč­nos­ti sme vytvo­ri­li  pries­tor pre čle­nov spoločnosti,ale aj pre tých, kto­rí svo­je člen­stvo len zva­žu­jú.
V rám­ci aktu­ali­zá­cie data­bá­zy čle­nov sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti sme v prvom kro­ku aktu­ali­zo­va­li zoznam čle­nov výbo­ru SSS, na schô­dzi výbo­ru bola aj  odsú­hla­se­ná okrem riad­ne­ho čle­na výbo­ru aj mož­nosť čest­né­ho člen­stva pri výbo­re SSS pre tých, kto­rí chcú pris­pieť svo­jou odbor­nou akti­vi­tou a cha­riz­mou aj po skon­če­ní svoj­ho aktív­ne­ho obdo­bia. S tým súvi­sí aj ďal­šia sta­bi­li­zá­cia  člen­skej základ­ne, admi­ni­stra­tív­ne zjed­no­du­še­nie vypl­ňo­va­nia pri­hlá­šok cez inter­net ale naj­mä aktív­ne zís­ka­va­nie nových čle­nov SSS naj­mä odbor­nou argu­men­tá­ci­ou výhod člen­stva aj zvý­še­ním kre­di­tu našej spoločnosti.
Pokračovať…