Programové vyhlásenie výboru SSS – 6. október 1971

Výbor Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti roz­ho­dol vydať toto prog­ra­mo­vé vyhlá­se­nie pre čle­nov Spo­loč­nos­ti, aby ho posú­di­li a poda­li svo­je kri­tic­ké kon­štruk­tív­ne pripomienky.

Sexu­olo­gic­ká spo­loč­nosť je inter­dis­cip­li­nár­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rej prob­le­ma­ti­ka sa týka hlav­ne tých­to odbo­rov: psy­chiat­rie, uro­ló­gie, gyne­ko­ló­gie, der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gie, kli­nic­kej bio­ché­mie, endok­ri­no­ló­gie, psy­cho­ló­gie, soci­oló­gie, peda­go­gi­ky, gene­ti­ky a práv­nych vied. Z toho vyplý­va, že Spo­loč­nosť okrem koor­di­ná­cie prá­ce medzi jed­not­li­vý­mi zmie­ne­ný­mi medi­cín­sky­mi odbor­mi v oblas­ti sexu­oló­gie bude rie­šiť j styč­né prob­lé­my s medi­cín­sky­mi odbor­mi v oblas­ti psy­cho­ló­gie, peda­go­gi­ky, soci­oló­gie a práva.

Vše­obec­né úlo­hy Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti sú totož­né s úlo­ha­mi ostat­ných odbor­ných lekár­skych spo­loč­nos­tí. V oblas­ti špe­ciál­nych úloh Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti sa bude zabez­pe­čo­vať spo­lu­prá­ca a prie­bež­ná koor­di­ná­cia prá­ce s Čes­kou sexu­olo­gic­kou spo­loč­nos­ťou na úrov­ni fede­rál­ne­ho streš­né­ho orgá­nu i v rám­ci spo­loč­ných fede­rál­nych akcií.

Zhr­ňu­je­me nie­koľ­ko špe­ciál­nych otá­zok prog­ra­mo­vej nápl­ne prá­ce Spoločnosti:

 1. Prob­le­ma­ti­ka funkč­nej sexu­oló­gie (hra­nič­né otáz­ky sexu­oló­gie s psy­chiat­ri­ou a psychológiou).
 2. Prob­le­ma­ti­ka sexu­oló­gie orgá­nov (hra­nič­né otáz­ky sexu­oló­gie s uro­ló­gi­ou, gyne­ko­ló­gi­ou, endok­ri­no­ló­gi­ou, venerológiou).
 3. Psy­cho­so­ma­tic­ká sexuológia.
 4. Prob­le­ma­ti­ka sexu­ál­nych abe­rá­cií (v spo­lu­prá­ci pre­dov­šet­kým s psy­chiat­ri­ou a práv­ny­mi. veda­mi, ale tiež s endok­ri­no­ló­gi­ou a chi­rur­gic­ký­mi odbormi).
 5. Sociál­ne-sexu­olo­gic­ká prob­le­ma­ti­ka ( v spo­lu­prá­ci s psy­cho­lóg­mi, peda­góg­mi, soci­ológ­mi, odbor­mi sociál­nej sta­rost­li­vos­ti, Čes­ko­slo­ven­ským čer­ve­ným krí­žom, Zvä­zom mlá­de­že, s právnikmi).
 6. Expe­ri­men­tál­na sexu­oló­gia (v širo­kej spo­lu­prá­ci so všet­ký­mi odbor­mi, kto­ré sa par­ciál­ne podie­ľa­jú na štú­diu sexuológie).
 7. Spo­lu­prá­ca medzi pra­cov­ník­mi Čes­kej a Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti v pros­pech našej spo­loč­nej sta­rost­li­vos­ti o roz­voj výsku­mu, sta­rost­li­vos­ti o zdra­vie, pre­ven­cii, sexu­ál­nej výcho­vy obča­nov, post­gra­du­ál­nej výcho­vy odbor­ní­kov a úspeš­nej popu­lač­nej poli­ti­ky. V rám­ci tej­to úlo­hy je zahr­nu­tá aj spo­lu­prá­ca so všet­ký­mi inšti­tú­cia­mi, kto­ré sú na tej­to prob­le­ma­ti­ke zain­te­re­so­va­né, meno­vi­te s ústav­mi ČSAV, SAV, LF, psy­cho­lo­gic­ký­mi inšti­tú­cia­mi, s minis­ter­stvom škols­tva, minis­ter­stvom kul­tú­ry, minis­ter­stvom spra­vod­li­vos­ti a minis­ter­stvom prá­ce a sociál­nych vecí.
 8. Spo­lu­prá­ca so zahra­nič­ný­mi sexu­olo­gic­ký­mi inštitúciami.

Výbor slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti odpo­rú­ča upria­miť pozor­nosť člen­stva na tie­to prak­tic­ké úlohy:

 1. Ako zlep­šiť cel­ko­vo sa zhor­šu­jú­cu situ­áciu v naras­ta­ní počtu pacientov.
 2. Ako polo­žiť zákla­dy seri­óz­nej vedec­ko-výskum­nej základ­ne pre túto problematiku.
 3. Ako orga­ni­zač­ne pokryť celé úze­mie Slo­ven­ska v posky­to­va­ní sexu­olo­gic­kých slu­žieb vyso­kej úrovne.
 4. Ako vybu­do­vať cen­trum ale­bo cen­trá, kto­ré by okrem posky­to­va­nia sexu­olo­gic­kých super­kon­zi­liár­nych slu­žieb boli aj meto­dic­ký­mi cen­tra­mi a boli by zabez­pe­če­né odbor­ník­mi a mate­riál­no-tech­nic­ký­mi prostriedkami.

Toto prog­ra­mo­vé vyhlá­se­nie pred­kla­dá výbor Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti člen­stvu s oča­ká­va­ním, že všet­ci spo­loč­ne vyna­lo­ží­me všet­ko úsi­lie, aby sme dosiah­li cie­le, kto­ré so Spo­loč­nosť posta­vi­la pri svo­jom zalo­že­ní, a tak pris­pe­je­me k vybu­do­va­niu kom­plet­ných sexu­olo­gic­kých slu­žieb oby­va­teľ­stvu a k pod­po­re štát­nej popu­lač­nej poli­ti­ky a v koneč­ných dôsled­koch k ďal­šie­mu roz­vo­ju sta­rost­li­vos­ti o zdra­vie ľudu pod­ľa prog­ra­mu vytý­če­né­ho pre zdravotníctvo.

Bra­ti­sla­va, 6. októb­ra 1971